Gemeente Hoogeveen


Het Torentje Het laatste Torentje

---

4 februari 2004

Inhoud


* Inwoners van Hoogeveen discussiëren over toekomst *
* Commissies vergaderen *

* Collecten *

* Oud papier *

* Hoogeveenseweg afgesloten *

* Wegafsluiting van Leeuwenhoekstraat *

* Buurtbeheer Elim wijzigt spreekuur *

* Snoeien bomen *

* Informatieavond woonrijp maken fase 2 Erflanden *
* Besluitenlijst B&W *

* Hoorzittingen commissie voor bezwaarschriften *
* Vrijwilligerssteunpunt houdt forum over vrijwilligerswerk *
* Raad en commissies vergaderen elders *

* Informatie- en discussiebijeenkomsten over nieuw welstandsbeleid Hoogeveen *

* Mededelingen *

+ Vrijstelling bestemmingsplan Krakeel voor woningbouw Kometenlaan/Jupiter/Poolster *

+ Opheffen parkeerverbod zuidzijde Carstenswijk Elim *
+ Wet milieubeheer *

+ Gehandicaptenparkeerplaatsen bij sportpark VV DeWeide *
+ Kapvergunningen *

+ Ingekomen bouw- en sloopaanvragen *
+ Bouw- en sloopvergunningen *

+ Vaststelling bestemmingsplan "Geluidszones Industrielawaai Buitenvaart II' *

+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

+ 6e uitwerking bestemmingsplan Erflanden *

Meld u aan voor bijeenkomsten in Hoogeveen, Hollandscheveld en Pesse Inwoners van Hoogeveen discussiëren over toekomst

In februari kunt u met de gemeenteraad in discussie gaan over de Structuurvisie 2015-2030 voor Hoogeveen. Het gaat om een eerste schets voor de structuurvisie. Dit 'tussenproduct' is een kijk op de ruimtelijke toekomst van Hoogeveen, met een flink aantal keuzemogelijkheden of 'variabelen', zoals ze ook wel genoemd worden.

Bureau KuiperCompagnons presenteerde gisteravond in De Tamboer deze eerste schets voor de structuurvisie plus een reactie hierop van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Na deze presentatie is het woord weer aan de inwoners van Hoogeveen. U kunt zich via e-mail of de bon bij dit artikel aanmelden voor een of meerdere van deze discussiebijeenkomst.

Dicussieavonden

Op drie discussieavonden met de raad kunt u zelf uw mening geven over het tussenproduct:

* Maandag 16 februari staat in het teken van de kern Hoogeveen: het centrumgebeid, de stadsrandzones en de bedrijventerreinen. Deze avond begint om 19.30 uur in het Raadhuis.

* Dinsdag 17 februari start de discussie over de dorpen in het landelijk gebied Zuid om 19.30 uur in restaurant Schoonhoven in Hollandscheveld.

* Woensdag 18 februari is de laatste discussieavond om 19.30 uur in ontmoetingscentrum De Wenning in Pesse. Dan komt het landelijk gebied Noord aan bod.

Commissie adviseert

De gemeenteraad zal na de discussieavonden en intern overleg binnen de fracties advies uitbrengen aan het college. De commissie Omgeving vergadert hierover op maandag 8 maart om 19.30 uur in het Raadhuis.

Met vragen over de structuurvisie kunt u bellen met Gert Bolkesteijn, projectleider structuurvisie, tel. 0528-291386. Informatie over de structuurvisie staat ook op: www.hoogeveen.nl/structuurvisie. Informatie over de discussieavonden via de griffie van de raad: Angelique Torenvlied, tel. 0528-291233.

Antwoordformulier Structuurvisie

Als u wilt deelnemen aan de discussiebijeenkomst(en) wilt u ons dit dan laten weten via bijgaand antwoordformulier? Dit formulier kunt u sturen naar:

Gemeente Hoogeveen, Projectbureau t.a.v. Josina Hese, Antwoordnummer 8, 7900 WB Hoogeveen. Een postzegel is niet nodig.

Mailen mag ook: j.t.w.hese@hoogeveen.nl.

Wilt u vóór 13 februari reageren?

Naam:

Adres:

Organisatie:..

s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is

Komt op de discussieavond 16 februari 2004 (Raadhuis) JA / NEE

Komt op de discussieavond 17 februari 2004 (Schoonhoven) JA / NEE
Komt op de discussieavond 18 februari 2004 (De Wenning) JA / NEE
Commissies vergaderen

De commissie Omgeving vergadert maandag, 9 februari in buurtcentrum De Magneet, Orion 2 in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. Deagenda vermeldt onder meer:

* Bestemmingswijziging in verband met nieuwvestiging agrarisch bedrijf ten noordoosten van Stuifzand

* Discussie over over verwijzing naar bedrijven op bedrijfsterreinen naar aanleiding van een motie van CDA en Gemeentebelangen.

De commissie Samenleving vergadert dinsdag, 10 februari in het Roelof van Echtencollege, lokatie Julianastraat in Hoogeveen (voorheen Menso Alting College). De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur.

De agenda vermeldt onder meer:

* Kadernota Lokaal Volksgezondheidsbeleid Zuidwest Drenthe. De gemeenteraad is verplicht om eens in de vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast te stellen. Deze eerste nota is gezamenlijk opgesteld met de andere gemeenten in Zuidwest Drenthe

* Discussie over notitie Gezins- en Jeugdbeleid van het CDA.

De commissie Bestuur vergadert donderdag, 12 februari in het Roelof van Echtencollege, lokatie Julianastraat in Hoogeveen (voorheen Menso Alting College). Devergadering die openbaar is begint om 19.30 uur.

De agenda vermeldt ondermeer:

* Coffeeshopnotitie. Een meerderheid van het college stelt voor op grond van deze notitie vestiging van coffeeshops niet langer geheel tegen te gaan.

* Notitie veiligheid en jongeren. Het college wil een inventarisatie maken van fysieke voorzieningen voor jongeren en jongeren in kaart laten brengen die door hun gedrag in aanmerking komen voor politie- of zorgcontacten.

* Handhaving van reclame-regelgeving naar aanleiding van een toezegging van burgemeester Urlings in de raadsvergadering van 25 september 2003

* Besluitenlijst van het presidium van 19 januari 2004
* Stand van zaken organisatieontwikkeling
Spreekrecht

Voor het begin van raadscommissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Collecten

De stichting Rusland Kinderhulp collecteert deze week. Volgende week gaan collectanten langs de deuren voor de Hersenstichting Nederland/Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid
Oud papier

Donderdag 5 februari

P.C.B. Het Palet. De containers staan opgesteld op de parkeerplaats aan de Kemperstraat (voormalige Herman Bavinckschool) en op de parkeerplaats achter de Praxis aan de Griendtsveenweg.
Van 18.00 tot 19.30 uur is er iemand bij de container om te helpen.
Zaterdag 7 februari

C.B.S. De Regenboog te Noordscheschut. Het papier wordt opgehaald tussen 9.00 en 12.00 uur.

Maandag 9 februari

Juliana van Stolbergschool. Het papier wordt opgehaald van 18.30 uur t/m 21.30 uur.

Woensdag 11 februari t/m vrijdag 13 februari

Prof. Titus Brandsmaschool. De container staat van woensdag 8.00 uur tot vrijdag 12.00 achter de school op het Blankensplein.
Hoogeveenseweg afgesloten

De Hoogeveenseweg is vanaf maandag 2 februari tot en met vrijdag 20 februari tussen de Wijsterseweg en Pesse afgesloten. Dit in verband met snoeiwerkzaamheden.

Het verkeer wordt van 08.00 uur tot en met 16.15 uur omgeleid via Oosterring - Wijsterseweg.

Wegafsluiting van Leeuwenhoekstraat

De Leeuwenhoekstraat is vanaf maandag 9 februari 2004 t/m 12 februari 2004 afgesloten voor alle verkeer. In de straat wordt een verkeersdrempel aangelegd. Het fiets- en bromverkeer kan wel gewoon door. Aanwonenden kunnen hun huis bereiken. Als het weer roet in het eten gooit, duurt de afsluiting langer.

Buurtbeheer Elim wijzigt spreekuur

De wijkbeheerder voor het noordelijke buitengebied houdt zijn spreekuur in het Vonder in Elim voortaan op woensdagen van 10.00 tot 11.00 uur. Dat was altijd op donderdag van 11.00 uur tot 12.00. De wijziging is nodig in verband met de uitbreiding van het werkgebied van de wijkbeheerder. Een spreekuur in een ander dorp viel op hetzelfde tijdstip. De wijziging is besproken met Plaatselijk Belang Elim.

Snoeien bomen

Donker Hoveniers snoeit vanaf maandag 26 januari tot woensdag 4 februari bomen aan de Riegshoogstendijk. De hoveniers snoeien de hele maand februari aan de Drostenraai en de Steenbaan.

Informatieavond woonrijp maken fase 2 Erflanden

Wijkteam Buurtbeheer de Weide houdt op maandag 9 februari een informatieavond over het woonrijp maken van fase 2 in Erflanden. Deze avond begint om 19.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.
Bij het woonrijp maken van fase 2 gaat het om de definitieve inrichting van de straten: Elrits, Alver, Grondel, Zuiddreef, Meerval, Groot Koolwitje, Boswitje Kommavlinder, Aardbeivlinder en Citroenvlinder. De kopers en bewoners van huizen in deze straten hebben een officiële uitnodiging ontvangen voor deze avond.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel graag weten hoe de definitieve inrichting van deze straten eruit gaat zien dan bent u natuurlijk van harte welkom.

Voor meer informatie over deze informatieavond kunt u contact opnemen met Werner Hoff, van het wijkteam buurtbeheer De Weide, telefoonnummer: 0528- 234591

Besluitenlijst B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het verlenen van vrijstelling van bestemmingsplan Pesse voor het beginnen van pannekoekenrestaurant in een pand aan de Dorpsstraat in Pesse.
U kunt de wekelijkse openbare besluiten van B&W inzien via www.hoogeveen.nl/benw en in het voorlichtingscentrum in het raadhuis

Besluiten gemeenteraad vergadering 18 december 2003
De gemeenteraad van Hoogeveen hield 29 januari 2004 zijn maandelijkse vergadering. Hieronder treft u een selectie uit de besluiten.
* Er waren mondelinge vragen van de raadsleden A. Beijering van de VVD en J. Beijering van het CDA over de dreigende verslechtering van het ambulancevervoer in Hoogeveen. De burgemeester gaf aan dat hij de zorg deelt en er in de organisaties die hierover gaan op heeft aangedrongen bij de minister van volksgezondheid extra geld te bepleiten. De fracties uit de raad zetten hun provinciale en landelijke contacten in om de gevreesde achteruitgang te keren.
* Er waren mondelinge vragen van K.J. van der Laan van de ChristenUnie over de gevolgen voor Hoogeveen van het nieuwe uitzettingsbeleid voor uitgeprocedderde asielzoekers. Het college liet weten een brief te sturen aan de minister van vreemdelingenzaken waarin staat dat de gemeente niet wil meewerken aan uitzettingsprocedures als er geen garanties zijn voor terugkeer van asielzoekers naar het land van herkomst. Met uitzondering van de VVD ondersteunde de raad verder een motie van R. van de Belt van Groen Links waarin de Tweede Kamer werd gevraagd het besluit van de minister zo snel mogelijk ongegaan te maken.

* De raad benoemde B. de Weerd tot lid van de commissies Bestuur en Samenleving en M. de Boer tot plaatsvervangend voorzitter van de bezwarencommissie.

* Het voorstel om leges te heffen voor het in behandeling nemen van aanvragen tot wijziging van een bestemmingsplan of het verlenen van vrijstelling van een bestemmingsplan zowel ten behoeve van een bouwplan als voor wijziging van het gebruik, was aanleiding tot het indienen van enkele amendementen. J.W. Braam van de ChristenUnie stelde voor de plicht om hiervoor leges te betalen niet te laten gelden als de gemeente het bestemmingsplan niet binnen de wettelijke termijn van tien jaar had herzien. Dit amendement werd met 13 tegen 16 stemmen verworpen. Tegen waren het CDA, de PvdA en Groen Links. Op vragen van D66 legde wethouder Leistra nog uit dat weliswaar ongeveer zeventig procent van de bestemmingsplannen ouder is dan tien jaar, maar dat de voorbereidingen zijn getroffen voor de nodige herzieningen, zodat naar verwachting in 2007 alle bestemmingsplannen weer actueel zijn. Een amendement van het CDA waarmee de hoogte van de te betalen leges werd gebonden aan een maximumbedrag van 50.000 werd aangenomen. De Legesverordening werd vervolgens aldus gewijzigd.
* Het bestemmingsplan Geluidzones industrielawaai Buitenvaart II werd zonder verdere discussie vastgesteld.

* De Kadernotitie veiligheid werd vastgesteld met aanpassing van een passage over veiligheidsbewustzijn. De raad zal in februari spreken over notities ter uitwerking van deze notitie die gaan over jongeren en over coffeeschops.

* De begroting van het openbaar voortgezet onderwijs werd goedgekeurd.

* Tenslotte werd afgesproken dat een motie van L. Otten van het CDA en J. Steenbergen van Gemeentebelangen over de bewegwijzering voor bedrijven in de dorpen en het buitengebied eerst wordt besproken in de commissie Omgeving.

Overzicht besluiten

Voor een compleet overzicht van de raadsbesluiten kunt u terecht op de gemeentelijke website www.hoogeveen.nl. Klik op Politiek en Bestuur en kijk in het raadsinformatiesysteem bij de raadsvergadering van 29 januari 2004.

Hoorzittingen commissie voor bezwaarschriften

De bezwaarschriftencommissie houdt woensdag 11 februari hoorzittingen in Commissiekamer 2 in het raadhuis in Hoogeveen. De zittingen zijn openbaar. De agenda ziet er als volgt uit:

* 11.30 uur. Bezwaarschrift van diverse belanghebbenden tegen een besluit van 6 november 2003 waarbij aan de gemeente Hoogeveen een bouwvergunning is verleend voor het plaatsen van een directie-unit op het perceel Buitenvaart 1713a te Hoogeveen.
* 13.15 uur. Bezwaarschrift van diverse bezwaarden tegen een besluit tot instelling van een inhaalverbod op de Riegshoogtendijk.
* 14.00 uur. Bezwaarschrift van mevrouw mr. M. Withaar namens de heer G. Schalen tegen een besluit waarin de heer Schalen middels een bouwstop is verzocht de bouwwerkzaamheden aan een carport aan De Mast 2 te Hoogeveen onmiddellijk te beëindigen.
Vrijwilligerssteunpunt houdt forum over vrijwilligerswerk

Het Vrijwilligerssteunpunt van SWW houdt op donderdag 5 februari een forum over vrijwilligerswerk in de burgerzaal van het gemeentehuis in Hoogeveen. Het forum begint om 18.30 uur. Alle
vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Hoogeveen zijn uitgenodigd.

Programma

De inleiding van het Forum wordt verzorgd door Koos Berkelaar, senior projectleider bij de landelijke organisatie voor vrijwilligerswerk, Civiq. Theatersportgroep 'De Klaproos' uit Hoogeveen speelt een improvisatievoorstelling. Het publiek mag onderwerpen aandragen, die de spelers vervolgens in korte scènes weergeven. Na de pauze volgt er een discussie over vrijwilligerswerk onder leiding van avondvoorzitter Henk ten Oever. Vrijwilligers kunnen hiervoor van tevoren vragen aandragen over zaken die het vrijwilligerswerk voor hen bemoeilijken. Een discussiepanel reageert op de vragen van de vrijwilligers. Dit panel bestaat uit: Anneke Haarsma, gedeputeerde van de Provincie Drenthe, Jan Stoefzand, wethouder Welzijn van de gemeente Hoogeveen, Nel van Doesum, consulent Informele Zorg van Icare, Hans de Lang, directeur Sport Drenthe en Klaas Steenhuis, directeur van de Stichting Welzijnswerk.

De avond wordt besloten met de officiële opening van de tweede fase van het Vrijwilligerssteunpunt Hoogeveen door wethouder Jan Stoefzand. De inwoners van Hoogeveen kunnen het steunpunt na de opening bezoeken.
Broodmaaltijd

Voor aanvang van het forum is er een broodmaaltijd voor alle vrijwilligers en belangstellenden. Deze broodmaaltijd begint om 17.30 uur in het gemeentehuis. Voor opgavenformulieren en informatie kunt u bellen met de Stichting Welzijnswerk, telefoon 0528 - 278855.
Meer informatie

Voor meer informatie over het Forum of over het Vrijwilligerssteunpunt, kunt u contact opnemen met Mariëlle Vogelzang, coördinator van het Vrijwilligerssteunpunt, telefoon 0528-278855

Raad en commissies vergaderen elders

In verband met de verbouwing van de raadszaal in het gemeentehuis van Hoogeveen worden in de maanden februari en maart de commissie- en raadsvergadering op andere locaties gehouden. Er wordt vergaderd in wijkcentrum De Magneet in Krakeel (Orion 2) en het Roelof van Echtencollege aan de Julianastraat, voorheen het Menso Alting College.
Het vergaderschema ziet er als volgt uit:

Februari

Commisie Omgeving 9-2 19.30 uur De Magneet in Krakeel
Commissie Samenleving 10-2 19.30 uur Roelof van Echtencollege
Commissie Bestuur 12-2 19.30 uur Roelof van Echtencollege
Raadsvergadering 26-2 19.30 uur De Magneet

Maart

Commissie Omgeving 8-3 19.30 uur De Magneet

Commissie Samenleving 9-3 19.30 uur Roelof van Echtencollege
Commissie Bestuur 11-3 19.30 uur Roelof van Echtencollege
Raadsvergadering 25-3 19.30 uur De Magneet

Martin

De verbouwing en herinrichting van de raadszaal duurt naar verwachting twee maanden. Voor de overtollige inventaris is een goede bestemming gevonden. De oude tafels en stoelen gaan naar zustergemeente Martin in Slowakije. Zo zullen de stoelen van de publieke tribune een nieuwe plek krijgen in de wachtruimtes van het ziekenhuis van Martin.
De volledig ontmantelde raadszaal in het gemeentehuis van Hoogeveen (foto Gerrit Boer).

Informatie- en discussiebijeenkomsten over nieuw welstandsbeleid Hoogeveen
Het uiterlijk van een gebouw is geen zaak van de eigenaar alleen. We hebben allemaal belang bij een aantrekkelijke omgeving. Daarom is ooit het welstandstoezicht ingesteld. In de toekomst mag welstand alleen nog beoordeeld worden op objectieve criteria. Daarom moet iedere gemeente een welstandsnota vaststellen. Het concept van de nieuwe welstandsnota voor Hoogeveen is nu klaar.

De gemeenteraad moet de nieuwe welstandsnota nog behandelen. Vooraf houdt de gemeente enkele informatie- en discussiebijeenkomsten:
* Woensdag 11 februari over welstand in het stedelijk gebied.
* Woensdag 18 februari voor deskundigen uit de wereld van bouwen en wonen.

* Donderdag 4 maart over welstand in de dorpen en het buitengebied.
De drie bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zijn in de burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte welkom!

Open en duidelijk

Een aantrekkelijke en goed verzorgde omgeving is niet alleen van belang voor onze eigen beleving, het verhoogt ook de waarde van het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat. Veel mensen willen best meewerken aan het instandhouden en bevorderen van de schoonheid van hun leefomgeving, maar dan moet wel duidelijk zijn wat we daaronder verstaan. Bovendien moet de beoordeling in alle openheid verlopen.

Algemeen en gebiedsgericht

De nieuwe welstandsnota omvat algemene welstandscriteria en gebiedsgerichte criteria. De nota beschrijft de ruimtelijke, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van verschillende gebieden in de gemeente en de wensen voor de toekomst. De criteria waaraan bouwplannen in de toekomst worden getoetst komen voort uit deze algemene en gebiedsgerichte kwaliteiten. Iemand die gaat bouwen weet dus vantevoren aan welke criteria zijn ontwerp zal worden getoetst.

De meeste gebieden in Hoogeveen zijn aangemerkt als regulier welstandsgebied, een aantal als bijzonder welstandsgebied. In beide categorieën wil de gemeente de bestaande kwaliteit handhaven en waar mogelijk verbeteren. In de bijzondere welstandsgebieden mogen bouwplannen de aanwezige kwaliteit niet schaden en moeten ze zelfs een toegevoegde waarde hebben.

De beoordeling

Er zijn veel verschillende gebouwen, ieder in hun eigen omgeving. Welstandsbeoordeling is daardoor een complex proces waarbij deskundigheid en kennis van de omgeving vereist is. De gemeente moet dus over een deskundig adviesorgaan beschikken. De welstandscommissie kan ook in moeilijke gevallen een goed gemotiveerd advies geven.
De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. De ontwerper kan zijn bouwplannen in de commissie toelichten. Ook het advies van de commissie is openbaar.

Over plannen kan men in de ontwerpfase al vooroverleg plegen en een preadvies vragen. Voor grote bouwprojecten is dat ook zeker aan te bevelen.

Beleidsregels voor reclame

Ook reclameuitingen beïnvloeden de architectonische beeldkwaliteit van een gebouw, een straat en van de omgeving. Daarom is bij de nieuwe welstandsnota ook een bijlage gevoegd met 'Beleidsregels voor reclameuitingen'. Ook deze beleidsregels bevatten algemene en gebiedsgerichte criteria. In winkelgebieden gelden andere criteria dan in woongebieden en op bedrijventerreinen. Aanvragen voor een vergunning voor reclameuitingen worden voortaan aan deze beleidsregels getoetst.

Na de informatie- en discussiebijeenkomsten wordt het definitieve concept van de welstandsnota nog ter visie gelegd. U kunt dan dus ook nog meedenken over het welstandsbeleid. Na de inspraakronde beslist de gemeenteraad over het nieuwe welstandsbeleid.

Mededelingen

Vrijstelling bestemmingsplan Krakeel voor woningbouw Kometenlaan/Jupiter/Poolster

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Krakeel' ten behoeve van de realisatie van een complex van 12 wooneenheden voor begeleid wonen. Het plangebied ligt in de kern Hoogeveen en maakt deel uit van het woonbuurtje Kometenlaan/Jupiter/Poolster. Het plangebied wordt begrensd door de Poolster, de Jupiter en aan de noordzijde door de tuinen en woningen van de nieuwbouw aan de twee genoemde straten.

Het plan ligt met ingang van 5 februari 2004 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Opheffen parkeerverbod zuidzijde Carstenswijk Elim

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om het parkeerverbod aan de zuidzijde van de Carstenswijk te Elim op te heffen.

Het parkeerverbod is bij het verkeersbesluit 1979/01 ingesteld om de doorstroming van het openbaar vervoer over de Carstenswijk te garanderen. Aangezien het openbaar vervoer geen gebruik meer maakt van de Carstenswijk, kan het parkeerverbod worden opgeheven. Het betreft het weggedeelte tussen de parkeerplaatsen van het sportpark van sc Elim en de Dorpsstraat.

Zodra dit verkeersbesluit is gepubliceerd, kunnen de borden verwijderd worden. Met het verwijderen van de verkeersborden is het parkeerverbod opgeheven.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de werkeenheid Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij naar aanleiding van de verzoeken van mevrouw H. Klomp-Post en Bio-Cure B.V hebben besloten over te gaan tot het intrekken van de op:

* 3 juli 1996 aan de heer J. Okken verleende milieuvergunning, voor het oprichten en in werking hebben van een rundveehouderij annex veehandel, gelegen aan het Zuideropgaande 91 te Hollandscheveld;
* 4 juli 1994 aan de heer J.B. van Zanten verleende milieuvergunning, voor het oprichten en in werking hebben van een groothandel in verf en applicatieproducten, gelegen aan De Lavalstraat 13a te Hoogeveen.

De reden van de verzoeken is gelegen in het feit dat:
* in de inrichting gelegen aan het Zuideropgaande 91 te Hollandscheveld geen dieren meer worden gehouden;
* in de inrichting gelegen aan De Lavalstraat 13a te Hoogeveen door Bio-Cure B.V. geheel andersoortige activiteiten zullen worden verricht dan waarvoor de vergunning van 4 juli 1994 is verleend.

Na toetsing van de verzoeken is ons niet gebleken dat zich bij inwilliging hiervan feiten en/of omstandigheden voordoen waartegen het belang van de bescherming van het milieu zich verzet.

De besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.

De besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 februari 2004 tot en met 18 maart 2004 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (stadskantoor). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien, namelijk op woensdagen van 17.00 tot 20.00 uur. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u hiervoor tijdens kantooruren een afspraak te maken met de afdeling Milieu (telefoonnummer 291603).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, eerste lid, 20.10 en 20.11 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 18 maart 2004 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
* Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

* De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit.
* Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
* Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13.4 van de Wet Milieubeheer, jo. 3:19, lid 2 en 3:20, lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij van plan zijn om naar aanleiding van de aanvragen van:
* de heer Diepstra voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor lasersnijden en bankwerken en het opslaan van materialen, gelegen aan de Dr. Anton Phillipsstraat 7b te Hoogeveen;

* Schietsportvereniging De Vrijheid voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een schietsportvereniging, gelegen aan de Achteromsedijk 8c te Hoogeveen, vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer te gaan verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De aanvragen, ontwerp-besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 februari 2004 tot en met 4 maart 2004 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-Inspectie en -Vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien, namelijk op woensdagen van 17.00 tot 20.00 uur. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u hiervoor tijdens kantooruren een afspraak te maken met de afdeling Milieu (telefoonnummer 291603).
Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen onze besluiten op de aanvragen.
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 4 maart 2004 bij ons college worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons college worden ingediend.

Indien u daaraan behoefte heeft, kan tot het einde van de ter inzage legging gelegenheid worden geboden tot een gedachtewisseling over de aanvragen en ontwerp-besluiten tussen onder andere vertegenwoordigers van de gemeente, de aanvrager en u zelf. Tijdens dit gesprek bestaat ook de mogelijkheid tot het mondeling inbrengen van bedenkingen.

Om praktische en organisatorische redenen verzoeken wij u een dergelijk gesprek ten minste twee weken voor het verstrijken van de termijn, waarbinnen bedenkingen kunnen worden ingebracht, eventueel telefonisch, aan te vragen. Telefoonnummer 0528-291615 of 291613 (doorkiesnummers).

Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit, naar aanleiding van onze besluiten te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Gehandicaptenparkeerplaatsen bij sportpark VV DeWeide

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om een tweetal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen op het nieuwe parkeerterrein van het sportpark van vv De Weide.

De twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zullen reeds tijdens de herinrichting van het parkeerterrein aangelegd worden, zo dicht mogelijk bij de ingang van het hoofdveld van vv De Weide. Hiermee wordt tevens geanticipeerd op de locatie van het nieuwe clubhuis.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de werkeenheid Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft kapvergunningen verleend aan:
* Westerbaan, voor een eik staande aan de achterzijde van De Santbrincke 40 in Fluitenberg

* Koopman, voor twee berken en een eik, staande aan Siberië 26 in Stuifzand

* Doeven, voor twee berken en een esdoorn, staande aan Eikenlaan 1 in Hoogeveen

Tegen deze verleende vergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Ingekomen bouw- en sloopaanvragen

Lichte bouwaanvragen

* Koekoek K.B., plaatsen van een dakkapel op de woning, Sirius 18
* Kikkert H., bouwen van een berging, Kymmellstraat 46
* Wobben F., uitbreiden van een woonkamer, Noorddreef 20
* Timmerman H., wijzigen van de zuidgevel, Gerstekamp 12
* Bouwbedrijf Fieko, uitbreiden van een woning, Atlaslaan 55

Reguliere bouwaanvragen

* Weide van der A., bouwen van een woning, Joh Poststraat, Nieuwlande

* Dalen van B., bouwen van een opslagruimte, Fokkerstraat
* Bouwfonds Ontwikkeling B.V., bouwen van 18 woningen, Meerval (kavel 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 en 16)

* Drentse-Overijsselse Coöperatie Kaas, plaatsen van een nutsgebouw voor gas en elektra, Buitenvaart II (Noordelijk Blok), Hollandscheveld

* De Haan Onroerend Goed B.V., vernieuwen van het winkelfront, Hoofdstraat 186/188

* Lip P., bouwen van een woning, Alteveer 131
* RB-design, bouwen van een 2^1 kap woning, Splitting (kavel 9 en 10), Nieuweroord

* Stichting Kinderopvang Hoogeveen, verbouwen en uitbreiden van buurtgebouw 'De Kameleon' tot kinderdagverblijf 'Het Kraaiennest', Booyenverlaat 9a

* Benjamins J.H., uitbreiden van een schuur, Coevorderstraatweg 113, Nieuweroord

* Mol B., bouwen van een garage/berging, Hollandscheveldse Opg 68, Hollandscheveld

* Boertien J., bouwen van een schuur en carport, Meerboomweg-Noord 3, Hollandscheveld

* Rozendal E.B., tijdelijk plaatsen van een zeecontainer, Hoofdstraat 161

Sloopaanvraag (doorlopende sloopvergunning)

* Bork Asbestsaneringen B.V., slopen van dakdoorvoer- en standleidingen en verweerde asbestplaten, diverse adressen binnen de Gemeente Hoogeveen

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24

Bouw- en sloopvergunningen

Lichte bouwvergunningen

* Endema S., uitbreiden van een woning/garage, Merwede 7
* Kroezen Z., uitbreiden van een woning, De Vos van Steenwijklaan 10
* Waninge J.R., plaatsen van een carport, De Tippe 1, Fluitenberg
* Haar ter J., uitbreiden van een woning, De Schoof 37
* Silvis P., vergroten van een dakkapel op de woning, Hollandscheveldsche Opgaande 64, Hollandscheveld
* Otten K., bouwen van een garage/bergruimte, Bosbesstraat 23
* Strijker J., vergroten van een dakkapel, Hollandscheveldsche Opgaande 8, Hollandscheveld

Reguliere bouwvergunningen

* Gemeente Hoogeveen, veranderen van de milieustraat, De Vos van Steenwijklaan 75

* Streek van de J.J., uitbreiden van een woning, Dorpsstraat 45, Elim

Sloopvergunningen

* Hanze Vastgoed Fonds B.V., gedeeltelijk slopen van gevels en luifels van een supermarkt, De Wielewaal 24
* Domesta Woonstichting, slopen van voorgevelpui, achtergevelpui, kopgevelmetselwerk en dakpannen, Molenwiek 3 (Schoonvelde Oost)
Tegen de verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Vaststelling bestemmingsplan "Geluidszones Industrielawaai Buitenvaart II'
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad op 29 januari 2004 het bestemmingsplan "Geluidszones Industrielawaai Buitenvaart II" ongewijzigd heeft vastgesteld. Voor het gebied ten westen en zuidwesten van Hollandscheveld is een bestemmingsplan gemaakt, bestemmingsplan Bedrijventerrein Buitenvaart II. Het plangebied hiervan wordt begrensd door de Rijksweg A 37, Riegshoogtendijk, Zuidwoldigerwaterlossing, Albartsweg, Langedijk, Hollandscheveldse Opgaande en de Mr. Cramerweg. Hoofdelementen van het plan zijn een bedrijventerrein aan de oostkant van de Mr. Cramerweg en een bedrijventerrein ten zuiden van de Langedijk. In totaal gaat het om 100 hectare aan bedrijventerrein (netto). In dat bestemmingsplan zijn zones industrielawaai opgenomen. De zones industrielawaai vallen voor een groot deel binnen de plangrens van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Buitenvaart II, en deels in gebieden van aangrenzende bestemmingsplannen. Om de zones ook vast te leggen voor de gebieden die vallen in de aangrenzende plannen, is het bestemmingsplan 'Geluidszones Industrielawaai Buitenvaart II' gemaakt.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 5 februari gedurende 4 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de onderstaande personen bedenkingen indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, postbus 122, 9400 AC te Assen:

1. degenen die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze kenbaar hebben gemaakt.

2. degenen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat

waren tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen Schutlanden Oost, partiële herziening De Weide en rioolwaterzuiveringsinstallatie en Bedrijventerrein Hollandscheveld 2^e fase ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:
* F.W.A. Bakker, voor het bouwen van een bergruimte op het perceel Zuidwoldigerweg 15 te Hoogeveen;

* Sandeuro Keukens, voor het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel Abraham Niehuesstraat 1 te Hollandscheveld.
De bouwaanvragen liggen met ingang van 5 februari 2004 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Westerbork ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* R. Koopman, voor het uitbreiden van de woning 't Noorden 4 te Nieuweroord.

De bouwaanvraag ligt met ingang van 5 februari 2004 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.
6e uitwerking bestemmingsplan Erflanden

Voor het noordoostelijke deel van het tuinstadmilieu in de woonwijk Erflanden is een uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorbereid.

Het plangebied ligt tussen de Hoogeveensche Vaart en de centrale laan, ten oosten van de Vlinderdijk.

Het ontwerp-uitwerkingsplan ligt vanaf 5 februari 2004 gedurende 4 weken ter inzage bij de publieksbalie in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.
Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.
Wanneer er behoefte bestaat aan het mondeling inbrengen van zienswijzen kan daarvoor een afspraak worden gemaakt bij het secretariaat van de afdeling Ruimte (tel. 0528-291702).
© Copyright Gemeente Hoogeveen