Gemeente Maassluis

Persberichten

26-1-2004

Commissie Stadsontwikkeling en beheer vergadert op 3 februari

Op dinsdag 3 februari 2004 komt de raadscommissie voor stadsontwikkeling en beheer om 20.00 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van het stadhuis aan de Koningshoek. Voorzitter van deze raadscommissie is raadslid de heer P.E.H. Kromdijk.

Op de agenda van de vergadering staan de volgende onderwerpen:

Opening van de vergadering
Vaststelling van de agenda
De voorzitter stelt de leden van de commissie voor de concept-agenda definitief vast te stellen. De volgorde van de agenda kan, indien door burgers wordt ingesproken, worden aangepast.
Spreekrecht
Burgers kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn en zich te melden bij de voorzitter van de commissie. De agendapunten waarover wordt ingesproken, worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Vragenhalfuur
Direct na de aanvang van de officiële commissievergadering is er voor burgers de gelegenheid om aan de commissie vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de commissie behoren, maar niet op de agenda van de vergadering staan.
Vaststelling van de verslagen
Verslagen van de openbare vergadering op 6 januari 2004. Informatie van bestuurders en raadsleden over commissies en instellingen
Onder dit agendapunt informeren collegeleden en raadsleden de commissie over actuele ontwikkelingen in commissies en instellingen waarin zij namens de gemeente zitting hebben. Rondvraag
Uitgenodigd: mevrouw E.J. Groosman en de heren J. de Visser en A.G.M. Keijzer
Raadsinformatiebrief dd. 16 januari 2004 inzake de Burgemeesterswijk
De betreffende raadsinformatiebrief is besproken tijdens het vragenhalfuur van de vergadering van de gemeenteraad d.d. 20 januari 2004. Naar aanleiding van de daar gevoerde discussie wordt de brief als agendapunt opgevoerd. Consultatie van de commissie inzake het Gemeentelijk Rioleringsplan 2003-2007
De Wet Milieubeheer verplicht elke gemeente een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen waarin wordt vastgelegd op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar rioleringszorgplicht, welke kosten daarvoor moeten worden gemaakt en op welke wijze deze kosten worden gefinancierd. Voor de periode 2003 -2007 is nu een ontwerp GRP opgesteld. Het college heeft besloten de raadscommissies SOB en Middelen over het ontwerp GRP te consulteren en daarna, met inachtname van de uitkomsten van deze consultatie, over te gaan tot vaststelling van het ontwerp GRP. Vervolgens zal het vastgestelde ontwerp GRP nog aan de Provincie, Rijkswaterstaat, en het Hoogheemraadschap van Delfland worden voorgelegd om hierna het GRP tenslotte in zijn definitieve vorm door de gemeenteraad te laten vaststellen. Voorstel aan de raad inzake planschade Paul Krugerstraat 22 Bij de raad is een verzoek om planschade ingediend. Ten aanzien van het verzoek is nader advies gevraagd. Het advies is voorgelegd aan belanghebbende waarbij gedurende vier weken bedenkingen konden worden ingediend tegen het advies. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Nu wordt de raad voorgesteld conform het advies te besluiten.
Raadsinformatie

1. 3e kwartaalverslag 2003 van de DCMR Milieudienst Rijnmond
2. B. en W. advies inzake de Regionale duurzame energiescan.
3. Raadsinformatiebrief inzake de evaluatie matrixborden. Op dinsdag 27 januari 2004 zal het college naar alle waarschijnlijkheid een raadsinformatiebrief over dit onderwerp vaststellen.
Ingekomen stukken
Eventueel nagekomen stukken
Actiepuntenlijst
Verder voorkomende zaken
Agendapunten volgende vergadering De leden van de commissie worden in de gelegenheid gesteld concrete agendapunten aan te dragen, die ter behandeling in een volgende commissievergadering kunnen worden voorbereid / geagendeerd.
Sluiting
Uiterlijk om 23.00 uur.

Inzage
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag zijn de vergaderstukken in te zien in de bibliotheek aan de Uiverlaan.

Gerelateerde documenten:
Vergadering : Commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 3-2-2004