Amsterdam Oud Zuid


Inspraak Welstandsnota

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid geeft de Welstandsnota vrij voor inspraak.

In tegenstelling tot het bericht in de Stadsdeelkrant kunt u de Welstandsnota momenteel nog niet downloaden van deze website. De nota komt z.s.m. downloadable beschikbaar (excl. bijlagen).

Wat is een Welstandsnota?

Deze nota geeft inzicht in de welstandscriteria die worden gehanteerd bij het beoordelen van aanvragen voor bouwvergunningen. In de nota staan de eisen die worden gesteld aan de architectonische kwaliteit van nieuwbouw en verbouwingen. Het gaat dan onder meer om vragen als. Past de nieuwbouw in de omgeving? Kloppen de maatverhoudingen. Wat voor materialen worden gebruikt? De welstandsnota is één van de instrumenten om de kwaliteit van de bebouwde omgeving te bewaken. Behalve de welstandsregels geeft de nota aan wat de samenhang is tussen de gebouwde omgeving en de monumentenzorg, de bestemmingsplannen en de inrichting van de openbare ruimte.

Onderwerp van discussie

Welstand is vaak onderwerp van discussies. Sommigen vinden dat er niet genoeg regels kunnen worden gesteld om te voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte ontsieren. Anderen zijn de mening toegedaan dat de welstandtoets juist een rem is op de creativiteit van ontwerpers. En een eigenaar van een pand heeft weer andere belangen dan de voorbijganger die met het uiterlijk van een gebouw wordt geconfronteerd. Het bestuur van het stadsdeel wil met de welstandsnota de ruimtelijke kwaliteit van het stadsdeel behouden en versterken. Door heldere regels te stellen wil het Dagelijks Bestuur eveneens bereiken dat voor iedereen snel duidelijk is wat op welstandsgebied wel en niet kan. Voor een aantal bouwplannen kan dat betekenen dat vergunning verleend wordt zonder advies van de welstandscommissie.

Informatieavonden

Het stadsdeel organiseert twee informatieavonden over de welstandsnota op.

* Maandag 16 februari voor de Pijp, in het stadsdeelkantoor aan de Karel du Jardinstraat 65.

* Dinsdag 17 februari voor de overige buurten, in het stadsdeelkantoor aan de Koninginneweg 1.

Aanvang: 20.00 uur (19.30 uur ontvangst met koffie en thee) Einde: 22.00 uur

Op de avond krijgt u uitleg over de nota en een toelichting op de belangrijkste veranderingen. Hierna kunt u uw vragen stellen. Mocht u op de avond voor uw buurt verhinderd zijn, dan kunt u ook de andere avond bezoeken.

Geef uw mening!

De inspraakperiode is van 16 februari tot 15 maart 2004. U heeft dus vier weken de tijd om te reageren. Dat kan op de volgende manieren:
* Per post: richt uw brief aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, postbus 51160, 1007 ED Amsterdam
* Per e-mail: stadsdeel@oudzuid.amsterdam.nl

Vermeld bij uw reactie dat het over de welstandsnota gaat.

Alle inspraakreacties neemt het Dagelijks Bestuur mee bij het bepalen van de welstandsnota die vervolgens ter besluitvorming aan de commissie en Stadsdeelraad wordt voorgelegd.

De nota ligt ter inzage bij de informatiebalies van de stadsdeelkantoren aan de Karel du Jardinstraat 65 en de Koninginneweg1.