Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33 2513 AA DEN HAAG

Uw brief Ons kenmerk
SV/F&W/2004/7660

Onderwerp Datum
Cyclische werkloosheid en premiegroepen 3 februari 2004 in de wachtgeldfondsen

In mijn brief van 5 december 2002 (Kamerstukken II 2002/03, 28 600 XV, nr. 28) heb ik aangekondigd u nader te berichten over het onderzoek naar een andere benadering van cyclische werkloosheid in de WW.

Cyclische werkloosheid, de huidige praktijk
Cyclische werkloosheid ontstaat als een werknemer steeds bij dezelfde werkgever werkzaam is in een wisselend arbeidspatroon met een vaste cyclus. In de praktijk komt het voor dat werknemers jaar in jaar uit voor (bijvoorbeeld) negen maanden in dienst worden genomen bij dezelfde werkgever en de resterende drie maanden van het jaar een werkloosheidsuitkering ontvangen. Hiermee worden bedrijfsrisico's afgewenteld op de WW. Om dit tegen te gaan is in 1994 de regeling cyclische arbeidspatronen ingevoerd (Staatscourant 1994, 104). Als gevolg van deze regeling hebben werknemers bij cyclische werkloosheid geen recht meer op een WW-uitkering. Dat is alleen anders indien het cyclische arbeidspatroon een klimatologische oorzaak heeft (seizoenarbeid).

In maart 2001 is de uitzondering voor seizoenarbeid verduidelijkt en aangescherpt. Als gevolg hiervan valt bepaalde arbeid, die voorheen wel als seizoenmatig werd aangeduid, niet meer onder het begrip seizoenarbeid. Het gaat hierbij onder andere om arbeid van schilders, werknemers in horecagelegenheden in de buurt van toeristische en recreatieve attracties en pretparken, bepaalde werknemers in de agrarische sector en werknemers in grond-, water- en wegenbouwbedrijven. Het gevolg van deze aanscherping is dat werknemers in deze sectoren bij cyclische werkloosheid bij dezelfde werkgever geen recht meer hebben op een werkloosheidsuitkering.

Onderzoek van het UWV
./. Bij deze brief bied ik u het onderzoek "Cyclische beroep op de werkloosheidswet 1999 t/m