Provincie Zuid-Holland
Zuid-Holland wordt groener

Grondaankopen Ecologische Hoofdstructuur op koers

In het Collegewerkprogramma hebben Gedeputeerde Staten de doelstellingen wat betreft de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) duidelijk geformuleerd: Zuid-Holland moet groener worden. De EHS is het landelijk netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. Om ervoor te zorgen dat dit netwerk al in 2013 is gerealiseerd, is de provincie Zuid-Holland versneld begonnen met het aankopen van de benodigde grond. In 2003 heeft de Dienst Landelijk Gebied in opdracht van de provincie circa 800 hectare grond in het landelijk gebied van Zuid-Holland aangekocht. Daarvan ligt 355 hectare in de EHS, 240 hectare in Deltanatuur en 170 hectare is aangekocht voor de versterking van het landelijk gebied.

Door de biedingenstop en de opschorting van de aankoopplicht in toekomstige natuurgebieden door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in december 2002, dreigde de realisatie van de EHS te stagneren. Om dit te voorkomen hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland in 2003 een extra financiële impuls van ¤ 15 miljoen gegeven voor het oplossen van knelpunten bij de grondverwerving voor de inrichting van het landelijk gebied.

Dankzij de beschikbaarheid van financiële middelen is de Dienst Landelijk Gebied namens de provincie in de gelegenheid geweest om lopende onderhandelingen voort te zetten en nieuwe onderhandelingen binnen de EHS te starten. Inmiddels zijn de aankoopstop en de opschorting van de aankoopplicht opgeheven. Het rijk heeft de provincies gevraagd om in de komende jaren grondaankopen in de EHS te blijven voorfinancieren. De provincie Zuid-Holland heeft daarmee ingestemd.

Om de totale opgave van natuurontwikkeling, EHS en Deltanatuur (op Goeree Overflakkee en in de Hoeksche Waard), versneld te realiseren, wordt jaarlijks vanaf 2004 gemiddeld 750 hectare potentieel natuurgebied aangekocht door de provincie Zuid-Holland.

Bron: afdeling Communicatie 070 - 441 66 22

www.zuid-holland.nl