Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

03-02-2004
Ingekomen bouwaanvragen, vrijstellingen en verleende bouwvergunningen Volendam, week 6

INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN

28.01.2004: C. Smidt, uitbreiden woning, Zuideinde 98 in Volendam;

28.01.2004: HSB Volendam Tussenholding BV.

29.01.2004: P.C.J. Keizer, berging, D. Steurhof 164-166 in Volendam;

29.01.2004: J.M.J. Buijs, serre, St. Gerardusstraat 1 in Volendam;

30.01.2004: K.A. Folan, dakkapel, Zuideinde 84 in Volendam;

30.01.2004: J.A. van der Valk, uitbreiden woning + bouw aanbouw, Asterstraat 37 in Volendam;

30.01.2004: S.A.J. Koning, wijzigen voor- en achtergevel en uitbreiden berging, St. Anthoniusstraat 9 in Volendam;

02.02.2004: C.A.M. Schilder-Visser, dakkapel, Heerenbreeckplein 5 in Volendam;

Bovenvermelde aanvragen zijn in behandeling en daarover moet nog een besluit worden genomen. Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium dan ook nog niet mogelijk.

BINNENPLANSE VRIJSTELLING

P.G. Mossel, uitbreiden woning, keuken en berging, B. Guijtstraat 18 in Volendam;

S.A.J. Koning, wijzigen voor- en achtergevel en uitbreiden berging, St. Anthoniusstraat 9 in Volendam;

Deze bouwplannen liggen met ingang van 5 februari 2004 gedurende twee weken ter inzage op de afd. VROM van de sector Grondgebied, Mgr.C.Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder eventuele schriftelijke zienswijzen kenbaar maken tegen deze bouwplannen bij het college van B&W, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

H.J.M. Veerman, uitbreiden woning en bouw aanbouw, erker en twee dakkapellen, Reigerstraat 42 in Volendam;

J.J.M. Tuip, bouw dakkapel, Dick Tolstraat 114 in Volendam;

C.J.J. Veerman, bouw dakkapel (legalisatie), Meerstraat 7 in Volendam;

J.A. Jonk, bouw aanbouw, Dick Tolstraat 19 in Volendam;

P. Heynis, bouw luifel (legalisatie), berging en erfafscheiding, G.A. Brederodestraat 47 in Volendam;

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten/bekendmakingen binnen 6 weken na bovenstaande data een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 180, 1130 AD Volendam.

Hiervan gaat geen schorsende werking uit. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling VROM van de sector Grondgebied, tel. 398430.

Edam-Volendam, 4 februari 2004