Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam


Afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag

De Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam brengt voortaan één aanslag uit waarop alle lokale belastingen en waterschapsheffingen met hun jaarlijkse bedragen staan. Daaronder ook de Afvalstoffenheffing die in ons stadsdeel voor 2004 EUR 250,57 bedraagt.

Alle kosten die het stadsdeel moet maken voor het inzamelen van huishoudelijk afval worden doorberekend in de Afvalstoffenheffing. Dat is dus een kostendekkend tarief. Hoe minder afval we produceren, des te lager kan de afvalstoffenheffing blijven. Ook beter scheiden van afval levert een lagere heffing op. Wat u in de grijze vuilniszak deponeert als restafval kent het hoogste verwerkingstarief. Voor zaken als glas, papier en textiel gelden veel lagere verwerkingskosten. Soms levert het zelfs geld op.

Inning via Dienst Belastingen
Vanaf januari 2004 gaat de inning van de afvalstoffenheffing via de Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam. U vindt de heffing terug op de gecombineerde aanslag die u in de eerste maanden van het jaar ontvangt. U kunt kiezen voor betaling ineens of in twee termijnen. Als u de Dienst Belastingen machtigt de verschuldigde bedragen van uw rekening af te schrijven, kan betaling ook in acht maandelijkse termijnen plaatsvinden.

Hoogte Afvalstoffenheffing
Het tarief van de heffing in Geuzenveld behoort tot één van de laagste in Amsterdam en ligt ruim EUR 10,- onder het gemiddelde van alle stadsdelen. Alleenwonenden produceren minder afval dan een gezin en betalen daarom ook minder. Vanaf 2004 wordt elk jaar op 1 januari aan de hand van iemands leefsituatie bepaald welk tarief hij moet betalen. Veranderingen in de gezinssamenstelling gedurende dat jaar hebben geen invloed meer op het tarief: de situatie op 1 januari is dus bepalend voor het hele jaar. Bij verhuizing vervalt de aanslag en wordt een nieuwe aanslag toegezonden.

Teruggave over 2003
Wie in 2003 het hele jaar alleen heeft gewoond, krijgt een deel van de betaalde afvalstoffenheffing terug. Als dat bij u het geval is, wordt dat in het tweede kwartaal op uw rekening teruggestort. Dit gebeurt automatisch; u hoeft hiervoor niets te doen.
Meent u voor teruggave in aanmerking te komen en hebt u in augustus 2004 nog niets ontvangen, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de Dienst Belastingen, afdeling Heffing-Particulieren, Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam.

Kwijtschelding
Als u een inkomen hebt op bijstandsniveau en u hebt geen vermorgen, krijgt u in principe kwijtschelding van een aantal gemeentelijke heffingen en belastingen waaronder de Afvalstoffenheffing. Een folder over kwijtschelding met een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de Sociaal Raadsman, de Wijkpost voor Ouderen, de Formulierenbrigade of het rayonkantoor van de Sociale Dienst. Bij deze instellingen kunt u ook hulp krijgen bij het invullen van het formulier. De Formulierenbrigade kunt u telefonisch bereiken onder nummer (020) 561 10 76.

Belastinggids 2004
Alle Amsterdammers hebben begin 2004 van de Dienst Belastingen de Amsterdamse Belastinggids 2004 ontvangen. In de gids vindt u informatie over alle heffingen en belastingen voor particulieren en ondernemers die via de Dienst Belastingen worden geïnd. Hebt u de gids niet ontvangen, dan kunt u er een afhalen bij de publieksbalie in het Tuinstadhuis, Plein 40-45 nr. 1.

Link(s):
Dienst Belastingen gemeente Amsterdam Omarm Amsterdam
Bijlage(n):
Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht 2004