De Unie


UWV - Tweede en derde CAO-overleg

3 februari 2004 - Op 22 en 28 januari 2004 worden het tweede en derde CAO-overleg gehouden.

Pensioenen
Ten tijde van het overleg in januari was de werkgroep pensioenen nog niet tot een advies gekomen. Het rapport wordt 4 februari besproken. Er is geen twijfel over dat dit het belangrijkste onderhandelingspunt wordt. Uw werkgever houdt tot dusverre vast aan een premieverdeling tussen werkgever en werknemers. Een eerste stap op deze weg is een bijdrage van de werknemers in de premie van 2%. Ook de werkgever doet dan een forse storting in het pensioenfonds. Bovendien wil de werkgever overgaan op invoering van het middelloonsysteem. De gevolgen van invoering van een middelloonsysteem zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. Dit zal ook in het komende overleg gebeuren. Of en in welke mate invoering van middelloon gevolgen heeft voor het zittende personeel is sterk afhankelijk van de randvoorwaarden. Deze zullen allemaal nog besproken moeten worden. Vakbonden hebben kenbaar gemaakt dat de achterban een structureel goede oudedagsvoorziening als zeer belangrijk ervaart, maar dat premieverdeling in deze tijd onbespreekbaar is. De leden hebben immers met de goedkeuring van het najaarsakkoord al voldoende bijgedragen met het inleveren van een loonsverhoging aan de pensioenproblematiek.

De verplichting om op 62-jarige leeftijd met pensioen te gaan is niet in strijd met de wet als deze bepaling reeds in de CAO was opgenomen. Vakbonden hebben kenbaar gemaakt dat dit niet weg neemt dat de keuze vrijwillig zou moeten zijn.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is gedaald naar 7,3. Wellicht kan een eenmalige uitkering gekoppeld worden aan een daling van het ziekteverzuim.

Eenmalige uitkering
Door akkoord te gaan met het najaarsakkoord moet een eenmalige uitkering gekoppeld worden aan een resultaatafhankelijk onderwerp. Uw werkgever stelt voor om een eventuele uitkering te koppelen aan investeringscontracten en ziekteverzuim.

Doorbetaling bij ziekte
In het najaarsakkoord is bepaald dat de werkgever het tweede ziektejaar zelf moet betalen tot 70%.
Dit is voor de werkgever een extra kostenpost en voor de werknemer een achteruitgang. In de CAO wordt immers bepaald dat in het tweede ziektejaar wordt aangevuld tot 90% en in het derde jaar tot 80%. De werkgever stelt nu voor om in het tweede en derde jaar tot 70% aan te vullen conform de wettelijke bepaling. Het eerste jaar blijft 100%.

Kinderopvang
Uw werkgever stelt voor de wachtlijsten kinderopvang terug te brengen tot 0. Nu staat in de CAO dat er een budget voor is van 0,4% van de loonsom. Dit budget wordt losgelaten, maar de werkgever spant zich in om geen wachtlijsten te laten ontstaan. In ruil hiervoor en uit principiële overweging wenst de werkgever een 50 50 kostenverdeling indien de werknemer een partner heeft. Ongeacht of deze partner gebruik kan maken van een kinderopvangregeling.

Keuzeplan
Op dit moment zijn we in een vergevorderd stadium in de onderhandelingen over uitbreiding en automatisering van het keuzeplan. Hierbij wordt ook gesproken over fiscalisering van de vakbondscontributie. Van dit laatste hebben wij helaas uw werkgever nog niet kunnen overtuigen.

Ouderenregeling
Zoals u weet heeft deze regeling in de CAO (artikel 4.3) een einde looptijd. Uw werkgever wil deze dan ook beëindigen. Vakbonden maken zich hard voor continuering van de regeling.

Regelingen
Uw werkgever stelt voorts een groot aantal wijzigingen voor in de volgende regelingen:

* Reiskosten

* Verlofregeling

* Salarisgaranties

* Aanloophonorering

* Samenloop dienstverband / OBU

Hoe nu verder?
Zodra deze regelingen daadwerkelijk wijzigingen ondergaan of duidelijke contouren wordt u daarover geïnformeerd. Vakbonden verwacht nog één of twee onderhandelingsronden alvorens een onderhandelingsresultaat zal worden bereikt. Wanneer er informatieronden in het land geweest zijn en de leden allen zijn geraadpleegd kan een resultaat pas omgezet worden in een akkoord.

Houdt u daarom deze site in de gaten zodat u altijd geïnformeerd bent. Mocht er een resultaat liggen dan krijgt u deze uiteraard per post thuis gestuurd. Dit geldt tevens voor de uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten en de ledenraadpleging.

Roel Zijlstra
Bestuurder

* UWV Dienstautoregeling (pdf)

dinsdag, 3 februari 2004