Provincie Utrecht

Persbericht

Bedrijfsverplaatsing voor aanleg nieuwe natuur in Bethunepolder

1-2-2004
GS hebben een bedrag van 25.000 euro uitgetrokken als extra bijdrage aan de verplaatsing van een bedrijf uit de Bethunepolder-Noord. De verplaatsing is nodig om nieuwe natuur te ontwikkelen, die deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur in de provincie. Met de verwerving komen 18 ha grond en enkele bedrijfsgebouwen vrij. Staatsbosbeheer zal het grootste deel van deze grond beheren; een klein deel komt in beheer van de Gemeente Waterleidingen Amsterdam.

In de Bethunepolder-Noord wordt in het kader van het natuurgebiedsplan Vecht- en Plassengebied 435 ha nieuwe natuur ontwikkeld in het Noorderpark, dat momenteel heringericht wordt. Van het bedrijf blijven de woning en enkele bedrijfsgebouwen buiten de aankoop. Deze zullen aan een particulier worden verkocht. De Gemeente Waterleidingen Amsterdam koopt de verworven bedrijfsgebouwen op, waarna ze worden gesloopt.

Het bedrijf dat verplaatst wordt, gaat naar een ruilbedrijf van het Bureau Beheer Landbouwgronden. Dit bedrijf ligt in een deel van het Noorderpark dat een blijvend agrarische bestemming heeft.

Meer informatie: Geiske Hibma, telefoon 030 258 3318 of Geiske.Hibma@provincie-utrecht.nl