Gemeente Berkel en Rodenrijs


B&W journaal

Exploitatieovereenkomst Noordpolder
In de exploitatieovereenkomst Noordpolder wordt de rechtsverhouding geregeld tussen de betrokken partijen in de periode van de verdere planontwikkeling, realisatie, exploitatie en het beheer van de Noordpolder. Zij dragen zorg voor verdere planvorming en realisatie van het project aan de hand van de uitgangspunten van de exploitatieovereenkomst. Het project Noordpolder is een gebied voor de realisatie en de exploitatie van glastuinbouw en bestaat uit de onderdelen: planvorming, het bouw- en woonrijp maken, de aanleg van verkeersinfrastructuur, groen- en andere voorzieningen. Het college van B&W heeft in haar vergadering van 27 januari 2004 ingestemd met de exploitatieovereenkomst Noordpolder op grond van art. 10 van de Exploitatieverordening Berkel en Rodenrijs 1996 en met het nemen van een bekostigingsbesluit Noordpolder art. 222 van de Gemeentewet.

Halte Rodenrijs en omgeving
De stadsregio heeft in samenspraak met de betrokken gemeenten een studie verricht naar de tracéoptimalisatie voor de Zorobus. De Berkelse gemeenteraad heeft in juni 2003 een aantal besluiten genomen over de omgeving van de halte Rodenrijs. Twee ontwerpen dienden te worden uitgewerkt voor de ZoRobushalte, één met tunnel in het gebied van de Spoorhaven en één zonder tunnel aan de terpzijde van de spoorlijn. Hierbij wordt uitgegaan van een halteplaats aan de achterkant (oostzijde). De stadsregio heeft aan de wens van de gemeenteraad voldaan met een ontwerp voor een bushalte aan de terpzijde en voor een bustunnel onder de spoorlijn, zodat de ZoRobus ook in het Spoorhavengebied een halte krijgt.
Het college stemt in principe in met de gemaakte afspraken en ingenomen standpunten
over de tunnel, halte en de P&R-voorziening. Ook wordt in principe en onder voorbehoud ingestemd met een gemeentelijk kostenbestanddeel van maximaal 750.000. Met de ontwikkelaar worden de mogelijkheden onderzocht om de grondkosten te verlagen. Het plan is nu de gemeenteraad in maart of april een voorstel voor te leggen waarin wordt gereageerd op eerdere besluitvorming van vorig jaar en wordt voorgesteld in principe in te stemmen met afspraken over het gemeentelijk aandeel in de kosten.

Laatste wijziging: 03 februari 2004
Copyright © 2003 Gemeente Berkel en Rodenrijs