Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk
13 januari 2004 SV/F&W/2004/2858
nr. 2030405840
Onderwerp Datum
Kamervragen van het lid De Wit 3 februari 2004

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Wit (SP) over de mogelijke sollicitatieplicht voor mensen van 57,5 jaar en ouder.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)

2

Nr. 2030405840
SV/F&W/2004/2858

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het feit dat door de uitkeringsverstrekkende instellingen een sollicitatieplicht wordt opgelegd aan werknemers vanaf 57,5 jaar of ouder, die recht krijgen op een WW-uitkering nadat zij een langere periode van volledige arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt zijn verklaard na herkeuring voor de WAO?

Antwoord op vraag 1
Ja

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten in hoeverre in deze gevallen sprake zou zijn van een dusdanig arbeidsperspectief, dat een afwijking van het algemene gegeven, dat werknemers die langer dan één jaar werkloos zijn en aanspraak maken op een WW-uitkering worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht, zou rechtvaardigen?

Vraag 3
Deelt u de mening dat een ieder die langer dan één jaar geen arbeid binnen een dienstverband heeft verricht, door welke oorzaak ook, voor wat betreft het opleggen van de sollicitatieplicht gelijkgesteld dient te worden? Zo ja, bent u dan bereid de sollicitatieplicht voor mensen van 57,5 jaar of ouder met een WW-uitkering in die zin aan te passen?

Antwoord op vraag 2 en 3
Ik verwijs u hiervoor naar mijn brief van heden aan de Eerste en Tweede Kamer.