Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Innovatieprijzen voor beste praktijkvoorbeelden publieke sector

16 maart 2004

Jury kiest voor maatschappelijk relevante projecten

Het Albeda College (Rotterdam), het Dianet Dialysecentrum (Amsterdam) en de politie Amsterdam-Amstelland samen met de politie Haaglanden ontvangen op 11 maart 2004 uit handen van Thom de Graaf, minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties de prijzen voor de `beste en meest innovatieve' praktijkvoorbeelden tijdens de 2e Nationale conferentie voor Innovatie en Kwaliteit in de Publieke Sector in Den Haag. De prijzen, ter waarde van 10.000 euro, zijn bedoeld als stimulans om de organisaties aan te zetten hun innovatieve koers voort te zetten en hun kennis te delen zodat de publieke sector geïnspireerd raakt om meer te investeren in vernieuwing en kwaliteitsverbetering.
---

Kennis ligt voor het oprapen op de winkelvloer

In de sector Onderwijs en Wetenschappen heeft de jury gekozen voor het project `Kennis ligt voor het oprapen op de winkelvloer' van het Albeda College te Rotterdam. Het project geeft kansarme jongeren weer perspectief op de arbeidsmarkt en voorkomt dat deze jongeren in de wijk overlast veroorzaken of in het criminele circuit terechtkomen. Het project is gestart in 2001 als antwoord op de overlast die jongeren veroorzaakten in winkelcentrum Zuidplein. Het Albeda College besloot daarop samen met het winkelcentrum een opleidingstraject voor hen op te zetten op de winkelvloer, dicht bij de praktijk. Het traject leidt op tot het landelijk erkende mbo-diploma voor winkelassistent en verkoopmedewerker. De winkels leveren mentoren - elke student krijgt een eigen bedrijfsbegeleider - en de school zorgt voor een `vaste' docent die - naast het lesgeven - fungeert als toezichthouder en aanspreekpunt. Door deze directe aanpak vallen deelnemers minder snel uit: 90% van de deelnemers behaalt na 1½ jaar een diploma, een veel kortere tijd dan op de `schoolse' manier. De deelnemers doen tijdens hun opleiding ook werkervaring op, vaak ook als inval- of vakantiekracht. De maatschappelijke relevantie en de aansprekende resultaten gaven voor de jury de doorslag.

Nocturne, frequente nachtelijke thuishemodialyse

Het project `Nocturne, frequente nachtelijke thuishemodialyse' van dialysecentrum Dianet betekent een doorbraak op het gebied van de behandeling van nierpatiënten. De jury roemt Nocturne om de substantiële verbetering van de kwaliteit van het leven van nierpatiënten: in plaats van wekelijks twaalf uur te spoelen in een dialysecentrum gebeurt de behandeling `s nachts thuis. De patiënt wordt daarbij op afstand bewaakt met behulp van innovatieve inzet van ICT. De jury heeft voor dit project gekozen vanwege de maatschappelijke relevantie, de concrete resultaten en de overdraagbaarheid van dit project voor andere chronisch zieken. De patiënten zijn zeer tevreden over deze vorm van behandeling, kunnen in hun thuisomgeving alles zelf regelen, hebben meer vrije tijd gekregen en voelen zich stukken beter dan voorheen. Medisch onderzoek toont een sterke verbetering aan op veel gebieden: de kwaliteit van leven neemt fors toe, het medicijngebruik daalt drastisch, de dieetbeperkingen vervallen en het aantal ziekenhuisopnames daalt. De verpleegkundige inzet is ook aanzienlijk teruggebracht. Een eerste kostenschatting toont aan dat deze behandeling ongeveer EUR 8.000,= per patiënt per jaar goedkoper is dan de traditionele behandeling.

Geweld Binnenshuis

Het `Regionaal Project huiselijk geweld' van de politie Amsterdam-Amstelland en het Project Geweld Binnenshuis van de politie Haaglanden richten zich beide op het politieoptreden bij huiselijk geweld. De projecten zijn sterk verwant en daarom gezamenlijk door de jury als derde winnaar gekozen. Beide korpsen kwamen tot het besef dat het stoppen van het geweld voor de slachtoffers prioriteit moest krijgen. Huiselijk geweld kon voorheen pas worden aangepakt na een aangifte van het slachtoffer. De nieuwe aanpak heeft als resultaat dat het politiepersoneel zich zeer bewust is geworden van de complexe problematiek waar het slachtoffer zich in bevindt. Door nauwe samenwerking met hulpverlenende instanties let de politie scherper op huiselijk geweld en kan eerder ingrijpen. De innovatieve aanpak en de maatschappelijke relevantie van het probleem waren samen met de resultaten redenen voor de jury om voor deze twee projecten te kiezen.

De 2e Nationale Conferentie voor Innovatie en Kwaliteit in de Publieke Sector en de bijbehorende prijsuitreiking vormen het sluitstuk van een grote campagne. De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in maart 2003 iedereen in de publieke sector opgeroepen om goede praktijkvoorbeelden van vernieuwing en kwaliteitsverbetering aan te melden via de website www.publiekesector.nl van het programmabureau Innovatie en Kwaliteit Publieke Sector (IKP) van het ministerie van BZK. Vele honderden praktijkvoorbeelden uit de sectoren Openbaar Bestuur, Zorg & Welzijn, Politie, Defensie en Onderwijs & Wetenschappen stroomden bij het programmabureau binnen. Uiteindelijk zijn 53 praktijkvoorbeelden door een viertal sectorale selectiecommissies genomineerd en naar de jury doorgeleid voor de selectie van de winnaars. De drie winnaars zullen Nederland vertegenwoordigen tijdens de EU-conferentie voor Kwaliteit in de Publieke Sector die in september in Rotterdam georganiseerd wordt.

Het doel van de campagne is de vele goede voorbeelden van vernieuwing en kwaliteitsverbetering in de publieke sector zichtbaar te maken, de kennis en ervaring te bundelen en toegankelijk te maken voor iedereen in de publieke sector, o.a. via de databank van de website www.publiekesector.nl, conferenties en andere vormen van communicatie. Op deze wijze wil het programmabureau iedereen in de publieke sector inspireren om te investeren in vernieuwing en kwaliteitsverbetering en daarmee in betere prestaties. Zo kan ook voorkomen worden dat het wiel telkens opnieuw uitgevonden wordt. Het is eenvoudiger succesvolle concepten geheel of gedeeltelijk over te nemen of aan te passen aan de eisen van de eigen organisatie. Nieuwe praktijkvoorbeelden van innovatie en kwaliteitsverbetering kunnen ingediend worden via de website www.publiekesector.nl. De databank van deze website bevat inmiddels meer dan 900 praktijkvoorbeelden. Op de website zal na afloop van de conferentie tevens een uitgebreid verslag van deze conferentie beschikbaar komen.