Gemeente Uithoorn

VERGADERING RAADSCOMMISSIE VOOR BESTUUR, WELZIJN, ONDERWIJS EN ZORG Op donderdag 11 maart a.s. vergadert deze commissie vanaf 20.45 uur (aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie RLM over nieuwbouw Het Hoge Heem) in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent daarbij van harte welkom.

De conceptagenda luidt als volgt:


1. Opening

2. Agenda

3. Verslag februari 2004

4. Actielijst

5. Ingekomen stukken BWOZ

6. Mededelingen

7. Regionale aangelegenheden

8. Presentatie Bouwstenen Ouderen en Gehandicaptenbeleid
9. Kennisname inspraakreacties WWB en concept-raadsvoorstel,
-besluit

10. Configuratie WVG (model Zwik)

11. Inspraakverordening Uithoorn 2004

12. Rondvraag

13. Sluiting