Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Persbericht
3 februari 2004
Gemeente Ouderkerk moet VROM-taken beter uitvoeren

De gemeente Ouderkerk voert niet alle wettelijke taken op het terrein van wonen, ruimte en milieu goed uit. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een onderzoek van de VROM-Inspectie. De inspectie heeft eind 2003 onderzoek gedaan naar de uitvoering van de wet - en regelgeving op het gebied van wonen, ruimte en milieu door de gemeente in 2002/2003. Het gemeentebestuur heeft toegezegd om stappen te ondernemen die uitzicht bieden op verbetering.

De VROM-Inspectie heeft in het onderzoek gekeken naar de manier waarop de gemeente haar taken op het gebied van wonen, ruimte en milieu uitvoert. Van de afgifte van bouw - en milieuvergunningen, de handhaving daarvan, tot het opstellen van bestemmingsplannen. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Ouderkerk de wet - en regelgeving op de onderzochte VROM-terreinen onvoldoende uitvoert. De bestemmingsplannen zijn sterk verouderd. Van de 33 plannen zijn er 26, waaronder de plannen voor de dijklinten en het kwetsbare buitengebied met hoge natuur-, ecologische- en cultuurhistorische waarden, ouder dan 10 jaar. Bestemmingsplannen moeten op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening binnen 10 jaar worden geactualiseerd. De gemeente beschikt niet over een actualiseringprogramma om dit te realiseren. Het toezicht op- en de handhaving van de naleving van bestemmingsplanvoorschriften, bouw-, sloop- en milieuvergunningen schiet eveneens tekort. De gemeente is inmiddels samen met de andere gemeenten in de Krimpenerwaard bezig een handhavingsnota op te stellen. Zij stelt extra capaciteit beschikbaar om het toezicht en de handhaving te verbeteren. De VROM-Inspectie oordeelt positief over de uitvoering van de bouwvergunningen -verlening en de procedures die op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening worden gevoerd.

Maatregelen
De VROM-Inspectie heeft de uitkomsten van haar onderzoek besproken met het gemeentebestuur. In dat overleg zijn afspraken gemaakt over de oplossing van de knelpunten. De gemeente heeft onderkend dat er sprake is van structurele gebreken in haar organisatie. In 2002 heeft een ingrijpende reorganisatie plaatsgevonden. De gemeente stelt voor 1 mei 2004 een plan van aanpak met maatregelen op. Eind 2004 houdt de VROM-Inspectie een nacontrole.

Meer info:
Download het VI-rapport Ouderkerk (pdf, 530 KB)

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=13985 )