Gemeente Goudadatum: 2 februari 2004
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: J. Stout-van Rijn
telefoon: 0182-588497

Start derde campagne Tien Gouden Stadsregels
Stadsregels léven in Gouda

Dinsdag 3 februari 2004 start de derde deelcampagne van de Tien Gouden Stadsregels. Ook nu staan weer twee stadsregels centraal: Ouders voeden zelf hun kinderen op en Spreek Nederlands, dan verstaan we elkaar. De campagne loopt tot mei 2004. In toenemende mate wordt de verantwoor-delijkheid voor het project gedeeld met een stuurgroep van vrijwilligers. Beide stadsregels zijn vervat in mottos: Dat zou mijn kind noooit doen, toch? en Begrip kan van twee kanten komen, als je dezelfde taal spreekt.

verkenning van elkaars waarden

De stadsregels in de derde campagne verwijzen naar het belang van gedeelde waarden en normen - door de opvoeding - en een gemeenschappelijke voertaal. De derde campagne is er niet op gericht om de waarden van de verschillende bevolkingsgroepen tot een eenheid te smeden, maar om elkaars waarden beter te leren kennen. Dezelfde taal spreken is daarbij belangrijk, want zoals het thema van de derde campagne zegt: Begrip kan van twee kanten komen als je dezelfde taal spreekt. Daarbij komt naar voren hoe we allemaal grotendeels hetzelfde willen, bijvoorbeeld: ouders hebben het beste voor met hun kinderen. Maar ook dat verschillende groepen daar op een verschillende manier mee bezig zijn: de ene ouder vindt dat een goede opvoeding een strenge opvoeding is, de andere ouder gelooft meer in vrijlaten.

Stuurgroep en organisatie

Naast het projectteam dat de gemeente voor de ontwikkeling van het project beschikbaar heeft gesteld, zijn tal van vrijwilligers betrokken bij de Stadsregels. Zo is er de werkgroep Activiteiten, werkgroep Ontmoetingen, werkgroep Publiciteit en de werkgroep Website. Vanuit deze werkgroepen is er één afgevaardigde die zitting heeft in de stuurgroep. De leden van de stuurgroep zijn: Marjo Rademakers, Ali Chouli, Albert van Riet en een wisselende vertegenwoordiger uit de werkgroep Publiciteit.

Gouden Stadsregels léven in Gouda

Inmiddels zijn er in de Goudse scholen, kerken en andere stedelijke organisaties spontaan stadsregel-activiteiten op gang gekomen. Variërend in stijl en omvang. Enkele voorbeelden: het Antoniuscollege maakte met grote inzet een uitvoerige lesbrief over alle stadsregels en dit is nu verplichte stof in de les. GroenLinks adopteerde een stadsregel: Ouders voeden zelf hun kinderen op. En de Marokkaasjes: Marokkaanse meisjes trakteerden het winkelend publiek in Gouda op blokjes kaas en vlaggetjes, met daarop de Stadsregel Respecteer elkaar altijd.

Volgens de enquête Buurtsignalering 2003 heeft het project Gouden Stadsregels een groot draagvlak in Gouda. 77% van de inwoners kent de regels en bij 70% spreken de Stadsregels aan. Over het beoogde effect zijn de ondervraagden minder positief. 10% verwacht een positief effect op de samenleving. 42% heeft geen idee of de stadsregels effect zullen hebben en de rest verwacht er niets van. Er valt dus nog veel te doen.

Overzicht activiteiten

Een greep uit de activiteiten tijdens de vorige twee campagnes:
* Tien gewone en ongewone Gouwenaars ontvingen een Stadsregelboeket. Als blijk van waardering voor wat zij doen voor hun stad, wijk of straat.

* Op de basisscholen is een posterwedstrijd gehouden tegen vandalisme. Uit de tachtig ontwerpen zijn door een jury en bezoekers van de expositie twee winnaars gekozen. Deze ontwerpen zijn op sandwichborden in de stad tentoongesteld.
* Het NEAG heeft enkele cursussen gegeven aan mensen die zelf iets willen doen tegen het geweld in hun straat, school of buurt in Gouda, maar die niet goed weten hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. Deze cursussen zijn steeds bij inschrijving al volgeboekt.

* 430 leerlingen van basisscholen hebben meegedaan aan een schoonmaakestafette om hun schoolplein en omgeving schoon te maken en te houden.

* Vier middelbare scholen hielden een scholierendebat over de Gouden Stadsregels.

* 250 geïnteresseerden bestuurders en (professioneel) betrokkenen - uit het hele land bezochten het Stadsregelscongres om kennis te nemen van de ervaringen met de Stadsregels in Gouda.

Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden op www.goudenstadsregels.nl.

Stadsregels

In 2002 hebben inwoners van Gouda de Tien Gouden Stadsregels gekozen. Hiermee is een stadsbrede discussie op gang gekomen. Het initiatief van de gemeente krijgt steeds meer bijval van Goudse organisaties en de bevolking van Gouda. Het project Tien Gouden Stadsregels wil bereiken dat inwoners van Gouda de tien regels kennen, elkaar durven aanspreken op de regels en dat steeds meer mensen actief betrokken zijn bij de uitvoering. Meer informatie over de Stadsregels vindt u op de website: www.goudenstadsregels.nl.


- einde bericht -