Gemeente Achtkarspelen


Nieuwsberichten

10-03-2004
Donderdag 11 maart 2004: raadsvergadering

De gemeenteraad van Achtkarspelen vergadert op donderdag 11 maart 2004 in het gemeentehuis in Buitenpost. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Voorafgaand aan de vergadering is er om 19.30 uur een vragenhalfuur voor raadsleden, de vergadering begint na afloop hiervan. Hieronder volgt de agenda.

Agenda

A. Algemeen

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Besluitenlijst

B. Informerend

1. Gezamenlijke reactie van de NOFA-gemeenten op de Kadernota Streekplan Fryslân 2005 - 2015

2. Stand van zaken it Vleckehûs

3. Mogelijkheid tot opname van een verplichting in de Afvalstoffenverordening om bij bouw- en sloopwerkzaamheden een afvalcontainer te plaatsen

4. Actieplan verkeersveiligheid Achtkarspelen 2004 - 2009

C. Besluitvoorbereidend

1. Algemene plaatselijke verordening

2. Toekomstvisie project Toezichthouders

3. Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Buitenpost
4. Beslissen op een bezwaarschrift tegen het besluit tot weigering vergoeding kosten deskundige (planschadeverzoek W. Nicolai)

D. Besluitvormend

1. Ingekomen stukken

2. Bestuursopdracht sponsoringbeleid (A)

E. Sluiting

Inzage stukken
De stukken voor de vergadering zijn gepubliceerd op het RaadsInformatieSysteem en liggen ter inzage in de Librije van het gemeentehuis in Buitenpost en in de bibliotheken in Buitenpost, Harkema en Surhuisterveen.

Inspraak
U kunt inspreken over een agendapunt tijdens de raadsvergadering, echter niet over de punten die in het besluitvormende deel (D) worden behandeld. De voorzitter (burgemeester) en de raadsleden kunnen vragen aan u stellen. Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit schriftelijk of mondeling voor aanvang van de vergadering melden aan de griffier, mevr. I.R. Zwart, tel. (0511) 548106 of i.zwart@achtkarspelen.nl