Gemeente Oss


3/2/2004 - Website www.kleurrijkoss.nl de lucht in!

Wethouder Chris Ermers lanceerde maandag 2 februari om 14.00 uur officieel de website www.kleurrijkoss.nl. Deze website maakt onderdeel uit van het Preventieplan allochtone jongeren 2002 2005. (PRIMA-plan)

Het PRIMA-plan; de achtergronden Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft najaar 2001 aan 16 gemeenten de mogelijkheid gegeven voor 1 mei 2002 een projectplan voor preventiebeleid voor allochtone jongeren in te dienen. Oss heeft hiervan gebruik gemaakt en dat heeft geresulteerd in het PRIMA-plan.
Het PRIMA-plan heeft als hoofddoel de algemene voorzieningen in Oss (nog) beter voor alle inwoners toegankelijk te maken. Insteek is de algemene voorzieningen beter uit te rusten voor de allochtone gemeenschap. Het totale PRIMA-plan bestaat uit zes kleinere projecten, waaronder deze website.

De website
Het doel van de website is onder te verdelen in de volgende categoriën:
Kennis

· Informeren over culturele activiteiten in de regio;
· Informatie voor en over de allochtone gemeenschap in Oss verstrekken;

· Verslag van de voortgang van het PRIMA-plan en haar deelprojecten; Houding

· Bijdragen aan het vergroten van wederzijds begrip tussen de autochtone en allochtone gemeenschap;
· Bijdragen aan een positieve beeldvorming t.a.v. allochtone Ossenaren;
Gedrag

· Allochtone Ossenaren doen vaker mee aan (culturele) activiteiten