Waterschap Velt en Vecht


(11 maart 2004)

Controle glastuinbouwgebied in Erica en Klazienaveen

De waterschappen Velt en Vecht en Hunze en Aa's gaan samen met de gemeente Emmen het glastuinbouwgebied in het Drentse Erica en Klazienveen controleren. Aanleiding hiervoor is de hoeveelheid schadelijke stoffen die de afgelopen jaren in het opervlaktewater in deze gebieden zijn aangetroffen.

glastuinbouwgebied Erica
Het gaat dan onder meer om stoffen als fosfaat en stikstof. Bestrijdingsmiddelen vormen echter het grootste probleem. Deze worden gemiddeld tot 100 keer de maximum toegestane hoeveelheid aangetroffen. Vanaf volgende week zullen de eerste bedrijven bezocht worden. Het uiteindelijke doel van deze controles is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in deze gebied te verbeteren.

Kwaliteit oppervlaktewater staat centraal
Waterschappen Hunze en Aa's en Velt en Vecht zijn, naast de kwantiteit (het regelen van het waterpeil), ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Een te grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen of andere schadelijke stoffen in het water heeft zeer schadelijke gevolgen voor de kwaliteit.

Luchtfoto glastuinbouwgebied Erica

Besluit Glastuinbouw
Het Besluit Glastuinbouw is van kracht sinds 1 april 2002. In dit besluit staan regels opgenomen voor het lozen van afvalwaterstromen op het oppervlaktewater, maar ook op het riool. Met deze controles wil de gemeente Emmen in de toekomst situaties voorkomen die in strijd zijn met dit besluit en de Wet milieubeheer (Wm).

Controle op de Keur
Tijdens de bezoeken in Erica en Klazienaveen zullen de waterschappen ook gaan controleren op de Keur. De keur is een verordening die waterschapseigendommen zoals watergangen en onderhoudspaden beschermt. Alle lozingspunten die in dit gebied rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen, worden in beeld gebracht en getoetst aan de regels en voorwaarden in de Keur.

Samenwerking
Dit project is een samenwerkingsproject in het kader van sepH (servicepunt handhaving Drenthe). Bij de bezoeken wordt gecontroleerd op de naleving van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo), de Wet milieubeheer (Wm) en de Keur. De samenwerking tussen de gemeente Emmen en de waterschappen, levert alle partijen tijdswinst op.

Burgemeester Feithsingel 2, Postbus 330, 7740 AH Coevorden, Tel (0524) 592222, Fax (0524) 592200