This Dutch release is followed by an English translation.

PERSBERICHT
Apeldoorn, 3 februari 2004

HITT sluit 2003 af met winst
HITT heeft conform de eerder uitgesproken verwachting het jaar met een positief resultaat afgesloten. Na een licht verliesgevend eerste halfjaar is in het vierde kwartaal de positieve trend van het derde kwartaal voortgezet, waardoor het jaar is geëindigd met een nettowinst van EUR 0,2 miljoen ofwel EUR 0,04 per aandeel (2002: EUR 2,2 miljoen ofwel EUR 0,50 per aandeel). Op een aanzienlijk gedaalde omzet van EUR 21,0 miljoen ( 2002: 30,8 miljoen) werd een licht negatief bedrijfsresultaat behaald van EUR 0,1 miljoen (2002: EUR 2,8 miljoen winst) en een nettowinst mede als gevolg van positieve financiële baten en minderheidsresultaten. De relatief geringe impact van de omzetdaling op het nettoresultaat is met name het gevolg van een relatieve daling van de directe inkoopkosten en van een sterke sturing op operationele kosten in 2003. De directie verwacht dat 2004 een bescheiden verbetering ten opzichte van 2003 zal laten zien.

Gang van zaken 2003
De markten waarop HITT zich begeeft, ontwikkelden zich in 2003 aarzelend. HITT versterkte haar aanbod aan de markt door investeringen in technologie en organisatie. De orderontvangsten in 2003 waren nagenoeg gelijk aan de omzet, waardoor de orderportefeuille ongeveer gelijk bleef aan die van eind 2002. Het aantal uitstaande kansrijke offerten geeft reden tot gematigd optimisme.

Segment verkeersbegeleidende systemen

De markt voor luchtverkeerbegeleidende systemen ondervond hinder van de aanhoudende depressie in de luchtvaartindustrie. Ondanks enige vertraging in de aanbesteding van projecten blijft het lange termijn potentieel van deze markt goed. De eerste fase van het meerjarige project voor de Duitse luchtverkeersleiding werd afgerond en nieuw werk werd aan HITT gegund. De derde fase van het werk voor de luchthaven van Stockholm in Zweden werd met succes afgerond en de projecten voor de luchthavens van Beijing in China en Kopenhagen in Denemarken maakten goede voortgang. De toepassing van automatische identificatie systemen (AIS) groeit en conform internationale verdragen daarover worden steeds meer kustbewakingsystemen aanbesteed. Het grote project voor de haven van Hongkong is overgedragen aan de klant en heeft inmiddels meerwerkopdrachten opgeleverd. De projecten in Polen, Estland, China en Nederland verlopen goed. In de 2e helft van het jaar begon onder grote tijdsdruk een project voor de diepzeehaven van Sjanghai en werd het eerste gedeelte daarvan ook opgeleverd. Met de werkzaamheden voor het AIS netwerk voor de Nederlandse kustwacht is begonnen. Deze worden begin 2004 worden afgerond. In Dublin, Ierland werd een havenmanagementsysteem opgeleverd. De klantenkring in Amerika voor dit soort systemen werd verder uitgebreid.

Segment hydrografische en navigatiesystemen

De gespecialiseerde markten voor hydrografische en navigatiesoftware waarop HITT actief is, bleven licht groeien. De integratie van dit soort systemen met scheepsverkeerbegeleidende systemen wint terrein. QINSy, het softwareproduct dat hydrografische activiteiten ondersteunt, versterkte haar marktpositie door wereldwijde licentieverkopen waaronder in Nederland, Duitsland, Zuid-Afrika, Verenigde Staten van Amerika en verscheidene Aziatische landen. Qastor, een product dat precisienavigatie en -afmeren ondersteunt, is in verschillende landen verkocht. FINS, een navigatiepakket voor de visserij is met succes op de Canadese markt geïntroduceerd en wordt nu aangepast voor Europese gebruikers. Aldebaran en Regulus, navigatiepakketten voor bijvoorbeeld kustwachten, sleepbootmaatschappijen, douane en waterpolitie werden verkocht in Noord Amerika en Canada. De verkoop van deze pakketten in Scandinavië en Nederland wordt voorbereid.

Openbaar bod
In het vierde kwartaal werd een openbaar bod uitgebracht op alle uitstaande aandelen van HITT. Op 16 januari 2004 werd duidelijk dat na een verlengde aanmeldingstermijn het bod niet was geslaagd. De directie ondersteunde het bod, omdat zij zich kon vinden in de argumentatie van de bieder om HITT van de beurs te halen en nadat externe deskundigen haar adviseerden dat het bod redelijk en evenwichtig was. Nu HITT genoteerd blijft zal zij trachten de voordelen daarvan waar mogelijk te benutten en alle ermee samenhangende verplichtingen blijven uitvoeren.

Vooruitzichten
Gegeven de verbeterde omzet en resultaten in het tweede halfjaar van 2003 en het aantal kansrijke leads is de verwachting gerechtvaardigd dat een gematigd herstel van de resultaten op termijn kan plaatsvinden. Zo zijn nog nauwelijks grote bestedingen gedaan uit de grote budgetten die na de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001 beschikbaar zijn gekomen voor verbetering van beveiliging en veiligheid. Zeker in het segment dat HITT bedient, mogen op termijn aanzienlijke investeringen worden verwacht. Daarnaast geeft de wereldwijde groei van lucht- en scheepvaartverkeer vertrouwen in een groei van de markten waarop HITT zich beweegt. Hiertegenover staat dat de groei van de markten voor HITT onder druk kan komen te staan door een verdere koersval van de Amerikaanse dollar, overcapaciteit op aangrenzende markten en beperkingen op overheidsbudgetten. Per saldo is de directie gematigd optimistisch over de groeikansen van HITT op de korte en middellange termijn. Dividend
In afwijking van het dividendbeleid waarbij tussen 20% en 30% van de nettowinst wordt uitgekeerd, stelt de directie een dividend voor van EUR 0,10 per aandeel (2002: EUR 0,13). Dit komt neer op een uitkering van 2,5 maal de nettowinst en op een totale dividenduitkering van circa EUR 0,5 miljoen. De directie wil met dit voorstel haar vertrouwen in de (middel)lange termijn uitspreken

Toelichting op het resultaat
De omzet van HITT nam in dit jaar met 32% af van EUR 30,8 miljoen over 2002 naar EUR 21,0 miljoen. Oorzaak was dat in 2003 ten opzichte van 2002 minder opdrachten werden gewonnen of omdat opdrachten werden uitgesteld. De toegevoegde waarde daalde minder sterk tot EUR 17,3 miljoen (2002: EUR 21,5 miljoen) doordat ten opzichte van 2002 minder projecten met een grote inkoopcomponent werden afgerond. De omzet in het segment verkeersbegeleidende systemen voor lucht- en scheepvaart daalde naar EUR 16,4 miljoen (2002: EUR 26,3 miljoen). Het segment hydrografische en navigatie systemen boekte een lichte omzetstijging tot EUR 4,6 miljoen (2002: EUR 4,5 miljoen). De kosten daalden van EUR 28,0 miljoen naar EUR 21,1 miljoen, verdeeld in EUR 3,7 mil­joen directe orderkosten (2002: EUR 9,3 miljoen) en EUR 17,4 miljoen organisatiekosten (2002: EUR 18,7 miljoen). De organisatiekosten daalden relatief minder sterk dan de omzet doordat kostenbesparingsmaatregelen deels werden gecompenseerd door de extra kosten die werden gemaakt voor versterking van de organisatie en verkoopinspanningen. De liquide middelen daalden naar EUR 8,4 mil­joen (2002: EUR 9,7 miljoen) voornamelijk door uitbetaling van dividend en terugbetaling van een lening van een dochtermaatschappij. De financiële baten waren relatief hoog op EUR 0,3 miljoen (2002: EUR 0,1 miljoen) omdat in het eerste halfjaar een niet gebruikte valutaoptie werd verkocht. Na belastingen van EUR 0,1 miljoen (2002: EUR 1,1 miljoen) resulteert een nettowinst van EUR 0,2 miljoen (2002: EUR 2,3 miljoen), ofwel EUR 0,04 per aandeel (2002: EUR 0,50).

Profiel HITT
HITT is een vooraanstaand speler in de wereldwijde nichemarkt voor verkeersbegeleiding- en navigatiesystemen. De door HITT ontwikkelde technologie leidt tot hogere veiligheid, betere doorstroming en aanzienlijke besparingen in infrastructuur en logistiek. De activiteiten van HITT bestaan uit de volgende twee segmenten: verkeersbegeleidende systemen voor lucht- en scheepvaart en hydrografische en navigatiesystemen. Onder het eerste segment vallen 'Air Traffic Control' gericht op het verkeer op luchthavens, 'Vessel Traffic Management' gericht op verkeer op binnen- en buitenwateren en 'Technical Services' gericht op onderhoud van kennis en systemen bij klanten, alsmede 'haven management systemen' gericht op de beheersing van inzet en afrekening van middelen en diensten in havens. Onder het tweede segment vallen 'hydrographic survey systems' voor het maken van digitale onderwater terreinmodellen; 'precision navigation systems' voor beloodsing en ondersteuning bij afmeren en offshore constructie­werk­zaam­heden; 'navigation systems' voor de visserij en automatische identificatie AIS. HITT levert software producten, ondersteunende diensten en neemt integrale projecten aan. Als projectverantwoordelijke levert HITT alle benodigde systeemelementen zoals sensoren, communicatieapparatuur en computers. Na de installatie voorziet HITT in het jarenlange onderhoud van de systemen. HITT behaalde in 2003 een omzet van EUR 21,0 miljoen (2002: EUR 30,8 miljoen) en een nettowinst van EUR 0,2 miljoen (2002: EUR 2,3 miljoen). Het aantal werknemers eind 2003 bedroeg 160. Sinds juni 1998 is HITT genoteerd aan Euronext Amsterdam NV.

Voor nadere informatie:
ir John H.M. van Asperen, financieel directeur
t: +31 (55) 543 25 24
f: +31 (55) 543 25 95
e: investor.relations@hitt.nl
HITT nv - Postbus 876 - 7301 BC Apeldoorn

HITT nv
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(x EUR 1 mln.) 2003 2002 Som der bedrijfsopbrengsten 21,0 30,8 Som der bedrijfslasten (21,1) (28,0)

Bedrijfsresultaat (0,1) 2,8 Financiële baten en lasten 0,3 0,1 Buitengewone baten en lasten - 0,2

Resultaat voor belastingen 0,2 3,1 Belastingen (0,1) (1,1) Aandeel derden 0,1 0,3

Nettowinst 0,2 2,3

31/12/2003 31/12/2002 Aantal uitstaande aandelen 4.694.158 4.694.158 Winst per aandeel (EUR) 0,04 0,50

Geconsolideerde balans
(x EUR 1 mln.) 31/12/2003 31/12/2002

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1,6 1,7 Materiële vaste activa 1,1 1,4 Financiële vaste activa - - Vlottende activa
Voorraden 1,7 4,4 Vorderingen 8,6 2,4 Liquide middelen 8,4 9,7 TOTAAL 21,4 19,6

PASSIVA
Groepsvermogen 11,4 12,1 Voorzieningen 0,9 4,0 Langlopende verplichtingen 0,7 1,0 Kortlopende verplichtingen 8,4 2,5 TOTAAL 21,4 19,6

Geconsolideerde kasstroom
(x EUR 1 mln.) 2003 2002 Kasstroom uit operationele acti-
viteiten 0,1 7,7 Kasstroom uit investerings acti-
viteiten (0,2) (1,2) Kasstroom uit financiële activi-
teiten (1,2) 0,1

Netto kasstroom (1,3) 6,6 Liquide middelen primo 9,7 3,1

Liquide middelen ultimo 8,4 9,7

Press Release
Apeldoorn, February 3, 2004

HITT closes 2003 with profit
In line with earlier prognoses HITT has closed the year with a positive result. Following a slight loss-making first half year the positive trend of the third quarter continued and the year ended with a net profit of EUR 0.2 million or EUR 0.04 per share (2002:EUR 2.2 million or EUR 0.50 per share). On a substantially decreased turnover of EUR 21.0 million (2002: EUR 30.8 million) a slight negative operating result of EUR 0.1 million (2002: EUR 2.8 million profit) was booked and a net profit as a result of positive financial income and minority interests. The relatively small impact of the decrease in turnover on the net result is mainly due to the relative decrease in direct purchase costs and to the control of operational costs in 2003. The management expects that 2004 will show a modest improvement in comparison with 2003.

2003 Review
HITT's markets developed hesitantly in 2003. HITT strengthened its proposition to the market by investments in technology and organisation. The value of booked orders almost equalled turnover and therefore the backlog remained the same as that of end 2002. The number of outstanding offers likely to be successful is a reason for modest optimism.

Traffic systems

The air traffic control market was troubled by the continuous reservedness in the aviation industry. Despite some delay in the tender of projects the long term potential of this market remains good. The first phase of the multi-year project for Deutsche Flugsicherung was completed and HITT has been awarded additional contracts. The third phase of the project for the international airport of Stockholm, Sweden has been completed successfully and the projects for Beijing Capital Airport in China and Copenhagen in Denmark are making good progress. The use of automatic identification systems (AIS) is growing and as a result of international agreements governing their use, more coastguard systems are tendered. The large project for the port of Hong Kong has been delivered to the client and has led to further contracts. The projects in Poland, Estonia, China and the Netherlands are making good progress. The second half of the year saw award of a contract for the deep sea port of Shanghai; despite a challenging schedule the first part has already been delivered. The activities for the AIS network of the Dutch coastguard have begun and will be completed early 2004. A harbour management system for Dublin in Ireland has been delivered. The American clientele for these systems is expanding.

Hydrographic and navigation systems

HITT's specialised markets for hydrographic and navigation software continued to grow lightly. The integration of these systems with vessel traffic management systems is gaining ground. QINSy, the software product that is supporting hydrographic activities, strengthened its market position through worldwide sales of licenses in e.g. the Netherlands, Germany, South Africa, the United States and several Asian countries. Qastor, a product supporting precision navigation and -mooring has been sold in several countries. FINS, navigation software for the professional fishing industry has been successfully introduced on the Canadian market and is now being adapted for European users. Aldebaran and Regulus, navigation software for e.g. coastguards, towing companies, customs and water police have been sold in North America and Canada. Sales of these software packages in Scandinavia and the Netherlands are prepared.

Public offer
In the fourth quarter a public offer on all outstanding shares of HITT was issued. Following an extended tender period it appeared on January 16, 2004 that the offer was not successful. The management supported the offer in view of the argumentation of the offeror to delist HITT and the advice of external experts that the bid was fair. Given the fact that HITT will remain listed, the company will endeavour to make use of the advantages where possible and comply with all related obligations in that respect.

Outlook
Given the improved turnover and results in the second half-year of 2003 and the number of likely leads, expectation is justified that a modest recovery of the results can take place. Hardly any large investments have yet been made from the budgets that have become available for improving security and safety after the tragic events of September 11, 2001. Significant investments may be expected, especially in the sector in which HITT is active. The worldwide growth of air- and shipping traffic is also adding to the confidence that the markets in which HITT is operating will grow. However, a further drop of the American dollar, overcapacity on the adjacent markets and limitations on government budgets can restrain the growth of HITT's markets. The management is therefore moderately optimistic about HITT's growth opportunities on the short and medium term.

Dividend
Deviating from the dividend policy with a payout ratio between 20% and 30% of the net profit, the management proposes dividends of EUR 0.10 per share (2002: EUR 0.13) which amounts to 2,5 times net profit and to a total payment of dividend of about EUR 0.5 million. With this proposal the management wishes to express its confidence in the (medium) long term. Notes to the result
HITT's turnover declined by 32% from EUR 30.8 million in 2002 to EUR 21.0 million this year. This was caused by the fact that fewer orders were received or that orders were deferred. The added value decreased less strongly to EUR 17.3 million (2002: EUR 21,5 million) because in comparison with 2002 fewer projects with a large purchase component were completed. The turnover in the division air and vessel traffic management systems decreased to EUR 16.4 million (2002: EUR 26.3 million). The division hydrographic and navigation systems booked a slight increase in turnover to EUR 4.6 million (2002: EUR 4.5 million). Operating expenses decreased from EUR 28.0 million to EUR 21.1 million, to be divided into EUR 3.7 million direct order costs (2002: EUR 9.3 million) and EUR 17.4 million organization costs (2002: EUR 18.7 million). The organization costs decreased relatively less than turnover because of the fact that cost saving measures were partly compensated by the extra costs to strengthen the organization and sales efforts. Cash decreased to EUR 8.4 million (2002: EUR 9.7 million) mainly by payment of dividends and repayment of a loan to a daughter company. Financial income was relatively high at EUR 0.3 million (2002: EUR 0.1 million) following the sales of an unused currency option in the first half year. After taxation of EUR 0.1 million (2002: EUR 1.1 million) a net profit of EUR 0.2 million or EUR 0.04 per share remains (2002: EUR 2.3 million or EUR 0.50 per share).

About HITT
HITT is a leading player in the worldwide niche markets for traffic management and navigation systems. The company develops technology aimed at safety enhancement and traffic flow improvement, whilst also enabling significant cost reductions in infrastructure and logistics. The core activities of HITT consist of the following two segments: air and vessel traffic management & control systems and hydrographic and navigation systems. The former comprises 'Air Traffic Control', controlling traffic on airports, 'Vessel Traffic Management', traffic management and information systems for inland and seagoing traffic, 'Management Systems' for port authorities, pilots, towing services, transhipment and other service industries in ports and on airports and 'Technical Services' aiming at maintaining know-how and systems at customers. The second segment includes 'hydrographic survey systems' for digital underwater terrain modelling; 'precision navigation systems' for piloting & docking and offshore construction work; 'navigation systems' for the fishing sector and automatic identification systems (AIS). HITT supplies software products and support services, and implements projects on a turnkey basis. As a main contractor, HITT supplies all required system elements such as sensors, communication equipment and computers. Subsequent to installation, HITT provides maintenance services throughout the lifetime of the system. In 2003 HITT achieved a turnover of EUR 21.0 million (2002: EUR 30.8 million) and a net profit of EUR 0.2 million (2002: EUR 2.3 million). The number of staff at year-end 2003 was 160. HITT has been listed on Euronext Amsterdam NV since June 1998. For more information:
t: +31 (55) 543 25 24
f: +31 (55) 543 25 95
e: investor.relations@hitt.nl
HITT nv - P.O. Box 876 - 7301 BC Apeldoorn - The Netherlands

HITT nv
Consolidated profit and loss account
(x EUR 1 million) 2003 2002 Operating income 21.0 30.8 Operating expenses (21.1) (28.0)

Operating result (0.1) 2.8 Financial income and expenses 0.3 0.1 Extraordinary income and expenses - 0.2

Earnings before tax 0.2 3.1 Tax (0.1) (1.1) Minority interests 0.1 0.3

Net profit 0.2 2.3

31/12/2003 31/12/2002 Number of outstanding shares 4.694.158 4.694.158 Earnings per share (EUR) 0.04 0.50

Consolidated balance sheet
(x EUR 1 million) 31/12/2003 31/12/2002

ASSETS
Fixed assets
Intangible fixed assets 1.6 1.7 Tangible fixed assets 1.1 1.4 Financial fixed assets - -

Current assets
Inventories 1.7 4.4 Receivables 8.6 2.4 Cash 8.4 9.7 TOTAL 21.4 19.6

GROUP EQUITY, PROVISIONS AND LIABILITIES
Group equity 11.4 12.1 Provisions 0.9 4.0 Long-term liabilities 0.7 1.0 Current liabilities 8.4 2.5 TOTAL 21.4 19.6

Consolidated cash flow
(x EUR 1 mln.) 2003 2002

Cash flow from operating activities 0.1 7.7 Cash flow from investing activities (0.2) (1.2) Cash flow from financing activities (1.2) 0.1

Net cash flow (1.3) 6.6 Cash beginning of the period 9.7 3.1

Cash end of the period 8.4 9.7