Socialistische Partij

Ali Lazrak en SP uit elkaar


02-02-2004 * Na wekenlange pogingen partij en fractie enerzijds en Ali Lazrak anderzijds op één lijn te krijgen, hebben zowel het partijbestuur als de fractie moeten concluderen dat er onvoldoende vertrouwen bestaat nog te kunnen komen tot een nieuwe, werkbare verhouding.

Zowel het partijbestuur als de fractie kwamen vandaag bijeen en hebben met pijn in het hart dit besluit genomen. Allen zijn dan ook aangeslagen door het verlies van iemand die bij zijn aantreden een belofte leek te zijn. De afgelopen weken is er veel over de SP, de fractie en fractieleider Jan Marijnissen beweerd. Alle betrokkenen hebben ervoor gekozen zich steeds terughoudend op te stellen om escalatie te voorkomen. Maar die terughoudendheid heeft Ali helaas niet milder kunnen stemmen. Zijn vaak ongefundeerde aantijgingen gingen immers gewoon door. Ook na de in eerste instantie geslaagde lijmpoging van senator Tiny Kox.

Voor het partijbestuur was de grens bereikt toen Ali een eerder gemaakte afspraak met partijsecretaris Paulus Jansen en een delegatie uit het partijbestuur plotseling weer afzegde. Op die bijeenkomst zou geprobeerd worden overeenstemming te bereiken over de toepassing van de afdrachtregeling. De fractie was van oordeel dat alles erop wijst dat Ali het conflict zo lang mogelijk wil rekken in plaats van bij te dragen aan een oplossing van de problemen. De fractie kwam, gezien wat er allemaal gezegd en gedaan is, tot de conclusie dat een herstel van het onderling vertrouwen helaas niet langer te verwachten is.

Jan Marijnissen: "Ik vind het op de eerste plaats een persoonlijk drama. Ali is in 2002 Kamerlid geworden met de vaste overtuiging - die door de partij gedeeld werd - dat hij een waardevolle bijdrage kon leveren aan de realisering van onze idealen. Dat is anders gelopen. Er is duidelijk geen sprake van politieke meningsverschillen. Het is misgelopen op andere punten."

"Ik vind het jammer dat Ali zijn kritiek niet intern aan de orde gesteld heeft. Noch de afdrachtregeling, noch zijn kritiek op het functioneren van de fractievoorzitter heeft hij op het fractieoverleg of andere daarvoor in een democratische organisatie bestaande plaatsen aan de orde gesteld."

"Met betrekking tot de afdrachtregeling: iedereen staat het vrij te vinden wat hij wil en te proberen anderen voor zijn standpunt te winnen. Maar uiteindelijk is het toch `afspraak is afspraak'."

"Met betrekking tot zijn kritiek op het functioneren van de fractie en de fractievoorzitter in het bijzonder: ik had een en ander graag in de fractie besproken, maar het is nooit door Ali aan de orde gesteld. Ik vind dat de beoordeling van mijn functioneren op de eerste plaats aan anderen is en niet aan mij. Voor wat betreft de fractie: er wordt keihard gewerkt aan het organiseren van de oppositie tegen het kabinetsbeleid. En ik ben blij dat we dat doen met steeds meer steun vanuit de samenleving."

Verklaring Tweede-Kamerfractie SP

Verklaring Partijbestuur SP

Verslag bemiddelaar Tiny Kox