Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Antwoorden op kamervragen over de financiering van de es-Salaam-Moskee in Rotterdam

Vragen van de leden Wilders (VVD), Eurlings (CDA) en Eerdmans (LPF) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en van Buitenlandse Zaken over de financiering van de es-Salaam-moskee in Rotterdam. (Ingezonden 29 oktober 2003)


1 Vraag
Heeft u kennisgenomen van het feit dat de es-Salaam-moskee in Rotterdam-Zuid wordt gebouwd met geld dat afkomstig is van Hamdan bin Rashid al-Maktoum, de minister van Financiën van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)? 1)
1 Antwoord
Ja.

2 Vraag
Behoort deze Hamdan bin Rashid al-Maktoum tot een familieregering van deze Golfstaat, waartoe ook Maktoum bin Rashid al-Maktoum (de premier) en Mohammed bin Rashid al-Maktoum (de minister van Defensie) behoren?
2 Antwoord
Sheikh Hamdan bin Rashid al-Maktoum is minister van Financiën en Industrie van de VAE. Hij is lid van de in het Emiraat Dubai (onderdeel van de VAE) regerende Al Maktoum familie. Premier en vice-president van de VAE, tevens regerend vorst van het Emiraat Dubai, Sheikh Maktoum bin Rashid al-Maktoum is zijn oudere broer. Sheikh Mohamed bin Rashid al-Maktoum, de minister van Defensie van de VAE en kroonprins van Dubai, is zijn jongere broer.
3 Vraag
Publiceert de genoemde Mohammed bin Rashid al-Maktoum op zijn website gedichten waarin terroristische daden worden verheerlijkt en waarin hij verklaart: «Alleen de moedige die met zijn gordel van geloof tot het martelaarschap oproept zal de glorie kennen»? Wat is uw commentaar daarop? 3 Antwoord
De betreffende website bevat teksten welke niet zonder meer eenduidig kunnen worden geïnterpreteerd als verheerlijking van terroristische daden.
4 Vraag
Heeft de genoemde Hamdan bin Rashid al-Maktoum ook miljoenen dollars aan de Taliban en aan fundamentalistische madrasa's in Pakistan geschonken? Wat is uw commentaar daarop? 4 Antwoord
Gezien de relaties in het verleden tussen de VAE en het Afghaanse Taliban-bewind, die overigens kort na 11 september 2001 zijn verbroken, kan niet worden uitgesloten dat in het verleden gelden uit de VAE gebruikt werden ter ondersteuning van het Taliban-regime. Of dit met medeweten van de donateurs gebeurde, valt moeilijk vast te stellen. Niet uitgesloten kan worden dat giften uit de VAE die vanuit zuiver charitatieve motieven werden geschonken, deels andere bestemmingen hebben gekregen dan bedoeld en voor minder vreedzame doeleinden zijn benut. Voor mijn commentaar verwijs ik u naar het antwoord op de vragen 4-6 van het antwoord op uw vraag, opgenomen in Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, Aanhangsel 105.
5 Vraag
Was de VAE een van de weinige landen die ooit het bewind van de Taliban in Afghanistan hebben erkend? Wat is uw commentaar daarop? 5 Antwoord
Ja. Kort na 11 september 2001 werden de betrekkingen met de Taliban door de VAE verbroken. De regering is verheugd dat de VAE heeft ingezien dat met erkenning van de Taliban een verkeerde beslissing is genomen.
6 Vraag
Is het Wahhabisme de dominante religie in de VAE?
6 Antwoord
Nee.

7 Vraag
Herinnert u zich de door de Tweede Kamer aangenomen motie Wilders/Eurlings/Eerdmans van 17 december 2002 waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden om «internationale geldstromen uit fundamentalistische hoek» in de richting van gebedshuizen en scholen te verbieden omdat moet worden gevreesd voor de verspreiding van gedachtegoed, zoals het Wahhabitische gedachtegoed, dat haaks staat op nationaal en internationaal geldende waarden en normen? 2) 7 Antwoord
Ja.

8 Vraag
Bent u bereid de financiering van de es-Salaam-moskee in Rotterdam-Zuid vanuit de VAE te verbieden? 8 Antwoord
Het overwegen van een dergelijk verbod is gezien de voorgaande antwoorden op dit moment niet aan de orde.
1) Trouw, 25 oktober jl., Column van Ephimenco.
2 )Kamerstuk 27 925, nr. 76.