PRICEWATERHOUSECOOPERS

financiële rapportage Entertainment & Media-sector moet beter

Verbetering financiële rapportage in sector
Entertainment & Media is hard nodig

Op de internationale kapitaalmarkten bestaat een steeds grotere behoefte aan gegevens die een indicatie geven van de waarde van een onderneming. Volgens een onderzoek van PricewaterhouseCoopers is de traditionele financiële rapportage die wordt gehanteerd in de sector Entertainment & Media (E&M) dringend aan verbetering toe om in deze groeiende behoefte te voorzien. De markt vraagt ondernemingen een groter aantal prestatie-indicatoren en gegevens beschikbaar te stellen in het kader van de totaalbenadering van de waarde van een onderneming.

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een nieuw rapport van PricewaterhouseCoopers getiteld The Path to Transparency and Value in the Entertainment and Media Industry. Het onderzoek werd gehouden onder ruim 100 E&M-bedrijfsfunctionarissen (CFOs en hoofden investor relations), institutionele beleggers en bankanalisten aan de verkoopzijde. Een aantal belangrijke bevindingen wordt hieronder opgesomd:

80% van de E&M-functionarissen vindt dat de koers van het aandeel van hun onderneming beneden de werkelijke waarde ligt. Eenderde van de functionarissen vindt dat het aandeel sterk wordt ondergewaardeerd in de markt.
De beleggers en analisten vinden dat de financiële rapportage van E&M-ondernemingen niet voldoet aan de eisen van de markt; tweederde heeft graag meer informatie tot zijn beschikking over de lange-termijnprestaties van een onderneming.
Volgens de beleggers en analisten voldoen ondernemingen ook niet aan de rapportagenormen op belangrijke, maar minder traditionele gebieden zoals marktaandeel, marktgroei, strategisch beleid, de kwaliteit van het management en demografische factoren met betrekking tot klanten.

Wim Holterman, partner van PricewaterhouseCoopers, zegt hierover het volgende: De resultaten van ons onderzoek zeggen veel over noodzaak voor E&M-ondernemingen om hun blik op financiële verslaggeving te verruimen. De traditionele financiële prestatie-indicatoren blijven weliswaar belangrijk, maar ze zijn niet meer toereikend. Ondernemingen zouden hun rapportages kunnen verbeteren door het opnemen van zachtere, vaak niet-financiële indicatoren om zo een beter holistisch beeld te scheppen dat de transparantie bevordert en waarde creëert.

Het onderzoek en het rapport van PricewaterhouseCoopers hadden tot doel:

Inzicht te krijgen in de visie van bedrijfsfunctionarissen, beleggers en analisten op de kwaliteit en betrouwbaarheid van door ondernemingen opgestelde prestatierapportages.
De door de drie groepen deelnemers als belangrijk aangemerkte prestatie-indicatoren in kaart te brengen.
Hiaten in de verslaggeving in de sector E&M te lokaliseren en de mogelijke gevolgen daarvan vast te stellen.

Wettelijke en regelgevende ontwikkelingen zoals de Amerikaanse Wet Sarbanes-Oxley hebben grote gevolgen voor de verslaggeving van ondernemingen, en belanghebbenden, waaronder gemeenschappen, werknemers en niet-gouvernementele organisaties, zijn actiever en uitgesprokener in hun vraag naar grotere transparantie en rekenschap. Er zijn echter nog steeds talloze hindernissen te nemen voordat deze aspecten blijvend op een hoger plan kunnen worden gebracht.

Het onderzoek laat zien dat E&M-ondernemingen nog steeds niet goed weten hoe zij minder tastbare gegevens over de waarde van de onderneming, zoals de kwaliteit van het management, het beste kunnen meten en rapporteren. Andere rapportagehiaten in kwantitatieve indicatoren hebben waarschijnlijk meer te maken met onvoldoende of onbetrouwbare systemen voor het genereren van de benodigde informatie. In weer andere gevallen zou het zo kunnen zijn dat het hogere kader wel degelijk beschikt over de gegevens, maar deze niet bekend wenst te maken omdat dit een bedreiging zou kunnen vormen voor de vertrouwelijkheid of het concurrentievoordeel.

Ondanks deze hindernissen waren de deelnemers aan het onderzoek het met elkaar eens dat een betere rapportage aanzienlijke voordelen op zouden leveren. 80% van de beleggers en analisten was van mening dat een betere informatievoorziening van groot belang is voor het imago en de geloofwaardigheid van het management. Tweederde van de bedrijfsfunctionarissen was het hiermee eens.

Holterman vervolgt: Dit onderzoek geeft aan dat E&M-ondernemingen de kwaliteit, kwantiteit en inkleding van de informatie die zij vergaren en aan de markt rapporteren aanzienlijk kunnen verbeteren. Ondernemingen die succesvol willen zijn onder de huidige economische omstandigheden en in de toekomst waarde willen creëren voor hun aandeelhouders kunnen het zich niet veroorloven om dit niet te doen.