ChristenUnie


Gebedslijst februari 2004 Dinsdag 3 Februari 2004 - 16:18

Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. 2 Timoteüs 4 : 5

Geachte bidders,

Paulus zou het vandaag geschreven kunnen hebben. Aan de ene kant zien we een toenemende belangstelling voor het christelijk geloof - velen volgen bijvoorbeeld de Alpha cursus - terwijl aan de andere kant er juist vanuit liberale hoek stemmen opgaan om een einde te maken aan de positie van gelovigen. Hoofddoek en keppeltje zijn taboe geworden in de publieke ruimte in Frankrijk. In het verlengde hiervan gaan in Nederland stemmen op het bijzonder onderwijs af te schaffen. Wat dan overblijft is een systeem van openbare scholen waarin vervolgens alle geloven worden voorgesteld als wegen tot God. Als dit doorgaat wordt van overheidswege veelgodendom aangeprezen. Het liberale adagium vrijheid, gelijkheid en broederschap wordt dan niet meer toegepast op hun eigen handelen. De toleranten verliezen hun tolerantie. Nuchter blijven, zegt Paulus, en dit lijden aanvaarden. Doe het werk van een evangelist en doe het met overgave.

U kunt danken voor:

* de vrijheid die christenen in dit land hebben zich kerkelijk, maatschappelijk en politiek te organiseren;
* de Nationale Gebedsdag van 10 januari jl.; vele honderden waren bij elkaar en met ekaar in gebed voor Nederland; bid dat dit gebed niet zal ophouden maar juist vermenigvuldigd;
* het Uniecongres van 24 januari; de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen werd gekozen en het verkiezingsprogramma vastgesteld;
* het enthousiasme van christelijke en niet-christelijke instellingen om met de ChristenUnie een vuist te maken tegen vergaande plannen voor verruiming van het gokbeleid;
* de goede ervaringen met ons nieuwe trainingsprogramma Iedereen van de partij!

* de ruim 30 mensen die zich hebben aangemeld als medewerker in de permanente campagne

U kunt bidden voor:

* Hans Blokland; hij zal de lijst aanvoeren van de Europese verkiezingen; bid voor hem en zijn gezin. U kunt ook bidden voor de andere twee kandidaten voor de lijsttrekkerpositie, Peter van Dalen en Rijk van Dam, die genoegen moeten nemen met een 2^e resp. 3^e plaats;

* de voorbereidingen voor de Europese verkiezingen; juni lijkt ver weg, maar er moet nog veel worden gedaan;

* de vele asielzoekers die in spanning afwachten of zij mogen blijven of niet; bid ook voor hen die niet terug kunnen, maar wel moeten; de ChristenUnie zet zich juist voor deze mensen in, bid om zegen en wijsheid voor de minister; meer info zie www.christenunie.nl/genereuspardon

* ouderen, chronisch zieken en vele anderen die met moeite rond kunnen komen van de uitkering die zij krijgen; bid ook voor de medewerkers van sociale diensten die voor vaak moeilijke keuzes staan en met veel agressie te maken hebben;
* voorbereiding van de Hoop21 conferentie die in maart zal worden gehouden; onder het motto 'Samen vormgeven aan de toekomst van Nederland' gaan de deelnemers op zoek naar antwoorden op de vraag hoe christenen vanuit de hoop van het evangelie gezamenlijk vorm kunnen geven aan de toekomst van hun land en hun directe omgeving;
* de bijeenkomst van 9 februari as. waarin ChristenUnie samen met maatschappelijke instellingen plannen zal maken tegen nieuwe plannen rondom gokbeleid;

* godsdienstvrijheid; Tineke Huizinga heeft een debat aangevraagd met de minister van Buitenlandse Zaken; bid dat de Nederlandse overheid zich blijvend voor christenvervolging zal inzetten;

Met vriendelijke groet,

Klaas Quist
Coördinator gebed

---