Waterschap Peel en Maasvallei


Persbericht 3 februari 2004

Waterschap Peel en Maasvallei bestrijdt overlast mollen

Waterschap Peel en Maasvallei zet zich actief in voor het bestrijden van mollen die zich in de kades langs de Maas bevinden. Vier medewerkers zijn in het voor- en najaar in het hele werkgebied van Waterschap Peel en Maasvallei (Noord- en Midden-Limburg) vrijwel dagelijks actief om de mollen te bestrijden. In 2003 zijn ongeveer 450 mollen gevangen.

Na de hoogwaterperiode van begin 2003 hebben de mollen een opmars gemaakt naar de kades van het waterschap. De ervaring leert dat de beestjes, eenmaal ergens bekend, blijven terugkomen. De gangen die door de beestjes worden gegraven doorboren de kades en kunnen ervoor zorgen dat ze water doorlaten. Dit is natuurlijk geen wenselijke situatie omdat hiermee de veiligheid van de bewoners van het Maasdal in het geding komt. Vandaar dat de mollen worden bestreden en de gaten worden gedicht. Om het werk goed te kunnen doen, zijn de mollenbestrijders speciaal opgeleid.

Muskus- en beverrattenbestrijding Naast het bestrijden van mollen, houdt Waterschap Peel en Maasvallei zich ook bezig met het tegengaan van overlast en schade aan de kades door bestrijding van muskus- en beverratten. Het vangen en vooral het opsporen van muskus- en beverratten is een vak apart. Daarom heeft Waterschap Peel en Maasvallei hiervoor negen speciale bestrijders in dienst

Het waterschap
Het waterschap is één van de vier democratisch verkozen overheden die Nederland kent. In tegenstelling tot de andere overheden heeft het waterschap slechts één taak; de zorg voor de waterhuishouding. Vanaf 1 januari 2004 is het waterschapsbestel in Limburg vereenvoudigd. Slechts twee waterschappen met één waterloket zorgen voor de hoeveelheid water in beken, sloten en vennen, de kwaliteit van dat water en de kades langs de Maas. Het voordeel van de fusie voor de waterconsument -burgers, bedrijven, agrariërs en natuur- en milieuorganisaties- is tijd- en kostenbesparing. Want bij één all-in waterloket kunnen zij terecht voor alles wat met oppervlaktewater te maken heeft. In het kader van de nieuwe waterschappen vinden er medio mei 2004 bestuursverkiezingen plaats.

Waterschap Peel en Maasvallei is gevestigd in Venlo en heeft als werkgebied Noord en Midden-Limburg. Waterschap Roer en Overmaas is gevestigd in Sittard. Het werkgebied van dit waterschap is Zuid-Limburg. Zodoende staan de waterschappen dichtbij de burger en wordt de specifieke kennis over het gebied geclusterd.


---

---

---