Gemeente Berkel en Rodenrijs


Inleidend referendumverzoek

Huisvestingsverordening Berkel en Rodenrijs

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2003 een nieuwe Huisvestingsverordening Berkel en Rodenrijs heeft vastgesteld. In de Huisvestingsverordening zijn de toewijzingsregels van huurwoningen opgenomen. De nieuwe Huisvestingsverordening heeft voor woningzoekenden een aantal gevolgen. Zo verandert voor starters het vaststellen van de rangorde. Niet de leeftijd maar de inschrijfduur van de woningzoekende wordt bepalend. Verder wijzigt het urgentiesysteem en zijn enkele urgentiegronden vervallen, zoals echtscheiding /beëindiging samenwonen, inwoning en overbewoning. Aan het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag is voortaan een bedrag van 45 verbonden. Als de urgentie wordt toegekend wordt dit bedrag terugbetaald.

Referendum
Op grond van de Tijdelijke referendumwet hebben Burgemeester en wethouders besloten dat over de Huisvestingsverordening een referendum kan worden gehouden.

Uw mening geven via een referendum
Een referendum biedt kiesgerechtigde burgers de mogelijkheid om zich door middel van stemming uit de spreken over een besluit of regel van de overheid. Alle kiesgerechtigden kunnen het initiatief nemen tot een zogenaamd raadgevend correctief referendum. Raadgevend (in tegenstelling tot raadplegend) betekent dat het referendum op initiatief van kiesgerechtigden plaatsvindt. Correctief wil zeggen dat het gaat om een referendum achteraf, nadat het besluit is genomen. Na een afwijzende referendumuitslag moet het betreffende overheidsorgaan zijn beslissing heroverwegen.

Wat is de procedure?
Zoals in de Tijdelijke referendumwet staat omschreven dienen bij een te houden referendum een aantal stappen te worden gevolgd. Allereerst kan iedere kiesgerechtigde een inleidend referendumverzoek indienen. Hier heeft men drie weken de tijd voor. Wanneer voldoende kiesgerechtigden zo´n inleidend referendumverzoek indienen, begint de termijn voor een definitief referendumverzoek. Als vervolgens genoeg kiesgerechtigden dit definitieve verzoek ondertekenen wordt er daadwerkelijk een referendum gehouden. Mocht deze situatie zich voordoen dan worden burgers hierover via de gemeentelijke pagina in de Heraut nader geïnformeerd.

Referendum uitslag
De uitslag van een referendum moet beschouwd worden als een belangrijk en zwaarwegend advies van de kiezer. Bij een voldoende meerderheid van de nee-stemmers is de gemeenteraad verplicht te overwegen of de verordening wordt ingetrokken of alsnog in werking zal treden. De gemeenteraad kan de uitslag van het raadgevend referendum dus nog wel naast zich neerleggen.

Inwerkingtreding verordening
De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Huisvestingsverordening besloten dat inwerkingtreding van de verordening niet langer uitstel kan lijden en dat derhalve de zogenaamde spoedprocedure van de Tijdelijke referendumwet zal worden gevolgd. Dit betekent dat de Huisvestingsverordening acht dagen na publicatie in werking treedt, waarna de verordening overeenkomstig de bepalingen van de Tijdelijke referendumwet alsnog aan een referendum kan worden onderworpen. Indien de uitkomst van deze procedure tot een afwijzende raadgevende uitspraak lijdt zal de gemeenteraad zo spoedig mogelijk een beslissing nemen omtrent de verordening.

Inleidend referendumverzoek Huisvestingsverordening Berkel en Rodenrijs
De Huisvestingsverordening ligt met ingang van 5 februari 2004 ter inzage op de leestafel in de hal van het gemeentehuis, tijdens werkdagen van 8.30 uur - 17.00 uur. Op de afdeling Burgerzaken zijn formulieren beschikbaar om een inleidend referendumverzoek over deze Verordening in te dienen. Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 13.00 uur en op donderdagavond van 18.00 19.30 uur. Uw schriftelijke verzoek moet u persoonlijk indienen bij de afdeling Burgerzaken. De verzoeker moet dit verzoek vervolgens ten overstaan van de betreffende ambtenaar tekenen en zijn identiteit aantonen.

Wanneer u nog vragen heeft over de Huisvestingsverordening kunt u bellen met het telefoonnummer (010) 514 0850.
Wanneer u nog vragen heeft over de Tijdelijke referendumwet kunt u bellen met het telefoonnummer (010) 514 0775.

Laatste wijziging: 03 februari 2004
Copyright © 2003 Gemeente Berkel en Rodenrijs