Gemeente Roosendaal---

Persbericht: Meepraten over jeugdbeleid

Jongeren, opvoeders en instellingen praten mee over jeugdbeleid

Roosendaal, 3 maart 2004

Momenteel werkt het college van B&W in opdracht van de gemeenteraad aan de Kadernota Jeugd, waarin het jeugdbeleid voor de komende vijf jaar wordt vastgelegd. Dit jeugdbeleid richt zich op jongeren, ouders, opvoeders en instellingen die met deze doelgroepen werken en wordt ook in nauwe samenwerking met deze groepen ontwikkeld. Tijdens een aantal bijeenkomsten in februari is over het te ontwikkelen jeugdbeleid al gesproken met onder meer vertegenwoordigers van professionele instellingen die met jeugd en jongeren te maken hebben. Tijdens deze bijeenkomsten zijn een aantal maatschappelijke vraagstukken op het gebied van jeugdbeleid op een rij gezet. Deze maatschappelijke vraagstukken staan centraal tijdens drie bijeenkomsten die op donderdag 11 maart a.s. worden georganiseerd voor ouders & opvoeders, voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en voor jongeren van achttien jaar en ouder. De bijeenkomsten worden gehouden in het Oude Raadhuis, Markt 1. Ook leerlingen van het basisonderwijs denken mee en maken een werkstuk. Zij presenteren hun plannen woensdag 24 maart a.s. aan wethouder De Jaeger. De uitkomsten van al deze bijeenkomsten vormen uiteindelijk de basis voor de Kadernota Jeugd die in juli a.s. ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Ouders, opvoeders, instellingen en jongeren actief betrekken bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid, dat is wat de gemeente Roosendaal voor ogen heeft. Interactieve bijeenkomsten met alle betrokken partijen moeten informatie opleveren die gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van het jeugdbeleid. In de eerste bijeenkomst op 4 februari jl. brachten bestuurders, directieleden en beleidsambtenaren van de gemeente Roosendaal in beeld wat al is ontwikkeld en waar het jeugdbeleid versterkt en of aangevuld moet worden. Op 10 februari jl. vond de tweede interactieve bijeenkomst plaats met professionals van de betrokken instellingen, zoals politie West-Brabant en Midden-Brabant, thuiszorg West-Brabant, GGD, buurthuisbestuur, primair en voortgezet onderwijs, ROC Zoomvliet College, bestuur peuterspeelzalen en kinderdagopvang, het werkvoorzieningschap en anderen. Met hulp van hun inbreng zijn de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken voor het jeugdbeleid vastgesteld en geordend naar belangrijkheid.

Bijeenkomsten voor ouders en jongeren

Donderdag 11 maart aanstaande staan die maatschappelijke vraagstukken op het programma van de drie bijeenkomsten. De maatschappelijke vraagstukken vormen het uitgangspunt om met ouders, leerlingen van het voortgezet onderwijs en met jongeren van achttien jaar en ouder in gesprek te gaan. Alle bijeenkomsten worden 11 maart a.s. gehouden in het Oude Raadhuis, Markt 1.


* Ochtendbijeenkomst voor ouders en opvoeders, van 09.30 uur tot 11.30 uur;

* Middagbijeenkomst voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, van 13.00 uur tot 15.30 uur.
Leerlingen van het voortgezet onderwijs die willen deelnemen aan de middagbijeenkomst kunnen zich hiervoor via hun school aanmelden. Het beste idee van de leerlingen wordt voor uitvoering aan de gemeenteraad voorgelegd.

* Avondbijeenkomst voor jongeren van achttien jaar en ouder, van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Jongeren uit de gemeente van achttien jaar en ouder die ideeën hebben over wat Roosendaal zou moeten bieden aan jongeren, zijn van harte welkom op de avondbijeenkomst. Ze kunnen meepraten of suggesties doen voor het ontwikkelen van jeugdbeleid.

Aanmelden voor de ochtend- en avondbijeenkomst is niet noodzakelijk. De gemeente Roosendaal nodigt zowel ouders als jongeren uit deel te nemen aan de interactieve bijeenkomsten voor betrokkenen.

Presentatie plannen basisonderwijs

Ook leerlingen van het basisonderwijs denken en doen mee. Aan hen is gevraagd met één groep een werkstuk te maken over het thema ' leefbaarheid in de wijk, stad of dorp'. De basisschoolleerlingen presenteren hun plannen woensdag 24 maart aanstaande aan wethouder De Jaeger. De wethouder kiest samen met de jongerenraad en een beleidsambtenaar het beste plan. De beste plannen van de leerlingen van het basis- én het voortgezet onderwijs worden ter uitvoering aan de gemeenteraad voorgelegd. Leerlingen van de winnende groep ontvangen bovendien een leuke attentie.

Kadernota Jeugd

De informatie die tijdens alle bijeenkomsten is en wordt verzameld, vormt de basis voor het jeugdbeleid dat ontwikkeld wordt voor de komende vijf jaar. Het beleid wordt vastgelegd in de Kadernota Jeugd die in juli aanstaande ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.