VVDNieuws

3 feb 2004 - Vragen Örgü aan stas. EZ over
consumentenbescherming in edelmetalenbranche

Vragen van het lid Örgü (VVD) aan de staatssecretaris van EZ over mogelijk verslechterde consumentenbescherming in de edelmetalenbranche

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 4 december 2003 (no. AWB 02/170431200) waarin het beroep van Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V. tegen de aanwijzing van Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. als waarborginstelling in de zin van de Waarborgwet 1986 gegrond is verklaard omdat de onafhankelijke taakvervulling door Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. onvoldoende zou zijn gewaarborgd?

2. Deelt u de mening dat voor een optimale bescherming van consumenten tegen onderkaratering van edelmetaal (goud, zilver en platina) een onafhankelijke en deugdelijke uitoefening van de waarborgtaken, zoals vastgelegd in de Waarborgwet 1986, vereist is?

3. Is bij Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. sprake van een éénhoofdige leiding van de onderneming en van een situatie waarin, tengevolge van een (feitelijke) personele unie van directeur en enig aandeelhouder - enkel uit de directeur bestaande -, het bestuur niet zal functioneren als orgaan dat een zeker tegenwicht biedt aan de aandeelhouders? Zo ja, deelt u de mening dat in een dergelijke situatie niet van een onafhankelijke uitoefening van de waarborgtaken - zoals bedoeld in artikel 7:2 van de Waarborgwet - sprake kan zijn, in die zin dat Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. niet onafhankelijk is van commerciële partijen die een belang hebben bij de uitkomsten van haar waarborgactiviteiten?

4. Heeft u vanuit de edelmetalenbranche of van consumenten signalen ontvangen waaruit blijkt dat grote zorg bestaat over het gebrek aan onafhankelijkheid van Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. en over de wijze waarop zij de waarborgtaken uitoefent?

5. Heeft u onderzoek gedaan naar de situatie bij Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. met betrekking tot de uitoefening van de waarborgtaken? Zo ja, wat zijn daarvan de uitkomsten? Zo nee, bent u bereid alsnog dergelijk onderzoek te verrichten?

6. Bent u bereid de aanwijzing van Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. als waarborginstelling zo spoedig mogelijk ongedaan te maken, indien zou blijken dat de onafhankelijke taakvervulling binnen Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. onvoldoende is gewaarborgd of anderszins sprake zou zijn van onregelmatigheden in de taakuitoefening?

30 januari 2004