Gemeente Utrecht

Geachte dames en heren,

Voor de goede orde deel ik u mede dat in de uitloopraad van donderdag 11 maart 2004 nog de volgende agendapunten aan de orde zullen worden gesteld:

17. Voortzetting behandeling raadsvoorstel inzake notitie "Een Mix aan Utrechters, allochtonen in Utrecht" (Jaargang 2004, nr. 27), inclusief de in eerste instantie ingediende amendementen en moties.

9. Initiatiefvoorstel van de dames mr. M. Schuring en drs. M.C. Mos, namens de GroenLinks-fractie: "Betere gemeentelijke randvoorwaarden voor kwalitatief beter jongerenwerk" (Jaargang 2003, nr. 226), met een reactie van burgemeester en wethouders.

10. Initiatiefvoorstel van de heer M. Sini, namens de PvdA-fractie inzake herhuisvesting en sloop met beleid en zorg (Jaargang 2003, nr. 179), met een reactie van burgemeester en wethouders.

15. Voorstel inzake de aanvraag om subsidie van Stichting Duurzaam Huis Leidsche Rijn (Jaargang 2004, nr. 41).


* Debat naar aanleiding van motie M 15 (Utrecht helpt Marokko).


* Stemming over motie M 16 (Homohuwelijk).


* Afscheid van het vertrekkende raadslid, de heer drs. K.E. Driehuijs.

Met vriendelijke groet,

Marlies Trooster
secretaresse
Griffie Gemeenteraad Utrecht
kamer 1.07
tel: 030-2861069
fax: 030-2861518
m.trooster@utrecht.nl