Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Persbericht                    
                         

Gezondheidsonderzoek bij Moerdijkse Hoek

Een gezondheids effect screening maakt onderdeel uit van de voorbereidingen van de aanleg van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. Het college hanteert als uitgangspunt dat de gezondheidsbelasting van omwonenden niet mag toenemen. Een gezondheids effect screening (GES) geeft een beeld van de gezondheidskundige kansen en knelpunten van een gebied. Het uitvoeren van het onderzoek is een belangrijk hulpmiddel om te bepalen of en zo ja in welke vorm het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek kan worden aangelegd. GS vragen een aantal gespecialiseerde bureaus een offerte uit te brengen voor het onderzoek.

Het onderzoek zal bestaan uit een kwalitatief en een kwantitatief deel. Met het kwalitatieve deel kan een inzicht verkregen worden in de te verwachten belasting van de gezondheid, het kwantitatieve deel vertaalt die gegevens naar een score. Deze score (1-6) geeft een indruk van de belasting van de gezondheid. De onderzoeksmethode is ontwikkeld door de GGD's in Nederland samen met het RIVM en TNO. De gemeente Moerdijk is betrokken bij het onderzoek. De gemeente is tegen de aanleg van het bedrijventerrein. Toch wil de gemeente bij het onderzoek betrokken zijn vanwege haar verantwoordelijkheden bij het bewaken en borgen van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu van haar burgers.

Gedeputeerde Staten willen het onderzoek gebruiken om voorafgaand aan het definitieve besluit tot aanleg van het bedrijventerrein een indruk te krijgen van de gezondheidbelasting. Bij het onderzoek moet ook rekening gehouden worden met de huidige en te verwachten gezondheidsbelasting als gevolg van de aanwezigheid van het bestaande bedrijventerrein Moerdijk, de aanwezige infrastructuur als wegen en spoorwegen. Die gegevens spelen een rol bij het maken van het ruimtelijk ontwerp voor het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek. Het onderzoek zal worden begeleid door een wetenschappelijke commissie en een klankbordgroep van omwonenden, deskundigen en lokale organisaties en instellingen.
Het onderzoek is een reactie op opmerkingen die gemaakt werden tijdens inspraakbijeenkomsten.