Amsterdam Oud Zuid


Raadsbesluiten van 28 januari 2004

De volgende besluiten zijn genomen


1. De volgende personen zijn benoemd tot lid van de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Amsterdam Oud Zuid:
- Dhr. J.W. Hollanders (voorzitter)

- Mw. A. Brinkman

- Mw. M. Vaandrager (secretaris)

- Dhr. J.H. van Oers (penningmeester)

- Dhr. J. H. Tulleners

2. De kadernotitie Stadionplein/-terrein

3. Suppletoir I (eerste aanvullende wijziging van de Begroting 2004)
4. Subsidieplafonds 2004

5. Vertrouwelijke voordracht: vastgesteld (per 3 februari vervalt de vertrouwelijke status)

Ter kennisname


* Nieuwjaarswenskaart aan deelraad en griffie van J. Boomgaardt, inzake goede start en prettige samenwerking in 2004
* Registratie lijst Raadspost van 14 januari 2004

De stukken liggen ter inzage in de fractiekamer. Een aantal kunt u ook downloaden vanaf deze website vanaf de pagina raadsvergaderingen.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de griffie (020) 678 1515 of (020) 678 1696