Gemeente Eemnes


Vastgestelde besluiten van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 03 februari 2004 (voorstellen zijn besproken op 27 januari 2004 )

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Informatieplicht.
Ten behoeve van de raad is een notitie opgesteld over de actieve informatieplicht van het college van B&W.

1. V.k.a. en ter bespreking aan de commissie Bestuur, Samenleving en Middelen (BSM).

2. Zorgdragen voor goede implementatie in de ambtelijke organisatie.
Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).
Stand van zaken RBL formatie.
V.k.a.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J. BOOD
Onderwerp Besluit

Bijgebouw Vakantiedagkamp Agnes.
Vakantiedagkamp Agnes heeft een verzoek ingediend voor het vervangen van een bestaand toiletgebouw.
In principe wordt vrijstelling verleend ex artikel 19, lid 3 WRO.

Paardennota.
De Paardennota is naar aanleiding van de laatste discussie in de commissie WRM aangepast.

1. Instemming met Paardennota.

2. Raad wordt voorgesteld Paardennota vast te stellen.

Bezwaarschrift inzake geweigerde aanlegvergunning. Er is een aanvraag ingediend voor het bestraten van (een gedeelte van) de oprit en het vanghok, locatie tegenover Wakkerendijk. De aanlegvergunning is geweigerd. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Weigeringsbesluit d.d. 18 december 2003 intrekken en aanlegvergunning voor verharding alsnog verlenen, onder de voorwaarde dat de grond niet verhoogd mag worden ten opzichte van de huidige situatie en de verharding binnen een termijn van drie maanden aldaar dient te worden gerealiseerd. Het college ziet geen reden af te wijken van de oorspronkelijke beslissing.

Vergadering bestuurscommissie Volkshuisvesting (VHV) 23 januari 2004. Op 23 januari a.s. vindt een bestuurlijk overleg VHV plaats.

V.k.a.

Bezwaarschrift van Viool Traditions tegen bouwvergunning "tuinmuur" aan S.V.G. Strik Vastgoed B.V. De commissie bb heeft op 19 januari jl. advies uitgebracht.

Conform advies commissie bezwaarschriften:
Het bestreden besluit handhaven, onder verbetering van de motivering daarvan.

Bezwaarschrift van M. K. tegen verleende bouwvergunning geluidsscherm langs A27 ter hoogte van Eemeroord.
De commissie bb heeft op 19 januari jl. advies uitgebracht.
Conform advies commissie bezwaarschriften:
Het bestreden besluit handhaven.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS

Onderwerp

Besluit

Milieuprogramma 2004.
Uitwerking Milieubeleidsplan Eemnes 2004-2007.

1. Instemming met milieuprogramma.

2. Ter vaststelling voorleggen aan de Raad, via commissie Bestuur, Samenleving en Middelen (BSM).

Eindadvies projectgroep integratie Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eemland.

Om de voortgang van het project Integratie JGZ Eemland niet te vertragen is verzocht om, vooruitlopend op agendering in het DB van het Gewest, het advies reeds voor te leggen aan ons bestuur.
1. Het eindadvies van de projectgroep integratie JGZ wordt vastgesteld.

2. 5.782,- (verdeeld over 2004, 2005 en 2006) beschikbaar stellen voor de uitvoering van de in het advies omschreven activiteiten, via de voorjaarsnota 2004.

Portefeuillehoudersoverleg SMV/Wvg vrijdag 23 januari 2004. De stukken voor het PHO, inclusief ambtelijke toelichting.


- V.k.a. - Instemming met het voorbereidingsproces door Gewest Eemland voor implementatie Wvg ad. 650,- voor gemeente Eemnes.

Bezwaarschrift van Stichting Tussen Vecht & Eem tegen weigering subsidie voor het jaar 2004.
De commissie bb heeft op 19 januari jl. advies uitgebracht.

Conform advies commissie bezwaarschriften:
Reclamante niet-ontvankelijk verklaren in het bezwaar en het bestreden besluit handhaven.

Terug naar "college van burgemeester en wethouders".