Provincie Utrecht

Persbericht

Woningzoekenden in dorpskernen tot 2000 inwoners krijgen 2 weken voorrang

3-2-2004
GS hebben beleidsregels voor de verdeling van woonruimte vastgesteld. De belangrijkste wijziging in deze regels, die eerder in ontwerpvorm zijn besproken met de gemeenten, het Bestuur Regio Utrecht en de statencommissie Ruimte & Groen, is 'minder papier' bij aanvragen voor afscherming van kernen tot 2000 inwoners. Als GS toestemming verlenen dan kunnen gemeenten 2 weken voorrang geven aan hun woningzoekenden.

In de ontwerpregelgeving was een zwaardere procedure voorzien voor kleine kernen om de noodzaak aan te tonen de lokale woningmarkt te beschermen voor de eigen woningzoekenden. Dit stuitte op veel bezwaren bij met name de kleine gemeenten. GS hebben er daarom voor gekozen om een lichtere procedure te volgen, maar toestemming vragen blijft wel nodig, elke twee jaar. Alleen hoeven gemeenten voor kernen onder de 2000 inwoners nu niet meer een volledig overzicht van de woningmarktsituatie te geven. Voor grotere kernen geldt dit wel; toestemming voor vestigingsbeperkende maatregelen zal bij deze gemeenten alleen bij hoge uitzondering worden gegeven. GS willen heldere en eenduidige regels voor gemeenten en een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor woningzoekenden binnen de provincie. Woningzoekenden kunnen zich straks vestigen in vrijwel alle (grotere) kernen in de provincie en voor woningzoekenden binnen kleine kernen wordt de slaagkans groter. Om tot één woningmarkt te komen in de hele provincie is overleg gestart met de gemeenten in de regio Eemland en Zuid-Oost Utrecht.

GS realiseren zich dat met de maatregel de sociale woningvoorraad in kleine kernen wordt afgeschermd voor woningzoekenden van buiten. Het gaat echter om een beperkt aantal woningen, indicatief gaat het om zo'n 4 % van de sociale woningvoorraad in de provincie. Bij een mutatiegraad van 5 % zou het om maximaal 400 woningen per jaar gaan die exclusief worden toegewezen aan lokale woningzoekenden.

De provincie Utrecht telt 47 kleine kernen tot 2000 inwoners in totaal 25 van de 33 Utrechtse gemeenten.

Beleidsregels Huisvestingswet provincie Utrecht 2004

1. De keuzevrijheid van de woonconsument dient zo groot mogelijk te zijn. De provincie Utrecht dient, zodra dat mogelijk is, één woningmarktgebied te worden.
2. Lokaal maatwerk, tijdelijke voorrang voor bepaalde woningzoekenden en gericht flankerend beleid gaan voor lokale bindingseisen. 3. Verzoeken om goedkeuring van of toestemming voor vestigingsbeperkende maatregelen worden afgestemd in regionaal verband. Gedeputeerde staten gaan uit van de regionale indeling conform het Ontwerp Streekplan Utrecht 2005-2015. 4. Gemeenten dan wel het BRU kunnen voor kernen tot 2000 inwoners een gemotiveerde aanvraag doen om voorrang voor lokale woningzoekenden. 5. Met aanvragen om vestigingsbeperking voor kernen met meer dan 2000 inwoners wordt zeer terughoudend omgegaan. Deze aanvragen worden gemotiveerd aan de hand van het 'toepassingskader woonruimteverdelingsregels', vastgesteld door GS op 2 februari 2004. 6. De goedkeuring van of toestemming voor een vestigingsbeperkende maatregel wordt slechts verleend voor twee jaar, tenzij door een gemeente dan wel het BRU op goede gronden wordt verzocht om een andere termijn.

Meer informatie: Marja van Buuren, telefoon 030 258 3207 of Marja.van.Buuren@provincie-utrecht.nl