GS-besluitenlijst d.d. 3 februari 2004 Provincie Drenthe

Weeknummer 6

Nummer

Onderwerp

Besluit


1

Voortgang Contourennota CWZ 2005-2008.

Ingestemd met de conceptstukken en bouwstenen voor de Contourennota en deze toegezonden aan PS.


2

Aanvraag in kader van Programma Innovatieve Acties Europese Commissie.


1. Ingestemd met de voorbereiding van een aanvraag door een adviesbureau.


2. De kosten ad 25.000,-- dekken uit de terug te ontvangen subsidie voor innovatieprojecten uit 2001 en 2002 van Syntens.


3

Offerteverzoek voor opstellen ambitiestatement Leren voor duurzame ontwikkeling Noord-Nederland.


1. Ingestemd met het voorstel om gezamenlijk met Groningen en Fryslân één ambitiestatement op te laten stellen door een adviesbureau.


2. Ingestemd met de brief aan een zestal adviesbureaus.


3. Het restant van het budget Leren voor duurzaamheid 2000-2003 gereserveerd voor de kosten van het ambitiestatement.


4

Rapport Bedrijventerreinenmonitoring in Drenthe: terreinuitgifte in 2001 en 2002.


1. Kennisgenomen van het rapport.


2. Het rapport ter informatie toegezonden aan PS en de colleges van burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten.


5

Decembercirculaire Provinciefonds 2003.


1. Kennisgenomen van de decembercirculaire.


2. De gevolgen hiervan verwerken in de eerste wijziging van de begroting 2004.


6

Aanvraag drank- en horecavergunning gemeente Hoogeveen voor inrichting café in zwembad De Dolfijn te Hoogeveen.

De gevraagde vergunning verleend.


7

Winning beton- en metselzand in het Gasselterveld.

Ingestemd met de brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze .


8

Standpunt GS Overijssel inzake Stroomgebiedsvisie Vecht-Zwarte Water en Startnotitie Water.

Het standpunt van GS Overijssel voor kennisgeving aangenomen.


9

Advies VMBO 2004.


1. Ingestemd met het advies aan de minister van onderwijs.


2. De betrokken schoolbesturen en gemeenten hierover informeren.


3. PS hierover informeren.

GS-besluiten:

27-01-2004

Wet milieubeheer; opleggen last onder dwangsom Stortplaats Meisner Noord Drenthe BV te Ubbena in verband met overtreding artikel 18.18


1. Aan Stortplaats Meisner Noord Drenthe BV een last onder dwangsom opgelegd van 25.000,- per week dat in strijd met vergunningvoorschrift 10.6 van de geldende milieuvergunning d.d. 23 augustus 1994 met het kenmerk 9/94-9.279 geen dichte eindafwerking is aangebracht op de bovenzijde van fase 2 van de stortplaats gevestigd op het perceel plaatselijk bekend als Vriezerhoek 1 te Ubbena, kadastraal gemerkt gemeente Assen, sectie A/B, nrs: 117, 118, 136 en 143 (ged.), met een maximum van 250.000,-.


2. De last onder dwangsom door middel van bijgevoegde concept beschikking aan Stortplaats Meisner Noord Drenthe BV bekend gemaakt.


3. Het hoofd van de productgroep Handhaving gemachtigd dit besluit feitelijk ten uitvoer te brengen.

Statenstuk Onderzoeksprogramma 2004 c.a.

1. Provinciale staten positief geadviseerd over het onderzoeksprogramma 2004.

2. Provinciale staten per brief van dit advies in kennis gesteld.

GS-besluiten 20-01-2004

Initiatiefvoorstel D66 Floriade 2012, kansen voor de Veenkoloniën.


1. Het initiatiefvoorstel overgenomen.


2. PS hiervan in kennis gesteld.

GS-besluiten


20-01-2004

Gemeente Westerveld; legalisatie schuur op verblijfsrecreatieterrein Oude Willem.

De gevraagde verklaring van geen bezwaar ex artikel 19.1 WRO afgegeven.

GS-

besluiten


13-01-2004

Intensivering energiebeleid.

PS voorgesteld 275.000,-- beschikbaar te stellen voor intensivering van het energiebeleid ten laste van de middelen uitvoering collegeprogramma (intensivering).

GS-

besluiten


13-01-2004

Concept-Uitvoeringsprogramma biomassa 2004-2005.


1. Ingestemd met het concept-uitvoeringsprogramma.


2. Opdracht gegeven de uitvoering ter hand te nemen en over de eerste helft van 2004 een voortgangsrapportage op te stellen.


3. De benodigde financiële middelen voor de eerste fase van uitvoering, in afwachting van besluitvorming door PS over intensivering duurzame ontwikkeling, voorfinancieren uit het NMP-fonds.


4. Het uitvoeringsprogramma toezenden aan PS.

Mededelingen

Geen.@