Gemeente Eindhoven

Persbericht: 3 februari 2004, no. 27

Eindhoven gaat actiegericht te werk

Handhaving: effect steeds belangrijker

Bij de handhaving van regels gaat het niet alleen om veel controleren, maar ook om het effect van die controles. Dat betekent dat controles vooral gericht moeten zijn op het bereiken van beleidsdoelen.

Die verschuiving van een kwantitatieve naar een kwalitatieve benadering van handhaving wordt aangekondigd in het handhavingsprogramma voor 2004 van de gemeente Eindhoven. Daarnaast gebeurt de uitvoering van taken meer integraal en actiegericht, waarbij de inspanningen gebieds- en themagericht ingezet kunnen worden.

In 2004 wordt ook gestart met een verdere aanscherping van de handhavingsaanpak onder het motto 'Handhaven met beleid'. Dit betekent dat de handhavingsprioriteiten directer worden gekoppeld aan beleidsprioriteiten (en aan de productbegroting).

Zo wordt handhaving nog meer een instrument van beleidsuitvoering. Volgens burgemeester en wethouders biedt deze aanpak meer mogelijkheden om er scherp op toe te zien dat wat zij willen, ook daadwerkelijk gebeurt in de stad.

Daarnaast is er in het programma veel aandacht voor integraal werken. Dat wil zeggen dat verschillende gemeentelijke diensten en partners (bijvoorbeeld Milieudienst en woningbouwcorporaties) als één team optreden waar veiligheid en leefbaarheid in het geding zijn. De aanpak is daarbij gebieds- of themagericht.

Een goed voorbeeld van deze werkwijze is het zogenaamde Bestuurlijk Interventie Team Eindhoven (Bite). Ernstige aantastingen van de veiligheid en de leefbaarheid, kunnen door dit team slagvaardig worden aangepakt vanuit een integrale/multidisciplinaire en sterk operationele benadering. Voor 2004 zijn diverse gebieden aangewezen waar Bite in actie komt.

Een voorbeeld van een thema-gerichte benadering is het gecoördineerd toezicht van de diverse diensten op naleving van wettelijke regels voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Ook het toezicht op kamerverhuur gebeurt op deze wijze: door één team wordt getoetst of de kamerverhuur voldoet aan de voorschriften met betrekking tot (brand-)veiligheid en of er geen sprake is van overbewoning.

Verder zal in 2004 de bestuurlijke boete vaker ingezet worden als handhavingsinstrument om betere bestrijding van kleine ergernissen in de openbare ruimte mogelijk te maken.

© 2004 Gemeente Eindhoven