Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33 2513 AA `s-GRAVENHAGE

Uw brief Ons kenmerk
SV/F&W/2004/7199

Onderwerp Datum
Adviesaanvraag toekomstbestendigheid 3 februari 2004
WW

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de adviesaanvraag en notitie inzake de toekomstbestendigheid van de WW, die ik ter advisering aan de Sociaal Economische Raad heb gezonden.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)

2

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Postbus 90801 2509 LV Den Haag de heer dr. H.H.F. Wijffels Anna van Hannoverstraat 4 Postbus 90405 Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33 2509 LK 's GRAVENHAGE

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer SV/F&W/2004/7199 (070) 333 5798

Onderwerp Datum Contactpersoon Adviesaanvraag over de 3 februari 2004 D. Hagedooren toekomstbestendigheid van de WW

De Werkloosheidswet (WW) biedt werknemers een verzekering tegen het risico van inkomensverlies bij werkloosheid. Het is de vraag of de huidige WW voldoende is toegesneden op actuele trends en toekomstige lange termijn ontwikkelingen. De bijgevoegde notitie inventariseert knelpunten van de WW en beschrijft actuele demografische, sociaal-economische en maatschappelijke trends.

Op 19 november 2003 heb ik u reeds advies gevraagd over het voornemen om de toetredingseisen voor de WW aan te scherpen door de afschaffing van de kortdurende uitkering en de aanscherping van de wekeneis. Hierbij verzoek ik u mij uiterlijk in juni 2004 te adviseren over de toekomstbestendigheid van de WW in het licht van:
· arbeidsmarktontwikkelingen;

· ontwikkelingen op het terrein van de VUT, de WAO en de bijstand;
· een internationale vergelijking;

· financierbaarheid en financieringswijze;

· het streven naar vereenvoudiging van regelgeving en administratieve lastenverlichting en

· de relatie tot levensloopregelingen.

Het begrip toekomstbestendigheid wordt geoperationaliseerd als financierbaarheid en legitimiteit. Hierbij wordt onder financierbaarheid verstaan de bestendigheid van de WW tegen financiële risico's die voortvloeien uit ontwikkelingen als vergrijzing, internationalisering en de afsluiting van andere routes voor onnodige uittreding uit het arbeidsproces (VUT, prepensioen en WAO).

3

Onder legitimiteit wordt enerzijds verstaan de aansluiting van de WW op maatschappelijke ontwikkelingen als de behoefte aan meer keuzevrijheid en het meer naar eigen inzicht vormgeven van de levensloop, en anderzijds de mate waarin de WW er in slaagt om oneigenlijk gebruik van de WW tegen te gaan en moral hazards te beperken

Gaarne verneem ik uw oordeel over de vraag in hoeverre de WW toekomstbestendig is, alsmede over de in hoofdstuk 4 genoemde, in discussie zijnde modaliteiten.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)