Gemeente Brunssum

Raadsvergadering op 3 februari 2004 De gemeenteraad komt voor een vergadering bijeen op dinsdag 3 februari 2004 om 18.30 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum. Deze vergadering zal door de Lokale Omroep Onderbanken rechtstreeks op televisie worden uitgezonden op kanaal 50+ (704,25 Mhz). Belangstellenden zijn ook van harte welkom op de tribune in de raadzaal.

De agenda en bijbehorende vergaderstukken liggen voor publiek ter inzage bij de balie in de hal van het Bestuurscentrum, in de bibliotheek en in d'r Brikke-oave.

Op de agenda onder meer de volgende onderwerpen:

Bestemmingsplan Rumpen
Begin 2003 nam de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit voor het gebied Rumpen. Het gaat hierbij om nieuwbouw (op de plaats waar nu nog de sporthal van het Romboutscollege staat) voor de supermarkt A&P met daarboven appartementen, uitbreiding van het Romboutscollege waarin de bibliotheek wordt ondergebracht, woningbouw in het voormalig volkstuintjescomplex in de Schoolstraat, de vestiging en een muziekcafé in het oude Brikske en een restaurant in Hoeve Orbons op de hoek Prins Hendriklaan/Heugerstraat. Het voorbereidingsbesluit is genomen om ongewenste ontwikkelingen in dit gebied tegen te gaan. Een voorbereidingsbesluit vervalt echter als niet binnen een jaar een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dat laatste is nog niet gebeurd, vandaar dat aan de raad wordt voorgesteld een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen.

Verzoek om herziening bestemmingsplan 'Woongebieden' Bij de gemeente is het verzoek binnengekomen om de bestemming te wijzigen van de bedrijfswoning aan de Maastrichterstraat 72. Het perceel waarop de woning ligt heeft de bestemming 'bedrijfsdoeleinden'. Het verzoek is nu om die bestemming te wijzigen in 'woondoeleinden II'. Het college vraagt aan de raad om geen medewerking te verlenen aan dit verzoek.

Aanvraag spoedvoorziening als gevolg van vandalisme vergoeding van kosten als gevolg van vandalisme. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de vergoeding.
Het gaat om de volgende aanvragen:

- Emmacollege, locatie Delta, schade (1.001,98 euro) als gevolg van
- Basisschool St. Jozef, locatie Tarcisius (schade 131,58 euro), als Aanvraag spoedvoorziening voor de huisvesting
Basisschool St. Franciscus heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor vergoeding van kosten als gevolg van de vervanging en aanpassing van de cv-installatie. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met een maximale subsidie van 120.000 euro.

Integraal Huisvestingsplan
De gemeenteraad wordt gevraagd het 'Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2003-2013 gemeente Brunssum' vast te stellen. Dit huisvestingsplan geeft de noodzakelijke en/of gewenste ontwikkelingen weer op het gebied van onderwijshuisvesting. Het plan noemt een aantal maatregelen waarvoor reeds voorzieningen zijn of worden getroffen, waaronder de uitbreiding en aanpassing van basisschool De Langeberg, de uitbreiding van de bijzondere basisschool De Eggerank en de realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Brunssum-West. Een nieuw, nog niet gepland element in het Integraal Huisvestingsplan is een onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een BMV in Brunssum-Centrum.

Verordeningen Wet werk en bijstand
Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet werk en bijstand in werking getreden, die de oude Bijstandswet vervangt. Vanwege de nieuwe wet dient de raad een viertal verordeningen vast te stellen:
- Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand;
- Verordening toeslagen op en verlagingen van de bijstandsnorm voor de categorieën van belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verleend;
- Verordening Handhaving Wet werk en bijstand;
- Reïntegratieverordening Werk en bijstand.

Kredietbank
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding tot een op te richten Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank. De Kredietbank legt zich toe op sociale kredietverlening en op hulpverlening bij het saneren van schulden van mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn en vormt daarmee een belangrijk instrument voor gemeenten om armoede te bestrijden en mensen nieuwe kansen te geven in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

1e Begrotingswijziging
De raad wordt gevraagd de 1e begrotingswijziging 2004 vast te stellen. Het gaat om een bedrag voor de verplaatsing en het onderbrengen van de afdeling Beheer van de gemeente Brunssum op een nieuwe locatie.

2e begrotingswijziging
De raad wordt gevraagd de 2e begrotingswijziging 2004 vast te stellen. Het gaat om een bedrag voor de toekenning van planschadevergoeding aan een inwoner van Brunssum.

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet
De raad wordt gevraagd de Verordening ex artikel 213a Gemeentewet vast te stellen. Artikel 213a van de Gemeentewet verplicht het college om periodiek de doelmatigheid en doeltreffendheid van het eigen functioneren te onderzoeken en daarover aan de raad te rapporteren. In de Verordening legt de raad vast aan welke regels dit zelfonderzoek moet voldoen.

Integraal Veiligheidsbeleid
De gemeente Brunssum wil een gemeente zijn waar het fijn wonen is, met een woonomgeving die kwaliteit biedt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Veiligheid is echter een breed begrip: het is niet alleen bestrijden van criminaliteit en van overlast, maar ook het werken aan verkeersveiligheid, brandveiligheid, en schone straten en plantsoenen. Bij het veilig maken van Brunssum zijn ook veel partijen betrokken: niet alleen politie en gemeente, maar ook brandweer, maatschappelijk werk en woningcorporaties. Al die partijen moeten samen, in een systematische, samenhangende aanpak (een 'veiligheidsprogramma') komen tot het voorkomen, beperken en bestrijden van risico's en inbreuken op veiligheid. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om de onderwerpen 'veilige woon- en leefomgeving' en 'jeugd en veiligheid' tot speerpunten te benoemen. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met een gewijzigde planning om tot het veiligheidsprogramma te komen.

Let op! Gedurende het eerste half uur van de vergadering, van 18.30 tot 19.00 uur, is er een inspreekuur. Burgers hebben het recht om tijdens dit inspreekuur het woord te voeren (maximaal 5 minuten) over een onderwerp dat op de agenda staat.
Wilt u het woord voeren over een te behandelen onderwerp van de vergadering van 3 februari, dan dient u dit uiterlijk vrijdag 30 januari, 12.00 uur, kenbaar te maken aan de griffie (telefoon 527 87 34 / 527 85 91).