Gemeente Utrecht

Ziekteverzuim opnieuw gedaald

Het ziekteverzuim binnen de gemeente Utrecht is in 2003 gedaald naar 8,5%. In 2002 was het verzuimpercentage al teruggelopen naar 9,8%. In 2001 was gemiddeld nog 10,9% van de gemeenteambtenaren ziek. In 2004 wordt nog een verdere afname verwacht.

Het terugdringen van het ziekteverzuim is een van de instrumenten die de gemeente Utrecht inzet om de ambtelijke organisatie efficienter te maken. De gemeenteraad heeft bij de Voorjaarsnota 2003 aangedrongen op een daling met 2% in 2003 ten opzichte van 2001. Met 2,4% heeft het college van burgemeester en wethouders de motie die daartoe was ingediend, ruimschoots uitgevoerd.

Binnen de gemeente is een aantal activiteiten ingezet om het ziekteverzuim terug te dringen. Zo is voorlichting over de invoering wet Verbetering Poortwachter (voorjaar 2003) georganiseerd en zijn cursussen ziekteverzuimbegeleiding gehouden voor leidinggevenden (in 2002 en 2003) om vanuit de werkomgeving sneller contact te leggen en te onderhouden met de verzuimer. Bovendien heeft de gemeente Utrecht per 1 januari het IZA-Bedrijfszorgpakket ingevoerd. Met dit pakket kan sneller in het ziekteproces gebruik worden gemaakt van bedrijfsmaatschappelijk werker, fysiotherapeut of psycholoog.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Regie Bouma, bestuurscommunicatie stadhuis Utrecht, 030-286 11 55.

Utrecht, 3 februari 2004.