Provincie Limburg

Aanpak analfabetisme in Limburg www.abc.dse.nl

Gedeputeerde Staten (GS) steunen de Stichting ABC met haar strijd tegen het analfabetisme in de provincie Limburg. Mensen die niet kunnen lezen en schrijven vallen in de huidige maatschappij onherroepelijk uit de boot. Dat is onacceptabel, aldus gedeputeerde Odile Wolfs. GS steunen de stichting met 20.000,- subsidie.

De Stichting ABC uit Tilburg maakt de kwetsbare doelgroep van analfabeten in Limburg zichtbaar en treedt op als belangenbehartiger. Zij zorgen er voor dat deze groep erkend, gestimuleerd en maatschappelijk geactiveerd wordt. Om dit doel te bereiken is de Provincie er voorstander van dat de Limburgse afdeling van de Stichting ABC op een structurele wijze ingebed wordt in de relevante lokale netwerken, Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), enz. Gedeputeerde Wolfs: Analfabeten moeten wij herkenbaar maken, bereiken en opleiden. Hiermee is het mogelijk dat deze kwetsbare groep uiteindelijk kan gaan participeren in onze Limburgse samenleving. Lezen en schrijven behoren tot de eerste behoeften om je staande te houden in onze samenleving. Via de site www.limburg.nl steunt de Provincie de stichting bij haar promotionele activiteiten door te verwijzen naar hun website www.abc.dse.nl. Verder brengt de Provincie de problematiek van analfabeten in Limburg onder de aandacht van het Ministerie van Onderwijs. Het bestrijden van analfabetisme is een primaire taak voor het rijk en gemeenten. Sociale ontwikkeling is een van de beleidsvelden waarmee de Provincie de weerbaarheid en de zelfredzaamheid van burgers vergroot.

3-2-2004 13:50