Gemeente Uithoorn

In zijn vergadering van 27 januari heeft het college van
* Het tussenbericht van de afdeling ruimte en maatschappij over de inspraakreactie op de Startnotitie voor de omlegging Uithoorn-Oost van de N201 voor kennisgeving aan te nemen

* Gebruik te maken van de huidige stemmachines voor de Europese Verkiezingen van 10 juni 2004

* In te stemmen met de vervolgnotities
concept-reintegratieverordening, concept-maatregelenverordening en de concept-handhavingsverordening van de Wet Werk en Bijstand en het presidium vragen om deze vervolgnotities voor te leggen aan de commissie bestuur, welzijn, onderwijs en zorg, met het verzoek deze notities beschikbaar te stellen voor de inspraakprocedure

BESLUITEN GEMEENTERAAD

In zijn vergadering van 29 januari jl. heeft de gemeenteraad o.m. de volgende besluiten genomen:

1. Kennis te nemen van de nieuwe financieringssystematiek van de Wet Werk en Bijstand (WWB)
a. De huidige voorziening FWI per direct om te vormen tot een reserve WWB en deze te gebruiken om eventuele overschotten en tekorten van de WWB te verrekenen. Het huidige saldo van de voorziening FWI over te brengen naar de nieuwe reserve Wet Werk en Bijstand (WWB);
b. de te ontvangen budgetten voor de WWB (voor 2004 begroot op een inkomensdeel voor personen jonger dan 65 jaar op EUR 2.410.502,-- en voor personen van 65 jaar en ouder op EUR 150.585,--) als geoormerkte gelden in te zetten voor de bijstandsverlening; c. vast te stellen dat de gemeente Uithoorn voor 2004 een eigen risico draagt van 10% van het budget WWB-inkomensdeel, zijnde EUR 256.108,-- en de risicodekking te laten verlopen via de saldireserve;
d. de voeding van de reserve WWB te laten plaatsvinden door de eventuele overschotten op de budgetten FWI 2003 en toekomstige overschotten op de WWB;
e. bij de eerstvolgende behandeling van de nota reserves en voorzieningen, doch uiterlijk bij de voorjaarsnota voor de begroting 2005, te bepalen of het wenselijk is om bij oormerking van gelden via een reserve een maximumniveau vast te stellen. Zo ja, wat het maximumniveau voor deze gelden moet worden.


2. Vast te stellen: de verordening tot wijziging van de bouwverordening overeenkomstig de ledenbrief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten d.d. 9 oktober 2003, kenmerk FEI/2003003873 Lbr. 03/131 (negende serie wijzigingen van de bouwverordening 1992), waarbij de slotbepaling artikel 12.6 als volgt wordt geformuleerd:

1. deze verordening treedt, gelet op artikel 22, tweede lid Tijdelijke referendumwet niet eerder in werking dan zes weken na bekendmaking van dit besluit; (dus op 18 maart 2004).
2. deze verordening kan worden aangehaald als "9e serie wijzigingen van de bouwverordening van de gemeente Uithoorn".


3. Vast te stellen de Verordening op de behandeling van bezwaren bij de raad.
Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2004. Terzelfder tijd vervalt de bestaande Verordening op de behandeling van bezwaren bij en beroepen op de raad 1994, zoals vastgesteld op 24 maart 1994 bezwaarschriftencommissie, zoals vastgesteld op 16 december 1999. Deze verordening kan worden aangehaald als: verordening behandeling bezwaarschriften bij de raad 2004.


4. Vast te stellen de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Deze verordening treedt in werking op 15 februari 2004 Deze verordening wordt aangehaald als: verordening op het onderzoeksrecht van de raad.


5. Besluit dat in afwachting van nadere beslissingen over het gewenste detailniveau, bij de verdere ontwikkeling van de programbegroting Uithoorn, de opzet en methodiek van de gemeente Wijdemeren leidraad zal zijn.


6. a. de reactie van burgemeester en wethouders op de ingediende zienswijzen en de voorstelde aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan "De Kwakel 1987 - 3e herziening", zoals verwoord in hun voorstel van ..... 2004, nr. ...../04. R+M, over te nemen;
b. te bepalen dat de zienswijzen van de heer C.A.A. de Kuiper te Vrouwenakker en de Dienst Waterbeheer en Riolering te Hilversum worden gedeeld en aanleiding geven tot het aanpassen van het ontwerpbestemmingsplan;
c. dat de zienswijze van mevrouw M.Th. Boerlage en de heer J. van Doorn, beiden te De Kwakel, niet worden gedeeld en derhalve geen aanleiding geven tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan; d. met inachtneming van het onder b gestelde ten aanzien van het aanpassen van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat met ingang van 3 oktober 2003 op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedurende vier weken ter inzage heeft gelegen, het bestemmingsplan "De Kwakel 1987 - 3e herziening" vast te stellen.


7. 1. akkoord te gaan met deelname aan de Stichting Grootschalige Basiskaart voor Noord-Holland en het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst zoals deze in de bijlage is opgenomen; 2. de Vereniging van Noord-Hollandse gemeenten (VNHG) te machtigen om al datgene te doen wat ze op grond van de
samenwerkingsovereenkomst moet doen met betrekking tot de GBKN voor Noord-Holland;

3. de VNHG op te dragen om de onafhankelijkheid van de uitvoeringsinstantie en het belang voor de gemeenten van kaartverbetering en kaartinhoud te bewaken. Ook wordt de VNHG opgedragen een afstemmingsoverleg met de categorieën gemeenten (zelfmetend en niet zelfmetend) te organiseren;
4. akkoord te gaan met de financiële rechten en plichten jegens de Stichting die voortvloeien uit de overdracht van de leveringsovereenkomst en het aangaan van de
samenwerkings-overeenkomst en kennis te nemen van de staffel met de kostenverdeling voor het instandhouden, bijhouden en exploiteren van de Grootschalige Basiskaart voor Noord-Holland. Deze wijziging in de overeenkomsten heeft geen budgettaire consequenties.