Gemeente Maassluis

Persberichten

3-2-2004

Antwoorden op vragen D66 over Molenwijk

De fractie van D66 heeft aan het begin van dit jaar aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de overlast op oudejaarsdag in de Molenwijk. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Vraag 1
Kunt u nagaan of de politie tijdens de oudejaarsdag adequaat heeft opgetreden en correct heeft gereageerd op klachten van omwonenden. Hoe is de communicatie tussen de gemeente, politie / M.E. en de wijk geweest over de inzet tijdens de oudejaarsnacht en welke afspraken zijn er vooraf gemaakt. Is er in de gemeente een vast beleid inzake het beperken van- en het optreden tegen oudejaarsoverlast met duidelijkheid waar de verantwoording ligt? Zo nee, gaat u dan hier alsnog een beleid voor opstellen?

Antwoord
Voor het precieze optreden van de politie op oudejaarsnacht verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief die behandeld is tijdens de commissievergadering Algemene Zaken op 12 januari 2004. Het college is van mening dat onder deze omstandigheden de politie voldoende adequaat gehandeld heeft. Om de oudejaarsoverlast in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen zal er al in september een draaiboek gemaakt worden om deze overlast in de hand te houden. Er is echter geen garantie te geven dat een dergelijk incident nooit meer voor zal komen. In de draaiboeken zal worden rekening gehouden met een aantal probleemgebieden. In het najaar zal er met u gecommuniceerd worden over de voorbereidingen en het draaiboek voor oud en nieuw 2004/2005.

Vraag 2
Zijn er vergunningen verleend voor het organiseren van vreugdevuren in Maassluis en zo ja hebben hier andere diensten in geadviseerd zoals de brandweer, D.C.M.R, e.d. en wat waren de adviezen van deze diensten?. Zo nee spreken we in onderhavige situatie dan echt van een gedoogsituatie zoals de politie beweert?

Antwoord
Nee, er zijn geen officiële vergunningen verleend in Maassluis omdat in 2003 de mogelijkheid hier niet toe bestond. Wel is er met een groep, die aangegeven had een vreugdevuur te willen maken nabij de Albert Schweitzerdreef, een afspraak gemaakt. Deze afspraak bevatte een aantal richtlijnen ten aanzien van het vreugdevuur en de veiligheidsmaatregelen. Dit vreugdevuur is dan ook ordelijk verlopen. Met de jongeren die bij het speelplaatsje aan de Pelmolen brand hebben gesticht is zon afspraak niet tot stand gekomen. Aankomend jaar is het mogelijk ontheffing te verlenen op de artikelen 10.63, lid 2 en 10.2, lid 1 van de Wet Milieubeheer in geval van paas- of vreugdevuren. Wij zullen de gemeenteraad voorstellen om deze ontheffing op te nemen in de lokale milieuverordening dan wel de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Vraag 3
Is het college op de hoogte van de problemen van hangjongeren in de Molenwijk? Zo ja, hoe is omgegaan met de signalen vanuit de wijk en wat is uw beleid om deze problemen op te lossen?

Antwoord
Het college is op de hoogte van de problemen met hangjongeren in de Molenwijk. Signalen zijn via de burgemeester en het meldpunt veiligheid binnen gekomen bij de Praktische Afstemmingsgroep Jeugdoverlast (PAJ). De PAJ heeft de mogelijkheden bekeken en besproken. Op het moment dat klagers aangaven dat er ook vuurwerkoverlast was, is dit direct gemeld bij het vuurwerkteam van de politie. Verder is vanuit de PAJ door het jongerenwerk al contact gelegd met deze groep jongeren. Door middel van de inzet van politie, jongerenwerk en wijkcoördinatoren wordt geprobeerd de problemen op te lossen. De politie zorgt voor ordehandhaving en contact met de klagers en de groep jongeren. Het jongerenwerk legt contacten met overlastgevende groepen en probeert activiteiten aan te bieden. De wijkcoördinatoren leggen contact met de buurtbewoners. Het college zal het verloop van dat overleg direct en indirect scherp volgen.

Vraag 4
Wat is de structurele schade aan het speelplaatsje in 2003/2004? Wanneer is de nu ontstane schade weer duurzaam hersteld zodat het zowel functioneel als qua veiligheid weer voldoet aan de eisen?

Antwoord
De kosten voor het herstellen van de schade bedraagt in totaal 2300,- incl. BTW en betreft het schadeherstel aan het hekwerk, tegelverharding, afvalbakken, etc. De herstelwerkzaamheden zijn grotendeels op 5 en 6 januari jl. uitgevoerd. Alleen de schade aan het hekwerk moet nog worden voltooid i.v.m. levertijd van de benodigde onderdelen. Getracht zal worden de schade te verhalen op de daders.

Vraag 5
Hoe denkt het college de negatieve spiraal van de overlast en toekomstige schade te kunnen voorkomen.

Antwoord
Binnen het college is gesproken over mogelijke oplossingen voor de meer structurele jeugdoverlast problemen op het speelveld. Daarbij wordt aan de volgende maatregelen gedacht:

Verlichting
Eén van de oplossingen is het beter verlichten van het veld, zodat een betere sociale controle mogelijk is. Voordat wij echter besluiten tot het aanbrengen van verlichting, zouden wij graag eerst van de bewoners willen vernemen of zij dit als oplossing zien.

Contacten met het jongerenwerk
Het jongerenwerk heeft contacten gelegd met een deel van de groep. Er wordt naar gestreefd om via het organiseren van activiteiten te komen tot een goede afstemming met de groep. Dit dient uiteindelijk te leiden tot de keuze voor een andere locatie voor de groep. Een zogenoemde Jongeren ontmoetingsplaats (JOP). In principe is er geen aanleiding voor de politie om jongeren van de speelplaats te verwijderen tenzij er een strafbaar feit wordt gepleegd zoals vernieling. Wanneer er in de buurt een JOP is kan de politie de jongeren daar naartoe verwijzen wanneer zij zich ophouden op een plek die voor kleine kinderen is bedoeld en op die plek overlast veroorzaken. Wanneer er geen overlast veroorzaakt wordt mogen de jongeren zich op de speelplaats bevinden.

Alcoholverbod
Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is een alcoholverbod op de openbare weg voor heel Maassluis te realiseren. Dit wordt meegenomen bij de herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die op dit moment plaats vindt.

Vraag 6
Is het college bereid om extra inspanningen te verrichten ten einde te komen tot een betere afstemming met de wijkbewoners en zo ja welke?

Antwoord
Het college zal naar aanleiding van de grote overlast tijdens oud en nieuw een bewonersbrief doen uitgaan naar de bewoners in de directe omgeving. Hierbij kunnen de bewoners aangeven welke van bovenstaande maatregelen zij wenselijk achten. Verder hebben ons geluiden bereikt dat de bewoners van de Molenwijk overwegen een bewonerscommissie op te starten. Wanneer deze commissie er is kan bureau wijkbeheer hier contacten mee onderhouden over de problematiek in de buurt. Daarnaast is het college voornemens op korte termijn een wijkwandeling in de Molenwijk te organiseren.