Sociaal en Cultureel Planbureau

Beste lezer,

Vandaag is "Vertrouwen in de rechtspraak. Theoretische en empirische verkenningen voor een monitor." verschenen.

ISBN: 90 377 0164 7
106 paginas, prijs EUR 14,50

Hieronder volgt een beknopte samenvatting. Wilt u meer weten, raadpleeg onze website: Zie het origineel


Op verzoek van de Raad voor de Rechtspraak heeft het SCP onderzocht hoeveel vertrouwen de bevolking heeft in de rechtspraak, welke mogelijkheden er zijn om dat te 'monitoren' en hoe zinvol dat zou zijn. Volgens metingen in bevolkingsenquêtes is het vertrouwen in de afgelopen decennia gedaald, maar op korte termijn fluctueert het nogal. Het vertrouwen van individuen hangt sterk samen met dat in andere maatschappelijke instituties en in de politiek. Bovenal is het afhankelijk van hun opvattingen over de strafrechtpleging. Dat laatste gegeven biedt aangrijpingspunten voor voorlichting en beleid om het vertrouwen te vergroten.

Het SCP raadt een monitor van 'vertrouwen' echter af. Daarvoor is het begrip te vaag en te zwaar beladen, en zijn de metingen te grillig en onverklaarbaar. Verstandiger dan een continu onderzoek van het imago van de rechtspraak lijkt onderzoek waarin burgers worden geconfronteerd met lastige keuzen en dilemma's in het recht. Daarmee wordt meer genuanceerde meningsvorming uitgelokt. Door de onderzoeksresultaten publiek te maken kan voor de rechtspraak meer begrip worden gekweekt en daardoor kan wellicht ook het vertrouwen worden versterkt.


---

=======================================
Op de website (http://www.scp.nl) kunt u de publicatie bestellen.