Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1A Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33 2513 AA DEN HAAG

Uw brief Ons kenmerk
03040057 ABG/GA/03/97241

Onderwerp Datum
nota naar aanleiding van het verslag 3 februari 2004 wetsvoorstel overdracht indicatiestelling
Wsw

./. Hierbij treft u de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging aan op het wetsvoorstel Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake (kamerstuk 29 225, nr. 5).

De staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(M. Rutte)