Ministerie van Financiën

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

BZ 2004-00095 M

Onderwerp

Nader voorlopig EMU-saldo 2003

Sinds de vorige brief over het EMU-saldo medio januari is de raming van het EMU-saldo 2003 licht neerwaarts bijgesteld naar -2,8% BBP.

Nieuwe informatie geeft aan dat een deel van de in genoemde brief gemelde uitgavenmeevallers niet relevant zijn voor de bepaling van het EMU-saldo. Het deel van de belastinginkomsten in januari dat aan 2003 kan worden toegeschreven heeft daarentegen (ten opzichte van de raming in genoemde brief) een meevaller laten zien. Verder lijkt het op basis van nieuwe inzichten realistisch om uit te gaan van groter dan eerder verwachte tekorten bij de lagere overheden.

Bovenstaand cijfer is nog niet definitief. De komende maanden zullen nog realisatiegegevens beschikbaar komen. Bij Voorlopige Rekening zal een actualisatie plaatsvinden en zal nadere informatie gegeven worden omtrent de achtergronden van het EMU-saldo 2003. Deze stand van de Voorlopige Rekening zal uiterlijk 1 maart aan de Europese Commissie worden genotificeerd. Vervolgens zullen er bij publicatie van het Financieel Jaarverslag en de Nationale Rekeningen meer definitieve cijfers bekend worden.

DE MINISTER VAN FINANCIEN

G. Zalm