Gemeente De Ronde Venen

Voorlopig geen verruiming permanente bewoning recreatieverblijven 02-02-2004

Op grond van de nu geldende bestemmingsplannen in De Ronde Venen is permanente bewoning van recreatieverblijven niet toegestaan. De gemeente is bezig met het opstellen van een nota waarin wordt aangegeven wat het beleid voor permanente bewoning wordt. Zodra de nota in conceptvorm gereed is, worden de eigenaren en gebruikers van de recreatieverblijven én andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierover kenbaar te maken.

Bij de unit Handhaving van bureau Bouw- en Woningtoezicht komen de laatste tijd regelmatig vragen binnen over de mogelijkheid tot permanente bewoning van recreatieverblijven. Aanleiding voor de vragen is vaak de informatie uit een brief die minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hierover in het najaar 2003 naar de gemeenten en provincies heeft gestuurd. In die brief (10 oktober 2003), waar overigens geen rechten aan ontleend kunnen worden, worden drie keuze-mogelijkheden genoemd:
- wijziging van de bestemming of te wel legalisering;
- afgeven van persoonsgebonden beschikkingen (gedogen);
- handhavend optreden tegen permanente bewoning.

De minister verwacht dat de gemeenten zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 31 december 2004, een beleidskeuze gemaakt hebben. Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen is bezig met de voorbereiding van een beleidsvoorstel ten aanzien van de permanente bewoning van recreatieverblijven. De gemeenteraad zal dan een keuze moeten maken tussen legalisering, het afgeven van persoonsgebonden gedoogbeschikkingen, of handhavend op te treden tegen permanente bewoning. Zodra het college van B&W een voorlopige keuze gemaakt heeft, zullen de eigenaren, en gebruikers van de recreatieverblijven en andere belanghebbenden daarvan op de hoogte gesteld worden.

Vooralsnog geldt dat op grond van de in de gemeente De Ronde Venen geldende bestemmingsplannen de permanente bewoning van recreatieverblijven niet is toegestaan. Eigenaren c.q. gebruikers van recreatieverblijven dienen te beschikken over een aantoonbaar hoofdverblijf, waar feitelijk gewoond wordt. Het adres van dit hoofdverblijf moet een legaal woonverblijf zijn waarin daadwerkelijk permanent gewoond wordt. Het opgeven van een postbusnummer geeft geen hoofdverblijf aan.