Gemeente Veenendaal


PERSBERICHT 29: WELSTANDSNOTA (10-03-2004)

Concept welstandsnota ter inzage

Met ingang van 11 maart biedt de gemeente Veenendaal belangstellenden de gelegenheid kennis te nemen van en schriftelijk te reageren op de concept welstandsnota. De nota ligt tot en met 7 april 2004 ter inzage.

Met de welstandsnota wil de gemeente Veenendaal bereiken dat de aanvrager van een bouwvergunning vooraf duidelijkheid heeft over de criteria die de welstandscommissie hanteert bij de beoordeling. Daarnaast moet de nota leiden tot behoud en mogelijk vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte in Veenendaal. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving heeft een gunstige invloed op de waarde van het onroerend goed, versterkt het vestigingsklimaat en wordt als prettig ervaren door de gebruikers.

Welstandsdebat
Op 11 februari organiseerde de gemeente een debat over welstand. Zo'n 55 belangstellende inwoners en architecten, projectontwikkelaars en vertegenwoordigers van bouwbedrijven bezochten de bijeenkomst. Aan de hand van stellingen konden inwoners en mensen die beroepsmatig met architectuur bezig zijn, hun stem laten horen.
Uit deze bijeenkomst viel op te maken dat de aanwezigen belang hechten aan maximale vrijheid om naar eigen inzicht te bouwen. Dit gold met name bij ondergeschikte uitbreidingen aan de achterzijde. Aan de voorzijde kunnen wel hogere welstandseisen gesteld worden. Daarnaast werden vraagtekens gezet bij uitbreiding van de oorspronkelijke woning. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de nota.

Ter inzage
De concept-welstandsnota ligt voor iedereen ter inzage bij het informatiecentrum van het gemeentehuis (op de 2e verdieping). De concept-welstandsnota is ook te raadplegen op de website van de gemeente.

Schriftelijke én digitale reacties
Schriftelijke en digitale inspraakreacties kunnen tot en met 7 april 2004 worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Veenendaal, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. Digitale reacties kunt u geven via de website; www.veenendaal.nl, doorklikken op 'uw mening in ons beleid'.
Met vragen of voor een persoonlijke toelichting op de nota kunt u contact opnemen met
Hans Pietersma, telefoon (0318) 53 83 47.