Gemeente Utrecht

Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en wethouders

3 februari 2004

Persconferentie naar aanleiding van de collegevergadering om 16.00 uur in de perskamer van het stadhuis.


1. Bestedingen uit Fonds Sociale Integratie
Het college heeft besloten aan tien initiatieven een subsidie toe te kennen uit het Fonds Sociale Integratie.


1. 'Van Breedtesport tot Topsport' - Vereniging Sportbelang Utrecht - EUR 149.000 voor periode 2004 - 2006 Als bijdrage aan de bredere maatschappelijke doelstelling 'het verbeteren van communicatie tussen en integratie van verschillende bevolkingsgroepen in Utrecht' worden veelal -maar niet uitsluitend -kansarme Marokkaanse en Turkse jongeren tussen de 12 en 18 jaar met voetbaltalent aangespoord, begeleid en bijstand verleend. Deze jongeren gaan als succesvol talent een voorbeeldfunctie vervullen voor leeftijdsgenoten binnen en buiten de verenigingen waarin zij actief zijn.

Dit project zorgt voor een professionele sociale en sportieve begeleiding voor zowel het talent, de ouders als de ontvangende vereniging, vergroot de doorstroming van talentvolle spelers naar de top en heeft positieve invloed op (de impact van) sociale integratie in de stad.


2. Eeuwfeest Lombok / Transvaal - Stichting Festiviteiten Lombok / Transvaal 100 jaar - stimuleringsbijdrage EUR 5.000

Voorjaar 2004 bestaat de buurt 100 jaar. Dan zijn ook 592 verpauperde woningen en de publieke ruimte opgeknapt. Naast het vieren van het jubileum is het eeuwfeest vooral voertuig om sociale verbanden en betrokkenheid bij de leefomgeving duurzaam te versterken.


3. Intercultureel Natuurlijk Tuinieren Volkstuinen - Milieupunt Zuid - EUR 17.016 [ Milieupunt Zuid heeft in samenwerking met ATV Utrecht Zuid en het Wellantcollege het initiatief genomen om voor 4 wijken een cursus basisprincipes 'natuurlijk tuinieren' aan te bieden aan tuinders van allochtone en autochtone komaf. De gezamenlijke cursus leidt tot meer ontmoeting, contact en begrip tussen tuinders over verschillende wijzen van tuinieren. Het project start in de wijken Overvecht, Noordoost, Oost en Zuid.


4. Project De Rode Loper - Cumulus - EUR 24.000 In 2002 heeft het FSI bijgedragen aan de start van laagdrempelige opvang van het maatschappelijk steunsysteem Utrecht (MSS), De Rode Loper. Dit is een ontmoetingsplek voor wijkbewoners in Overvecht en vooral bedoeld is voor mensen uit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), voormalig dak- en thuislozen en andere sociaal kwetsbaren. Er is geïnvesteerd in netwerkvorming met de GGZ, thuislozenvoorzieningen en Anders Actief. In 2004 wil De Rode Loper zich verder ontwikkelen tot een open inloop- en ontmoetingsvoorziening voor mensen uit een bredere doelgroep die zich in een sociaal isolement bevinden. Speciale aandacht gaat naar allochtone wijkbewoners (45,3%), waaronder relatief veel mensen met een vluchtelingenachtergrond. De Rode Loper is een samenwerkingsproject van Cumulus, Altrecht en de RIDA MWU.


5. Peerproject Marokkaanse jongeren Kanaleneiland - Instituut Forum - EUR 15.000 Forum gaat in samenwerking met het Trimbosinstituut, de gemeente Utrecht, wijkwelzijnsorganisatie Zuidwest en externe deskundigen de aanwas van nieuwe veelplegers met een Marokkaanse achtergrond terugdringen in Kanaleneiland Noord. Ook richt het project zich op het versterken van sociale cohesie in de Marokkaanse gemeenschap. Dit gebeurt in het kader van Utrecht Veilig!: de stedelijke aanpak om criminaliteit terug te dringen.

De reeds ontwikkelde innovatieve methodieken voor verslavingspreventie onder allochtone jongeren worden nu ingezet ter criminaliteitspreventie. Deze methodieken hebben als kenmerk dat jongeren zelf worden ingezet als intermediair om de eigen doelgroep te benaderen met een preventieve boodschap: peerpreventie. Twaalf jongeren tussen de 14 en 18 jaar krijgen een intensieve training. De getrainde jongens gaat voorlichtingsactiviteiten uitvoeren voor 'de profijtgroep': risicojongeren van 10- 14 jaar met een Marokkaanse achtergrond.


6. Behoud Complex 8- Initiatiefgroep Complex 8 - EUR 12.500 Initiatiefgroep Complex 8 ontwikkelt samen met diverse betrokken partijen een alternatief voor de voorgenomen sloop van enkele blokken flats, eengezins- en duplexwoningen in Zuilen. In totaal gaat het om 189 wooneenheden van bewoners met verschillende culturele achtergronden. Voorop staan: participatie; behoud en verbetering. Het resultaat moet zijn dat het alternatieve plan ontwikkelt en gedragen wordt door de bewoners, woningbouwcorporatie Portaal en de gemeente Utrecht.


7. Vrijwilligersgids -Vrijwilligerscentrale Utrecht - EUR 33.650 Eén van de acties in het gemeentelijk actieprogramma ter stimulering van het lokaal vrijwilligerwerk voor de komende jaren is de uitgave en grootschalige distributie van de Utrechtse Vrijwilligersgids. Sinds lange tijd is dit een wens van de vrijwilligersorganisaties. Uit de Utrechtse Monitor Vrijwilligerswerk (september 2002) blijkt dat meerdere maatschappelijke ontwikkelingen het steeds moeilijker maken om vrijwilligers te werven en te behouden. De huis-aan-huis verspreiding van een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke Vrijwilligersgids met veel praktische informatie en een wervend karakter erkent en waardeert de huidige vrijwilliger en moet potentiële vrijwilligers activeren zich aan te melden bij de vele organisaties in onze stad. Er wordt gewerkt aan digitale ondersteuning door middel van een website, die ondergebracht wordt bij de VrijwilligersCentrale Utrecht.


8. Russisch Kerstconcert - Marina Veenis - waarderingsbijdrage EUR 3.000 Het Russisch Kerstconcert 'Wintersheilige dagen' wordt georganiseerd door het Russisch-Nederlands Cultureel Centrum "Vriendschap' samen met zangvereniging "Zarnitsa", de Stichting ter bevordering van de Russische volkscultuur "Zarjanka" en zangvereniging "Wetsjerinki" om beroemde Russische tradities te introduceren in de Utrechtse samenleving. Rondom het Kerstconcert hebben nog tal van andere activiteiten plaatsgevonden.


9. Project 'Honolulu' -Stichting Parels voor de Zwijnen - EUR 5.000 Stichting Parels voor de Zwijnen organiseert in samenwerking met de Stichting Vluchtelingenwerk Utrecht, Stichting De Overkant en de Oekumenische Studentengemeente Utrecht een locatieproductie 'Als ik mijn ogen dichtdoe, ben ik in HONOLULU' met en over vluchtelingen, van 4 tot en met 7 februari 2004 in de Janskerk. De voorstelling wordt gemaakt op basis van ervaringen en verhalen van vluchtelingen. Het doel van de voorstelling is om vluchtelingen, spelers, vrijwilligers en publiek, perspectief te tonen.


10. Tumult naar de wijk -TUMULT - EUR 8.500
Tumult organiseert in samenwerking met de gemeente Utrecht in het voorjaar 2004 wijkdebatten onder het centrale thema 'integratie of isolatie' in Utrecht Oost, Leidsche Rijn, Hoograven en Kanaleneiland. In Utrecht Oost is actueel wat de consequenties zijn van spreidingsbeleid; in Leidsche Rijn komt de positie van allochtonen in deze wijk aan bod; in Hoograven staat de rol van de nieuwe moskee in het integratieproces centraal; Kanaleneiland debatteert over opvoeding.

De totale kosten bedragen ruim EUR 20.000; K.F. Hein Fonds en Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling / Interculturalisatie financieren mee.

2. Krediet voor ontwikkeling transferia
Voor het ontwerpen van drie transferia vraagt het college van burgemeester en wethouders een krediet van EUR 2.050.000 vrij aan de gemeenteraad. In de transferia aan de rand van de stad kunnen automobilisten hun auto voor een redelijk tarief parkeren waarna ze hun weg naar de eindbestemming in de stad kunnen vervolgen met het openbaar vervoer. Bij deze transferia gaat het om gebouwde voorzieningen op Lage Weide (bij het toekomstig Randstadspoorstation Lage Weide), bij Hooggelegen en bij De Uithof. Bedoeling is dat het vierde geplande transferium, aan de Noordoostkant van de stad, geen gebouwde voorziening wordt. Onderzocht zal worden of het mogelijk is de parkeerplaats bij de Veemarkt als transferium in te zetten. Behalve voor het ontwerpen van de transferia is het krediet ook bedoeld voor het uitvoeren van onderzoeken op het gebied van marketing, promotie en financiering. De transferia maken deel uit van het parkeerbeleid zoals verwoord in de Parkeernota 'Parkeren, een kwestie van kiezen' die in december door de gemeenteraad is vastgesteld.

3. Wijkvisie Leidsche Rijn
Het college heeft nu ook de wijkvisie voor Leidsche Rijn voorlopig vastgesteld. Deze week start de inspraakpriode. November vorig jaar stelde het college de wijkvisies voor de overige negen Utrechtse wijken al voorlopig vast. Vanwege het specifieke (ontwikkelings)karakter van de wijk zijn de doelstellingen in de visie Leidsche Rijn voor de komende zes jaar geformuleerd. Bij de andere wijkvisies is dat tien jaar.

De wijkvisies fungeren als een toetsingskader voor de inspanningen van de gemeente en andere betrokkenen. De wijken zijn begin 2003 begonnen met het maken van wijkvisies. De wijkvisies maken onderdeel uit van de afspraken over de Wijkaanpak. De wijkraden hebben het college van burgemeester en wethouders geadviseerd over de ontwikkelde wijkvisies.

4. Bezwaren tegen trommelantenne ongegrond
Tegen de aanvraag voor een bouwvergunning voor plaatsing van trommelantennes op het dak van een flatgebouw in Transwijk Noord (van Weerden Poelmanlaan 2-204) zijn bezwaren ingediend. Het betreft met name bezwaren vanwege mogelijke hinder en geluidoverlast en vanwege mogelijke schade aan de gezondheid.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bezwaren afgewezen. De incidentele geluidsproductie bij onderhoudswerkzaamheden is niet onredelijk en vormt geen aanleiding de bouwvergunning te weigeren. Ook zijn er op basis van het rapport van de Gezondheidsraad( Gezondheidsraad: GSM-basisstations, Den Haag 2000) geen nadelige gezondheidseffecten te verwachten voor bewoners van het flatgebouw. Afwijzing van de bezwaren betekent dat de vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan (ex artikel 19 lid 1, Wet op de Ruimtelijke Ordening) wordt voortgezet.

5. Selfservice bij bibliotheek
De gemeentebibliotheek gaat zoveel mogelijk routinematige handelingen van medewerkers, zoals de uitleen en het terugbrengen van geleende materialen, verschuiven naar selfservice voor gebruikers. Daartoe wordt het Radio Frequentie Identificatiesysteem aangeschaft (RFID). Dat is gebaseerd op een chip die in het te lenen materiaal wordt bevestigd. De klant krijgt straks een bon voor de ingeleverde materialen. Ook is dit systeem gekoppeld aan beveiliging van bibliotheekeigendommen.

Proeven in de bibliotheken Parkwijk en Smaragdplein hebben bewezen dat het toepassen van de RFID techniek een goede methode is voor gebruiksvriendelijke zelfbediening.

De bibliotheek verwacht te kunnen besparen op administratief personeel van 3 tot 5 medewerkers. In 2004 krijgen de meeste vestigingen het RFID systeem. In 2005 volgen de laatste drie. Het gaat om een investering van EUR 1 miljoen, waarvoor ook een deel van het personeelsbudget wordt ingezet.