Gemeente Zaanstad

Voorontwerp structuurplan nieuwe stap in ontwikkeling Saendelft

vrijdag 5 maart 2004

Een nieuwe stap in de ontwikkeling van Saendelft is gezet: het voorontwerp structuurplan voor de Randzone Saendelft is gereed. Op 11 maart aanstaande wordt dit voorontwerp door de gemeente ter inzage gelegd. Een belangrijk moment waarop de inwoners van de streek en andere belanghebbenden kunnen laten weten wat ze van dit plan vinden.

Het voorontwerp is opgesteld onder leiding van de gerenommeerde stedenbouwkundige, Ashok Bhalotra. De kernboodschap van deze visie is lijnen voor de toekomst, gebaseerd op fundamenten van het verleden. De visie wordt gekenmerkt door:

* De kern van het stedelijk gebied van de VINEX/VINAC-locatie wordt gevormd door een concentratie rond het (naar richting Poort Clam Dijcke te verplaatsen) station Krommenie/Assendelft
* De openheid van het gebied aan beide zijden van het lint van Assendelft blijft behouden. Een landschappelijke inpassing van het toekomstig tracé van de A8 is noodzakelijk. Het tracé van de verlengde A8 zou, ter plaatse van het lint van Assendelft, moeten worden ondertunneld.

* De zone ten zuiden van de toekomstige A8 (tussen de Communicatieweg en de A8) wordt vormgegeven als een overgangsgebied tussen het agrarische veenweidelandschap en het waterrijke open landschap en recreatie. De zone ten noorden van de toekomstige A8, die grenst aan de stedelijke ontwikkeling van de VINEX/VINAC-locatie, is geschikt voor intensieve recreatie.
* De waterberging wordt aanzienlijk vergroot. Deze capaciteitsvermeerdering wordt verkregen door het verbreden van watergangen en sloten. Hiermee wordt recht gedaan aan de traditie van het landschap. De onderliggende krekenstructuur aan de zuidoostzijde wordt gerespecteerd door geen grootschalige waterpartijen te realiseren.

* Om de openheid van het landschap te handhaven zullen (sport)voorzieningen buiten het stedelijke gebied, worden gebundeld en slechts op een beperkt aantal plaatsen worden gebouwd.

Het plangebied Randzone Saendelft
Het plangebied beslaat ongeveer 395 hectare, inclusief de bebouwing in de polders en in het lint van Assendelft. Het gebied wordt globaal begrensd door het gebied tussen de Oude Zeedijk, de Communicatieweg, de Nauernasche Vaart en de VINEX-locatie Saendelft.

Totstandkoming voorontwerp met supervisor en bewoners Voor het opstellen van een visie voor de Randzone Saendelft is de stedenbouwkundig supervisor, Ashok Bhalotra, aangetrokken. Betrokken burgers en belangengroeperingen fungeren daarbij als klankbord. Aan de heer Bhalotra zijn randvoorwaarden meegegeven zoals deze in het Streekplan Noord-Holland zuid staan geformuleerd: de ontwikkeling van 5000 VINEX- en 1500 VINAC-woningen in Saendelft; de voorverkenning naar de mogelijke verbinding A8/A9; de uitvoering van het Strategisch Groenproject (SGP) tussen IJmond en Zaanstad; het zoekgebied voor waterberging en het onderzoek in de Randzone naar mogelijkheden voor een duurzaam watersysteem. Hieraan heeft de gemeente Zaanstad de randvoorwaarden voor de sportbehoefte en de compensatie voor de niet-gerealiseerde woningen inzake de Forbo toegevoegd. Deze visie van de heer Bhalotra is de basis voor het voorontwerp structuurplan.

Nog nader onderzoek vereist voor locaties woningbouw Op 24 februari 2004 heeft het college van B&W het voorontwerp structuurplan vastgesteld. Hierin is de visie van de heer Bhalotra leidraad geweest. Het college heeft hieraan toegevoegd dat met betrekking tot de woningbouwopgave in de loop van dit jaar wordt onderzocht of de gehele opgave mogelijk is in de driehoek ten zuiden van Krommenie en ten westen van Saendelft West, de zogenaamde VINAC-driehoek. Indien het onderzoek uitwijst dat de stedenbouwkundige kwaliteit en financiële haalbaarheid daarbij niet kan worden gewaarborgd, zal de mogelijkheid voor woningbouw in een smalle strook direct ten zuiden van de VINEX-wijk Saendelft worden overwogen. De openheid van het landschap en het gebied aan beide zijden van het lint van Assendelft moet in het geval dat aan de orde komt daarbij behouden blijven door bundeling van deze bebouwing in de vorm van `donjons´.

Samenwerking met de provincie Noord-Holland
Om de ontwikkeling van de Randzone mogelijk te maken moet de gemeente een structuurplan maken. De provincie Noord-Holland moet op haar beurt tot een uitwerking van het streekplan komen. Op 18 februari 2004 hebben de gemeente en de provincie besloten om samen te werken aan de ontwikkeling van de Randzone. Wethouder Linnekamp en gedeputeerde Meijdam ondertekenden als verantwoordelijk bestuurders daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Door nu samen te werken kunnen de procedures sneller uitgevoerd worden waardoor eerder begonnen kan worden met het daadwerkelijk realiseren van de plannen. Een andere aanleiding om de samenwerking op te zoeken is duidelijkheid te scheppen naar burgers en andere belanghebbenden: het betreft nu twee procedures die gelijk met elkaar oplopen. De gemeente heeft nu het voorontwerp structuurplan vastgesteld. Na de reacties hierop gaan de provincie en de gemeente samen bepalen hoe het ontwerp structuurplan en het ontwerp streekplanuitwerking eruit komen te zien.

Belangrijke data
Dit jaar werken de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland hard aan het ontwikkelen van een gedegen en gedragen visie voor de Randzone Saendelft. Daarin zijn de volgende data en termijnen van belang:

11 maart 2004
ter inzage legging voorontwerp structuurplan (vier weken)

22 maart 2004
informatie- en inspraakavond over het voorontwerp structuurplan toelichting door de heer Bhalotra en mogelijkheid tot indienen van mondelinge zienswijzen.

14 juni 2004
behandeling voorontwerp structuurplan inclusief reacties artikel 10 en inspraak in het raadscluster Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Zaanstad

22 juni 2004
ontwerp structuurplan ter vaststelling aan college B&W Zaanstad ontwerp streekplanuitwerking ter vaststelling door Gedeputeerde Staten (GS) provincie Noord-Holland

1 juli 2004
ter inzage legging ontwerp structuurplan en ontwerp streekplanuitwerking (4 weken)

22 maart 2005 informatie- en inspraakbijeenkomst Het voorontwerp structuurplan ligt vanaf 11 maart ter inzage. Voor nadere informatie hierover verwijzen we nu naar de publicatie in de Zaankanter die 10 maart 2004 verschijnt. Op 22 maart is er een informatie- en inspraakavond over het voorontwerp structuurplan. Deze avond begint om 19.30 uur in het Wapen van Assendelft. Op deze avond geeft de heer Bhalotra een toelichting op het voorontwerp structuurplan en kunnen mondelinge zienswijzen worden ingediend. Wethouder Linnekamp en gedeputeerde Meijdam zullen op deze avond aanwezig zijn.

Door op onderstaande links te klikken kunt u overig nieuws uit de regio vinden.

http://zaanstreek.webregio.nl
www.nhd.nl
www.rtvnh.nl