Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 06 (datum mededeling 05 februari 2005) Verleende APV vergunningen

* Agenda welstandscommissie

* Verordening op het raadgevend en raadplegend referendum
* Agenda commissie BSM (Bestuur, Samenleving en Middelen) Agenda commissie WRM (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu) Agenda Presidium
Gemeenteberichten week 06
Ingekomen aanvragen bouwvergunningen

* Bramenberg 2, plaatsen van wasboxen met wasplats, ingekomen 29 januari 2004

* Wakkerendijk 124, wijzigen gevel, ingekomen 30 januari 2004
* Bramenberg 2, gedeeltelijk slopen van een werkplaats, ingekomen 29 januari 2004.
vergunningen'.

Voor meer informatie over bouw- of sloopplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman of de heer Schiere van de sector Grondgebied.

Verleende APV Vergunningen

* Vergunning voor het plaatsen van een tent op het evenemententerrein aan de Wakkerendijk en een evenementenvergunning t.b.v. festiviteiten rondom 70 jaar KPJ in de periode 3 t/m 5 september 2004, verleend aan de KPJ (verzonden 12 januari 2004)

* Drank- en Horecavergunning verleend aan De Kemphaan B.V. (verzonden 20 januari 2004)

* Kansspelvergunning verleend aan De Kemphaan B.V. (verzonden 20 januari 2004)

* Aankondigingsborden t.b.v. het donateursconcert van Muziekvereniging St-Jan 19 t/m 27 maart 2004 (verzonden 30 januari 2004)

U kunt als belanghebbende binnen zes weken na verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Voor meer informatie over APV vergunningen kunt u terecht bij mevr. I. Seure, tel. 035-5390687, sector Samenleving en Bestuur. De Welstandscommissie komt bijeen op donderdag 05 februari 2004. De agenda kunt u vanaf vrijdag 30 januari inzien bij de balie van de sector Grondgebied.
De vergadering van commissie WRM (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu)

Dinsdag 10 februari 2004
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal

Agendapunten o.m.

* Inventarisatie spreekrecht publiek

* Matrix voorkeurslocaties Voorzieningen en Bedrijven
* Verkeerskundig onderzoek op- en afrit A27
* Landschapsontwikkelingsplan

* Bedenking ontwerp-streekplan provincie Utrecht

Per te behandelen agendapunt kan het publiek gebruik maken van het spreekrecht. Bij het begin van de vergadering moet het voornemen om hiervan gebruik te maken worden meegedeeld aan de voorzitter.

De agenda wordt pas tijdens de vergadering definitief vastgesteld, hierin kunnen dus nog wijzigingen optreden.

De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis, de bibliotheek en de Hilt.

De vergadering van commissie BSM (Bestuur, Samenleving en Middelen)

Maandag 9 februari 2004
Aanvang 20.30 uur in de raadzaal

Agendapunten o.m.

* Inventarisatie spreekrecht publiek

* Milieuprogramma 2004

* Bestuursopdracht sportbeleid

* Verordening toeslagen en verlagingen bijstand
* Boekhoudkundig verlies bij verkoop percelen grasland
* Geluidsonderzoek A27

* Informatieplicht

* Verkeerskundig onderzoek Brandweerkazerne
* Stand van zaken grof vuilinzamling

* Bestuurscommissie De Hilt nieuwe stijl

* Beleid handhaving bijstandswetgeving bij woonwagenbewoners

Per te behandelen agendapunt kan het publiek gebruik maken van het spreekrecht. Bij het begin van de vergadering moet het voornemen om hiervan gebruik te maken worden meegedeeld aan de voorzitter.

De agenda wordt pas tijdens de vergadering definitief vastgesteld, hierin kunnen dus nog wijzigingen optreden.

De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis, de bibliotheek en de Hilt.

De vergadering van het Presidium

Woensdag 11 februari 2004
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal
Agendapunten o.m.

* Verslag van woensdag 14 januari 2004

* Terugblik vergaderingen

* Planning commissies en raad

* Procedure ingekomen stukken

Per te behandelen agendapunt kan het publiek gebruik maken van het spreekrecht. Bij het begin van de vergadering moet het voornemen om hiervan gebruik te maken worden meegedeeld aan de voorzitter.

De agenda wordt pas tijdens de vergadering definitief vastgesteld, hierin kunnen dus nog wijzigingen optreden.

De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis, de bibliotheek en de Hilt.

Verordening op het raadgevend en raadplegend referendum

In zijn vergadering van 26 januari jl. heeft de raad een verordening op het raadplegend en raadgevend referendum vastgesteld. De verordening ligt ter inzage bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis.
Op grond van de Tijdelijke Referendumwet kunnen in de gemeente woonachtige kiesgerechtigde inwoners hierover binnen drie weken na deze bekendmaking een verzoek tot het houden van een referendum indienen. Een dergelijk verzoek dient door tenminste 64 kiesgerechtigden te worden ondersteund.
Voor meer informatie over deze procedure kunt u terecht bij dhr. J.A. de Bruijn van de sector Samenleving en Bestuur (tel. 5390676). Indien geen verzoek wordt ingediend treedt de verordening 6 weken na de dag van bekendmaking in werking.