Gemeente Maassluis

Persberichten

2-3-2004

Inspraakavond bouwplannen Burgemeesterswijk op 11 maart

Op donderdag 11 maart 2004 wordt er over twee deelplannen voor de Burgemeesterswijk een informatieavond/openbare hoorzitting georganiseerd. De bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze avond zal informatie worden gegeven over de artikel 19-procedure volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening die voor het realiseren van de bouwplannen noodzakelijk is en over het verzoek om ontheffing hogere grenswaarden volgens de Wet geluidhinder.

In het kader van de herontwikkeling van de Burgemeesterswijk in Maassluis-West zijn verschillende woningbouwplannen bij de gemeente ingediend die van 23 februari tot 22 maart voor belangstellenden ter inzage liggen in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis aan de Koningshoek. Gedurende deze periode van vier weken kan iedereen op de plannen reageren.

Het betreft plannen voor de bouw van:
1. 20 woningen, onderverdeeld in 16 woningen (twee-onder-één kap), 1 vrijstaande woning en 3 woningen onder één kap op de locatie van de voormalige school Aquamarijn aan de Burgemeester van Reesstraat;

2. 139 eengezinswoningen op de locatie, waarop nu nog de flats van de Burg. Rippingstraat en de Burg. v.d. Brandelerstraat staan.

Beide deelplannen kunnen op grond van het geldende bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Het college van burgemeester en wethouders is van plan de bouw van de woningen mogelijk te maken door artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) toe te passen.

Inspraak
Tijdens de inspraakperiode van 23 februari tot 22 maart 2004 kan iedere belangstellende volgens de Inspraakverordening van de gemeente Maassluis zowel schriftelijk als mondeling op het voornemen van het college om vrijstelling te verlenen reageren. Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. Voor het geven van een mondelinge reactie kan men contact opnemen met de heer M.J. Remijnse van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het stadhuis. Dat kan op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur via telefoonnummer 010-5931798.

Wet geluidhinder
Om de bouw van de in totaal 159 woningen mogelijk te maken, moet het college een verzoek om hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Ook dit verzoek ligt vanaf 23 februari 2004 gedurende vier weken ter inzage voor belangstellenden in het informatiecentrum in het stadhuis en ook hierop is inspraak mogelijk. Binnen de termijn waarop het ontwerpverzoek ter inzage ligt kan men schriftelijk opmerkingen maken ten aanzien van dit verzoek.

Inspraakreacties
Alle schriftelijke en mondelinge reacties die worden ingediend, worden verwerkt in een eindverslag van de inspraakprocedure. Iedereen die een reactie indient krijgt dit eindverslag toegezonden en bovendien wordt het ook ter inzage gelegd. Uiteraard worden de resultaten van de inspraak betrokken bij de verdere besluitvorming over beide ontwerpplannen en het verzoek hogere grenswaarden.

Uiteraard is iedereen welkom bij de informatiebijeenkomst in het stadhuis op donderdag 11 maart 2004, aanvang 20.00 uur. In verband met de extra beveiligingsmaatregelen die er in het stadhuis zijn getroffen, wordt belangstellenden wel verzocht om tijdig voor aanvang van de bijeenkomst aanwezig te zijn.

Gerelateerde documenten:
Bouwplannen Burgemeesterswijk ter inzage