Gemeente Stein


Verificatiebeleid gemeenten Beek en Stein
03-02-2004

Degene, die een beroep doet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) of Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), heeft de wettelijke verplichting om alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om te beoordelen of een uitkering moet worden verleend of voortgezet.

Alle gegevens moeten zoveel mogelijk door middel van originele stukken worden aangetoond. Welke gegevens u moet overleggen heeft het college vastgelegd in de nota Verificatiebeleid Beek en Stein.

Het onderzoek van de gemeente beperkt zich tot hetgeen van belang is voor de verlening van de uitkering. Inbreuk in de persoonlijke levenssfeer moet beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is voor het vaststellen van het recht op uitkering.

Indien een klant niet of niet tijdig aan zijn informatieplicht voldoet, wordt door de gemeente een officiële hersteltermijn gegeven. Indien de klant het verzuim herstelt binnen de gestelde termijn, wordt in geval van:


- aanvraag uitkering:
de aanvraag uitkering weer in behandeling genomen. Tevens kan er een maatregel worden opgelegd wegens het niet tijdig verstrekken van informatie;

- lopende uitkering:
de opschorting ongedaan gemaakt. Tevens kan er een maatregel worden opgelegd wegens het niet tijdig verstrekken van informatie.

Indien een klant het verzuim niet herstelt binnen de gestelde termijn, dan heeft dat negatieve consequenties voor de afhandeling van de aanvraag danwel de voorzetting van de uitkering.

In geval van aanvraag uitkering wordt de aanvraag:
- niet in behandeling genomen; of

- afgewezen, omdat het recht op uitkering niet kan worden vastgesteld.

In geval van een lopende uitkering wordt het recht op uitkering ingetrokken/herzien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de balie van de afdeling Sociale Zaken, op werkdagen geopend van 9.00 tot 13.00 uur (woensdag tot 17.00 uur) en telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 046-4359281.

Tevens kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis het beleidsstuk Verificatiebeleid gemeenten Beek en Stein inzien in het infocentrum in de hal van het gemeentehuis.